BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal-Woźniak Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Innowacyjność w realizowaniu spójności społeczno-ekonomicznej : bariery. Warunki. Perspektywy
The Innovativencss in Implementation of the Socio-Economic Cohesion : Barrier. Conditions. Perspectives
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 13, s. 329-336, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Spójność społeczna, Strategia innowacyjna, Bariery rozwojowe
Social cohesion, Innovation strategy, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dowodzi się, że innowacyjność może pełnić aktywną rolę w realizowaniu spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Dla wykorzystania instrumentalnej roli innowacyjności w odniesieniu do spójności społecznej, a także w osiąganiu efektów synergicznych w harmonizowaniu wszystkich jej wymiarów konieczne jest podmiotowe traktowanie innowacyjności i myślenie o niej w ujęciu holistycznym. Są to warunki wystarczające do tego, by innowacyjność tworzyła perspektywę wielowymiarowego rozwoju człowieka w kontekście jego wartościowego życia. Pomimo, że takie ujęcie innowacyjności jest konieczne dla tworzenia strategicznych podstaw rozwoju społeczno-gospodarczego, z dokumentów programowych UE i z praktyki gospodarczej wynika, że innowacyjność utożsamiana jest z intensywnością wdrażania innowacji i odnoszona do przedsiębiorstw, gospodarki krajowej jako całości, ale także do regionów. W raportach kohezyjnych pojawia się w działach konwergencji konkurencyjności. Stanowi to potwierdzenie wiązania jej z realizacją spójności ekonomicznej i terytorialnej, Takie rozumienie innowacyjności ma wyraźnie przedmiotowy charakter. Jest wystarczające w analizach wzrostu gospodarczego. Posiada również wysokie walory analityczne z racji oparcia w znacznym stopniu na wymiernych, systematycznie ujednolicanych miarach, umożliwiających porównania międzynarodowe. Nie spełnia jednakże efektywnej roli w realizowaniu spójności społeczno-ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

It is demonstrated in the article that innovativeness can fulfill an active role in implementation of the cohesion in the social, economic and territorial dimension. In order to use an instrumental role of the innovativeness in relation to the social cohesion and also in obtaining of synergetic effects in harmonizing all its dimensions, it is necessary to treat the innovativeness subjectively and thinking about it in the holistic formulation, These are conditions sufficient so as the innovativeness would create a perspective of many-dimensional development of a man In a context of his valuable life. Despite such a formulation of the innovativeness is indispensable for establishment of strategic grounds of the socio-economic development, it results from the EU programme documents and the economic practice that the innovativeness is identified with intensity of the implementation of the innovations and it is related to enterprises, the national economy as the whole one, but also to regions. In the cohesive reports it appears in sections of convergence of the competitiveness. It constitutes the confirmation of linking it with the implementation of the economic and territorial cohesion. Such understanding of the innovativeness has expressly the subjective character. It is sufficient in analyses of the economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik M. [2005], Wystąpienie przedstawiciela strony rządowej, [w:] Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Raport nr 26, RSSG, Warszawa.
 2. Bradley J. [2006], Europejska koncepcja spójności. Czy jest kompatybilna z modelem anglosaskim?, [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego, Bieńkowski W., Radio MJ. (red.), SGH, Warszawa.
 3. Czapiński J. [2007], Wprowadzenie do wydania polskiego, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, Linley A.P., Joseph S. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, KDM(2007)273, Bruksela, maj 2007.
 5. Dyczewski L. [2007], Wiedza i skuteczność działania dopełniane rozumem i aksjologią, [w:] Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 6. Dziewięcka-Bokun L. [2004], Rozważania o polityce społecznej Unii Europejskiej, [w:] Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, PAN, Warszawa.
 7. Global Innovation Index, Comparative Analysis of Innovation Performance [2007], European Commission, Brussels.
 8. Horx M. [2000], Die achten Spharen der Zukunft, Signum, Wien-Hamburg.
 9. Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności, http://www.mg. gov.pl/GO SPOD ARK A/Innowacyjnosc/Program+Oper+Innowacyjna+ Gospodarka (stan na dzień 25.07.2007).
 10. Janasz W (red.) [2005], Innowacje w działalności przedsiębiorstwa w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa.
 11. Jasiński L.J. [2005], Gospodarka innowacyjna i konkurencyjna, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, Baczko T. (red.), INĘ PAN, Warszawa.
 12. Kozielecki J. [1980], Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa.
 13. Kozielecki J. [1988], O człowieku wielowymiarowym, PWN, Warszawa.
 14. Marcus H. [1991], Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, PWN, Warszawa.
 15. Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską, Raport, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2007.
 16. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2007.
 17. Suchodolski B. [1985], Kim jest człowiek, wydanie czwarte, WP, Warszawa.
 18. Third Report on Economic and Social Cohesion. A. New Partnership for Cohesion: Convergence, Competitiveness, Cooperation, European Commission, Brussels 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu