BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Treder Hanna (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
European Union Policy in Relation to the Sector of Insurance : the Consequences for the Polish Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 442-450, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia, Rynek, Usługi finansowe
Insurance market, Insurances, Market, Financial services
Abstrakt
Polska jest wciąż bardzo często postrzegana w perspektywie państw Europy Wschodniej i Centralnej. Zagraniczni inwestorzy opierają swoje oceny atrakcyjności gospodarczej poszczególnych krajów na stopniu rozwoju całego regionu. Dlatego tak istotnym jest by tworzyć przychylne warunki dla rozwoju rynków finansowych, w tym rynku ubezpieczeń, w całym rejonie Europy Wschodniej i Centralnej.

Poland is still very often perceived through the perspective of Central and Eastern European countries. Foreign investors base their evaluation of economic attractiveness of particular countries on the whole region development rate. That is why it is so crucial to create favorable conditions for the development of financial markets, insurance market included, on the area of Central and Eastern European countries. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. "Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive)", Official Journal L 228, 11.8.1992, http://eur-lex.europa.eu/.
 2. "Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/23 9/EF.C, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council", Officia/Journal L 35, 11.2.2003.
 3. Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation", Official Journal L 9, 15.1.2003.
 4. "Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/ECC as well as Directives 98/78 EC and 2002/83/EC, Official Journal L 323, 09/12/2005 P, htlp://eur-lex.europa.eu/.
 5. "First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance", Official Journal L228, 16.8.1973, http://eur-lex.europa.eu/.
 6. FSAP - Financial Services Action Plan, http://cc.curopa.eu/intemal_market/financcs/actionplan.
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głchocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Bcck, Warszawa 2004.
 8. "Green Paper on Financial Services Policy(2005-2010)", Commission of the European Communities Brussels, 3.05.2005, COM (2005)177, http://ec.europa.eu/intcrnal_markct/financcs/docs/action plan/index/green_en.pdf.
 9. Müller H., "Wspólny rynek ubezpieczeniowy w Europie", [in:] J. Monkiewicz (ed.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2002.
 10. Opinion of the European Economic and Social Committee on the European Insurance Contract, Brussels, 15.12.2004, www.//eescopinions.esc.eu.int.
 11. "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance. Solvency II (SEC2007/870, 871)", Commission of the European Communities, Brussels, 10.07.2007, COM (2007) 361 final, http://cur-lex.europa.eu/LcxUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2007:0870:FIN:EN:HTML
 12. "Second Council Directive 88/357/EEC of 22 June 1988 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 73/239/EEC", Official Journal 172, 4.7.1988, http://cur-lcx.curopa.eu/.
 13. Solvency U', http://ec.europa.eu/internal_markct/insurancc/solvency/index_en.htm#sol2.
 14. The Lisbon European Council, An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Brussels, 28 February 2000, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/lisbon_en.pdf.
 15. Treaty Establishing the European Economic Community of 1957, The European Union Law Portal, http://www.eur-lex.europa.eu.
 16. "Treaty on European Union of 1992", Official Journal C!91 of 29 July 1992, The European Union Law Portal, http://www.eur-lex.europa.eu.
 17. "Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego", Dziennik Ustaw 2005 Nr 83, póz. 749.
 18. "Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej", Dziennik Ustaw 2003 Nr 124, póz. 1151.
 19. "Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie!! Komunikacyjnych", Dziennik Ustaw 2003 Nr 124, póz. 1152.
 20. "Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych", Dziennik Ustaw 2003 Nr 124, póz. 1153.
 21. "Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym", Dziennik Ustaw 2003 Nr 124, póz. 1154.
 22. "White Paper. Financial Services Policy 2005-2010", Commission of the European Communities, Brussels 1.12.2005, COM (2005)629, http://cc.curopa.eu/internal_markel/lmances/docs/white _paper/white_paper_en.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu