BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarska Czesława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce
The Role of Government in the Process of Creation and Development of Clusters in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 799-815, bibliogr. 44 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Koncepcja klastrów, Klastry
States' role in economy, Cluster conception, Business cluster
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje działania rządu w procesie tworzenia i upowszechniania w polskiej gospodarce struktur klastrowych. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono definicję klastrów, druga opisuje funkcjonowanie klastrów w Polsce. Trzecia część pokazuje rolę państwa w procesie tworzenia i rozwoju klastrów w Polsce. W artykule podkreślano, że nie ma konkretnej polityki w zakresie rozwoju klastrów w Polsce, ale traktuje się ją jako część polityki innowacji.

The paper describes government activities in the process of creation of clusters structures in Poland. The article consists of three parts. The first part presents a definition of clusters, the second one describes initiatives of clusters in Poland. The third part shows the role of government in the process of cluster creation. In the article, it was emphasized that there is no specific cluster based policy in Poland, but it is a part of the innovation policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. A practical guide to cluster development, DTI, London 2004.
 2. Bergman E.M., Charles D., Hertog P., In pursuit of innovative clusters, [w:] Innovative clusters. Drivers of National Innovation Systems, OECD, Paris 2001.
 3. Bojar E., Bojar M., Żminda T., Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 10.
 4. Bondyra K., Kapitał społeczny regionu, [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 5. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4 (l 10).
 6. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz R, współpraca: E. Wojnicka, Polityka wspierania klastrów, Niebieskie Księgi. Rekomendacje, IBnGR, Gdańsk 2004, nr 11.
 7. Brodzicki T., Tamowicz P, Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008.
 8. Development of clusters and networks of SMEs, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2001.
 9. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 10. Dziemianowicz W, Olejniczak K., Grona przedsiębiorczości w aglomeracji warszawskiej, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 2002.
 11. Final report of the expert group on expert group on enterprise clusters and networks, European Commission Enterprise Directorate-General, Bruksela 2003.
 12. Gorynia M., Jankowska B., Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań gospodarczych, „Ekonomista" 2007, nr 3.
 13. Gorynia M., Jankowska B., Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa" 2007, nr 7-8.
 14. Gorynia M., Klastry -panaceum na konkurencyjność, „Rzeczpospolita" z 21 marca 2008.
 15. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, Third edition, OECD/Eurostat, 2005.
 16. Hegedus W, Theoretical approach to clusters and applied cluster policy, „Development & Finance: Quartely Hungarian Economic Review", Jun. 2008, iss. 2.
 17. http://www.2druid.dk/conferences/viewpaper.
 18. http://www.doingbusiness.org/Documents/FullReport/2009.
 19. Ketels Ch., European clusters, „Innovative City and Business Regions" 2004, Structural Change in Europe 3 (2004).
 20. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 21. Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, red. S. Szultka, IBnGR, Gdańsk 2004.
 22. Kraus S., Clarkson M., Wdowiak M.A., Fink M., Zastosowanie diamentowego modelu przewagi konkurencyjnej Portera w identyfikacji potencjału innowacyjnego regionów, „Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 2 (132).
 23. Kryjom P., Doświadczenia PARP z wdrażania instrumentów wspierających powiązania kooperacyjne (klastry), [w:] Wspieranie rozwoju klastrów w Polsce i za granicą - doświadczenia i wyzwania, red. M. Dzierżanowski, S. Szultka, IBnGR, Gdańsk 2008.
 24. Learnear E., Storper M., The economic geography of the Internet age, „Journal of International Business Studies" 2001, vol. 32 (4).
 25. Managing National Innovation Systems, OECE, Paris 1999.
 26. Menzel M.P., Fornahl D., Cluster life cycles - dimension and rationales of cluster development, Conference on „Geography, Innovation and Industrial Dynamics", Denmark 2007.
 27. Miliony na klastry, http://www.egospodarka.pl.
 28. Olesiński Z., Predygier A., Identyfikacja i analiza grona na przykładzie grona w regionie świętokrzyskim, „Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 3.
 29. Opinia Komitetu Regionów - Klastry i polityka dotycząca klastrów (2008/C 257/12), „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" z dnia 9 października 2008 r.
 30. Pilarska C., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa, [w:] Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, PTE, Kraków 2008.
 31. Polska polityka klastrowa i udział Polski w Europejskim Aliansie Klastrów PRO INNO EUROPE Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl.
 32. Porter M.E., Location, competition and economic development: local clusters in a global economy, „Economic Development Quartely" 2000, vol. 14, no. 1.
 33. Porter M.E., On competition, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 34. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 35. Przybylska K., Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów, [w:] Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, PTE, Kraków 2008.
 36. Rosenfeld S.A., Bringing business clusters into the mainstream of economic development, „European Planning Studies" 1997, vol. 5, no. 1.
 37. Rozwój struktur klastrowych w Polsce wschodniej. Raport, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 38. Sadowski Z., Transformacja i rozwój, PWE, Warszawa 2005.
 39. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 40. Szymoniuk B., Klastry wiejskie na Lubelszczyżnie, Politechnika Lubelska, Lublin 2002, maszynopis powielony.
 41. Szymoniuk B., Klastry wiejskie na Lubelszczyżnie - praktyka grupowej przedsiębiorczości, „Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 2 (l 12).
 42. The World Competitiveness Yearbook 2008, IMD, Lausanne 2008.
 43. Whalley J., Hertog P., Clusters, innovation and RTOs - a synthesis of the findings from the RISE cluster studies, University of Strathclyde, Dialogic, Glasgow 2000.
 44. Wojnicka E., Brodzicki T., Szultka S., Business clusters. Promoting enterprise in central and Eastern Europe: Poland, OECD, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu