BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brendzel-Skowera Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Bariery w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce
The Obstacles in the Fulfilment of the Sustainable Development Concept in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 102-109, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Rozwój zrównoważony, Wzrost gospodarczy, Świadomość ekologiczna, Agenda 21
Eco-development, Sustainable development, Economic growth, Ecological awareness, Agenda 21
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja zrównoważonego rozwoju to przede wszystkim strategia harmonijnego rozwoju cywilizacyjnego, w którym cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne mają taką samą wagę. Pojawienie się idei ekorozwoju jest odpowiedzią na niekorzystne zmiany, jakie następują w warunkach życia człowieka. Polska uczestnicząc w konferencji ONZ "Środowisko i rozwój" oraz podpisując dokumenty przyjęte na tej konferencji, m.in. Deklarację z Rio oraz tzw. Agendę 21 zobowiązała się do wdrażania zasad ekorozwoju. Niestety, nie można jeszcze mówić o sukcesie tego przedsięwzięcia. Wiele udało się zrobić, jak np. stworzyć odpowiednie podstawy prawne. Brak jest jednak należytego egzekwowania tego prawa oraz edukacji społeczeństwa. Wymagane jest również wsparcie ze strony elit politycznych, przedstawicieli biznesu oraz organizacji ekologicznych. Niewystarczający jest również zakres integracji polityki ekologicznej z celami polityk sektorowych. Barier w realizowaniu zasad zrównoważonego rozwoju jest wiele. W artykule zostaną zasygnalizowane jedynie te najważniejsze. Niemniej jednak za najistotniejsze należy wymienić przedkładanie celów ekonomicznych ponad realizację celów środowiskowych oraz pobudzanie nadmiernej konsumpcji w stylu życia społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The concept of sustainable development mainly includes the strategy of harmonious civilization progress in which economic, social and ecological objectives are equally important. The idea of eco-development is as a reply to the unfavourable changes that are taking place in people's living conditions. Taking part in the UN's conference "Environment and Development" and signing the documents adopted during that conference, such as the Rio Declaration and the so-called Agenda 21, Poland has been obliged to implement the principles of sustainable development. Unfortunately, it is too early to say whether this undertaking is successful. A lot of actions have been taken, e.g. the appropriate legal bases have been created. However, this law has not been exercised properly and the society has not been educated well in this subject. The politicians, business representatives and members of ecological organisations must become more involved in such actions. Also, the scope of integration of ecological policy with the objectives of sector policies is insufficient. There are a lot of obstacles in the fulfillment of sustainable development principles. The article is to mention the most important obstacles which include the tendency to give priority to economic objectives over the fulfillment of environmental objectives, and the promotion of lifestyle that is characterized by over consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bral W., 2007, Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, Difin, Warszawa.
  2. Górka K., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
  3. Koźlak W., 2006, Reklama w ekologii, cz. II, "Problemy ekologii", nr 6.
  4. Nowak M., 2008, OZE: w którą stronę?, "Ekopartner", nr 10.
  5. Pałasz J., 2006, Gminne i powiatowe programy ochrony środowiska, "Problemy ekologii", nr 4.
  6. Poskrobko B. (red.), 2007, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
  7. Raport Kompas Rio + 10, czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ,, Środowisko i rozwój " w czerwcu 1992 w Rio de Janeiro, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002.
  8. Raport specjalny. Czerwone światło dla zielonej energii, "Nowy Przemysł", 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu