BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty (Poznan University of Life Sciences, Poland), Czubak Wawrzyniec (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Effect of Poland's Integration with the EU on Changes in the Volume of Production and Agricultural Income
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 379-388, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Integracja rolnictwa Polski z UE, Gospodarka rolna, Produkcja rolna, Dochody rolnicze
Poland's economic integration with the EU, Integration of Polish agriculture with the EU, Agriculture economy, Agricultural production, Farm household income
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i przyłączenie do Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) stworzyło nowe warunki dla rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki spożywczej, co stało się okazją by rozwiązać najbardziej fundamentalne problemy obserwowane w tym sektorze gospodarki. Pomimo licznych zmian w funkcjonowaniu Wspólnoty Europejskiej, a następnie Unii Europejskiej, sektor rolnictwa, dzięki Wspólnej Polityce Rolnej, pozostał punktem centralnym interesów społecznych i politycznych. W artykule użyto danych z Economic Accounts for Agriculture – EAA.

Poland’s accession to the European Union and the incorporation into the Common Agricultural Policy (CAP) created new conditions for the development of Polish agriculture and food economy, seen as a chance to solve the most fundamental problems observed in this sector of economy. Despite numerous changes in the functioning of the European Community and then the European Union, the agricultural sector, thanks to the Common Agricultural Policy, has remained the focal point of public and political interests. In this paper the data of Economic Accounts for Agriculture – EAA were used. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R.F., "The Eastern enlargement of the European Union", European Economics Review 1995, No. 39, pp. 474-481.
 2. Beard N., Swinbank A., "Decoupled payments to facilitate CAP reform", Food Policy 2001, Vol. 26, pp. 121-145.
 3. Burkiewicz W., Grochowska R., Hardt Ł, Przyszłość polityki rolnej a przegląd budżetu Unii Europejskiej w lalach 2008-2009, Urząd Komitetu integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2007.
 4. Czubak W., Pawlak K., "Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce", [in:] J.S. Zegar (ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ-PIB Program Wieloletni 2005-2009, No. 102, Warszawa 2008, pp. 51-86.
 5. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, AE, Poznań 2004.
 6. Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł., "Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej; model "wahadła"", Roczniki Naukowe SERiA 2005, Vol VII, No 4, Warszawa.
 7. Erjavec E., Rednak M., Volk T., "European Union enlargement - the case of agriculture in Slovenia11, Food Policy 1998, Vol. 23, No. 5, pp. 395-409.
 8. Kowalski A., Rembisz W., "Rynek rolny a interwencjonizm szkic teoretyczny", [w:] Wieś rolnictwo. Perspektywy rozwoju, lERiGŻ, Warszawa 2002.
 9. Kulawik J., "Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską a jego finansowanie", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2003, No. 2 (295), lERiGŻ, Warszawa.
 10. Kulawik J., "Instrumenty finansowego wspierania rolnictwa. Ich pomiar, wpływ i efektywność", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2005.
 11. McCalla A.F., Ayres W.S., Rural Development. From Vision to Action, The World Bank, Washington DC 1997.
 12. Petrick M., "Farm investment, credit rationing, and governmentally promoted credit access in Poland; A cross-sectional analysis", Food Policy 2004, Vol. 29, pp. 275-294.
 13. Poczta W., Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, AR, Poznań 2003.
 14. Poczta W., Hardt Ł., Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich -próba oceny UKIE, Warszawa 2005.
 15. Rowiński J., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa 2000.
 16. Wilkin J., Ocena instrumentów rozwoju obszarów wiejskich (RC 1257/99) pod kątem możliwości ich zastosowania w Polsce, w skali kraju І regionu, w pierwszych latach po akcesji, Ekspertyza UKIE 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu