BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydłowski Cezary (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
Tytuł
Rola oraz zadania urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2007-2013
The Role of Marshal Office and Voivodship Office in Realization of the Regional Operational Programme for the Łódzkie Voivodship, 2007-2013
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 533-543, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Fundusze strukturalne, Pomoc regionalna UE, Rozwój regionalny, Finansowanie regionów, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Public administration, Self-government administration, Structural funds, EU regional aid, Regional development, Regional financing, European Regional Development Fund (ERDF)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi
,
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli i zadań nałożonych na administrację publiczną (rządową i samorządową) szczebla regionalnego, związanych z procesem realizacji regionalnego programu operacyjnego na przykładzie województwa łódzkiego. Zgodnie z przepisami, na obszarze województwa zadania związane z wdrażaniem i obsługą regionalnego programu operacyjnego realizują Urząd Marszałkowski w Łodzi (samorząd województwa) i Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (administracja rządowa). (fragment tekstu)

The author of the article takes up the problem of management of the Regional Operational Programme for the Łódzkie Voivodship, 2007-2013. The author focuses on two subjects participating in the management process. Two institutions participate in the process of realization the Regional Operational Programme, the Voivodship Office which represents government, and the Łódzkie Voivodship which is the Managing Authority in accordance with the Act on the rules of pursuing development policy. The author presents basic tasks of these two institutions as well as basic foundations of the Regional Operational Programme for the Łódzkie Voivodship for the years 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, dokument zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź 2007.
 3. Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Załącznik do Uchwały nr 15/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r.
 4. Rozporządzenia Wspólnot Europejskich nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie Wspólnot Europejskich nr 1783/1999 (Dz.Urz. Unii Europejskiej L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.).
 5. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. Unii Europejskiej L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.).
 6. Rozwój regionalny w Europie - Raporty EoRPA - 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 7. Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020, uchwalona Uchwałą nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r.
 8. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, projekt, Łódź 2007.
 9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2007, nr 140, poz. 984).
 10. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2 lipca 2007 r.
 11. Zarządzenie nr 393/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 października 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 335/2006 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu