BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie rentowności gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów
Du Pont Model Utilization in Profitability Estimation of Farms Gaining Alternative Income Sources
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 5-12, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Metoda Du Ponta, Gospodarstwa rolne, Rentowność
Du Point method, Arable farm, Profitability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rentowność gospodarstw rolnych, których właściciele pozyskiwali dodatkowe i alternatywne źródła dochodów prowadząc chów strusi i danieli. Szczególna uwaga została zwrócona na wskaźniki ekonomiczne kształtujące rentowność aktywów i kapitałów własnych. Badania wykazały różnice w rentowności kapitałów własnych w gospodarstwach w zależności od kierunku produkcji. Gospodarstwa zajmujące się chowem danieli osiągnęły lepszą rentowność kapitałów własnych. Ponadto w gospodarstwach tych odnotowano wyższą wartość środków trwałych i obrotowych w porównaniu do gospodarstw strusiarskich. Właściciele badanych gospodarstw rolnych usprawnili proces zarządzania kapitałem własnym. Większość z nich wykorzystywała kapitały własne w działalności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents profitability of farms, which owners gained alternative incomes running ostrich and fallow deers breeding. Particular attention was paid to indicators creating profitability of assets and own capital. The survey proved differencies in profitability of own capital according to production direction. Farm with fallow deers breeding achieved better profitability of own capital. Moreover, the value of fixed assets and current assets in these farms was higher in comparison to ostrich farms. The owners of surveyed farms improved the process of own capital management. Most of them used own capital in agricultural activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., 2008. Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64, Warszawa, s. 53-64.
 2. Bórawski P.. Brodziński Z., 2003. Zarządzanie majątkiem obrotowym w indywidualnych gospodarstwach rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Biuletyn Naukowy UWM Nr 23, s. 5-13.
 3. Bórawski P., Brodziński Z., 2006. Analiza finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientiarum Polonorum -Oeconomia 5(2), Warszawa, s. 17-24.
 4. Duraj J., 1994. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 193.
 5. Jerzemowska M (red). 2006. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 126.
 6. Krajewski M, 2008. Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 9 (1209), Wrocław, s. 116-124.
 7. Polaczek R., 2008. Analiza wskaźnikowa jako podstawowa metoda oceny efektywności przedsiębiorstwa. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 9 (1209), Wrocław, s. 188-195.
 8. Sierpińska M., Jachna T., 1998. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, ss. 277.
 9. Szczecińska B. 2008. Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64, Warszawa, s. 65-74.
 10. Wasilewski M" 2004a. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 242.
 11. Wasilewski M., 2004b. Metody ABC i XYZ w zarządzaniu zapasami w gospodarstwach indywidualnych. Acta Sci. Pol. - Oeconomia 3(2), Warszawa, s. 131-138.
 12. Wasilewski M., 2005. Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od stopnia wykorzystania kapitału obcego. Acta Sci. Pol. - Oeconomia 4(2), Warszawa, s. 83-95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu