BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Bożena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wykorzystanie wybranych instrumentów polityki strukturalnej UE w województwie podkarpackim
Absorption of Selected European Union's Community Policy Instruments in Podkarpackie Voivodeship
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 531-540, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Polityka strukturalna, Fundusze pomocowe, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Structural policy, Subsidiary funds, Integrated Regional Operational Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Polska wstępując 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej włączyła się w realizację jednej z ważniejszych wspólnotowych polityk - polityki spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium Unii Europejskiej poprzez działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu działań realizowanych w ramach polityki spójności przy wsparciu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Polska ma szansę na znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do osiągnięcia konwergencji z innymi regionami i krajami Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest analiza efektywności wdrażania funduszy strukturalnych w województwie podkarpackim dokonana na podstawie raportu opublikowanego przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego. Należy zauważyć, że ostateczne rozliczenie efektów europejskiej polityki spójności wynikających z zobowiązań lat 2004-2006 nastąpi dopiero w 2009 r., gdy znane będą dane na temat wykorzystania środków i wdrożenia poszczególnych programów na koniec 2008 r. Natomiast bezpośrednie i pośrednie efekty realizacji wielu projektów współfinansowanych z funduszy mogą pojawić się z opóźnieniem, często nawet kilkuletnim. (abstrakt oryginalny)

Poland became a European Union member on 1st May 2004. It means that the country takes part in one of the European Union's most important Community politics - integrity politics. The main goal of this policy is promotion of harmonious development in the whole European Union territory, and also economic, social and teritorial Society integrity. It should be gained through deceasing of disproportion in its different regions. Poland has an opportunity to accomplish the convergence with other EU's regions and countries thanks to the directed community policy, structural funds and Integrity Funds. The article aims at analysis of effectiveness of structural funds implementation in Podkarpackie voivodeship on the basis of the report published by Marshal Commision in Podkarpacie. It is important to say that the final settlement of European community policy for period 2004-2006 will be done in 2009 because data about sources absorption and implementation of a particular systems will be known at the end of 2008 and direct and indirect effects of projects implementation can appear after even a few years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  2. Działanie 3.4. - Mikroprzedsiębiorstwa, http://www.rarr.rzeszow.pl (stan na dzień 30.07.2008 r.)
  3. Fundacja Europa i Samorządność, (www.fundacja.europa.pl).
  4. Informacja na temat wykorzystania funduszy przedakcesyjnych i pozostałych instrumentów polityki strukturalnej w województwie podkarpackim przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Funduszy Strukturalnych, wrzesień 2007.
  5. Poźnik R., 2008, Fundusze unijne - zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Lubin.
  6. Projekty Podkarpackie - 32 pomysły na rozwój regionu, broszura wydana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  7. ZPORR, Informacja i promocja, http://www.uw.rzeszow.pl/zporr (stan na dzień 16.10.2008 r.)
  8. ZPORRe, zmiany w regionach, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu