BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Barbara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Systemy innowacji jako element regionalnej polityki innowacyjnej
Innovation Systems as an Element of Regional Innovation Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 585-592, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Regionalne systemy innowacyjne (RSI), Polityka innowacyjna, Strategia innowacyjna, Innowacyjność regionu, Narodowy system innowacji
Regional Innovation System, Innovation policy, Innovation strategy, Regional innovation, National innovation system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Odzwierciedleniem systemowego ujęcia procesów innowacji na poziomie makroekonomicznym kraju są narodowe systemy innowacji, natomiast podejście mezoekonomiczne (regionalne) reprezentują regionalne systemy (strategie innowacji - RSI). RSI są jednym z najważniejszych instrumentów regionalnej polityki innowacji. Polityka innowacji w Polsce na poziomie mezo nie jest jeszcze w pełni ukształtowana. Spowodowane jest to stosunkowo niewielkim zainteresowaniem problematyką innowacji na poziomie regionu w latach ubiegłych i tym samym krótkim okresem funkcjonowania regionalnych strategii innowacji.

Reflection of the systemic innovation at the macroeconomic level are the national innovation systems, whereas mezo-economic approach represents a regional systems (RSI). RSI are one of the most important instruments of regional innovation policy. Innovation policy in Poland at the mezo-level is not fully formed. This is due to the relatively limited interest in the problems of innovation at the level of the region in earlier years and at the same time a short period of operation of the regional innovation strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Assessment of the Community Regional Innovation and Technology Transfer Strategies, EU Commission, 2001, cyt. za: S. Szultka, P. Tamowicz, M. Mackiewicz, E. Wojnicka, Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 12, IBnGR, PFSL, Gdańsk 2004.
 2. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa 2006.
 3. Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M., Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania iv Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 4. Innovation Tomorrow. Innovation Policy and the Regulatory Framework: Making Innovation an Integral Part of the Broader Structural Agenda, European Communities, Luxembourg, Innovation Papers 2002 no 28.
 5. Kasperkiewicz W., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004 nr 2.
 6. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-20013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 7. Klepka M., Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej. Raport, PARP, Warszawa 2005.
 8. Lundvall B. A., National system of Innovation. Analytical Concept and Development Tool, „Industry and Innovation" 2007, vol. 14, no 1.
 9. Nowakowska A., Region w tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 10. Nowakowska A., Regionalne strategie innowacji w Polsce - pierwsze doświadczenia i oceny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin 2007.
 11. Q'Sulliwan D., Dooley L., Applying Innovation, Thousand Oaks, CA: Sage, 2009.
 12. Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
 13. Szultka S., Tamowicz P, Mackiewicz M., Wojnicka E., Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004., Rekomendacje nr 12, IBnGR, PFSL, Gdańsk 2004.
 14. Third Report on Economic and Social Cohesion: a New Partnership for Cohesion, European Commission, COM(2004)0107 (final).
 15. Tuziak A., Innowacje a proces rozwoju regionalnego, [w:] Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu, red. A. Tuziak, B. Tuziak, D. Bobrecja-Jamro, W. Jastrzębska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
 16. Weresa M. A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, SGH, Warszawa 2002.
 17. Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk 2004.
 18. Wojnicka E., Wargacki M., Procesy innowacyjne w wybranych sektorach MSP - analiza porównawcza firm wschodniej i zachodniej Polski. Wyniki projektu badawczego, IBnGR w Gdańsku, IG WSIiZ w Rzeszowie, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu