BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejerska Nina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Aktywność ekonomiczna mieszkańców wsi - ujęcie modelowe na podstawie badań własnych
Economic Activity of Rural Inhabitants - Model Approach on the Base of Own Research
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 23-34, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Badania ankietowe, Modele regresji, Wieś
Activity rate of population, Questionnaire survey, Regression models, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono społeczno-ekonomiczne determinanty aktywności ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich. Badaniami przeprowadzonymi w 2006 roku objęto 1000 wiejskich gospodarstw domowych z 24 powiatów na terenie całego kraju. Poddano analizie dane o 2581 osobach w wieku produkcyjnym w celu opracowania modelu identyfikującego wpływ wybranych zmiennych na prawdopodobieństwo bierności zawodowej ludności wiejskiej. Najczęściej wskazywaną przyczyną bierności zawodowej był brak nadziei na znalezienie pracy, a następnie względy rodzinne - głównie opieka nad małymi dziećmi, rzadziej nad osobami niepełnosprawnymi Czynnikami wpływającymi na prawdopodobieństwo bierności potwierdzonymi w modelu regresji logistycznej okazały się być zamieszkiwany makroregion, płeć, wiek, pozycja w rodzinie, posiadany zawód oraz dodatkowe kwalifikacje a także zamieszkiwanie w rolnym lub bezrolnym gospodarstwie domowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to identify determinants of economic activity of rural inhabitants in Poland. The research conducted in 2006 was done in 1000 rural household from 24 poviats in the whole country. Analyses of 2581 adult members of researched households was made in order to elaborate a model identifying influence of particular socio-economic variables on probability of economic inactivity among rural inhabitants. The most popular causes of economic inactivity were a lack of hope for finding a job and after that family matters, especially care for children. The set of factors which influence on probability of unemployment consists of: inhabited macro-region, sex, age, position in a family, occupation and additional qualifications as well as living in a household with a farm or without a farm. The statistical influence of them was confirmed in the estimated logistic regression model of economic inactivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Field A., 2005: Discovering statistics using SPSS (Introducing statistical methods). SAGE Publications Ltd.
 2. Becker G.S. 1962: Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of Political Economy, vol. 70, Supplement: October 1962.
 3. Drejerska N., 2009: Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania aktywności zawodowej ludności wiejskiej. Praca doktorska przygotowana w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 4. Ehrenberg R.G., Smith R.S., 2006: Modern Labor Economies. Theory and Public Policy. Pearson International Edition.
 5. Kaczmarczyk S., 2003: Badania marketingowe: metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Ujednolicony tekst Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 265, poz. 2644), zmieniony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007, nr 106, poz. 728).
 7. Klepacki B., 1984: Wybór próby w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
 8. Klonowska-Matynia M., Zdrojewski E.Z, 2008: Wykształcenie jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej. Bruksela, dnia 2.2.2005, {SEC(2005) 192}, {SEC(2005) 193}.
 10. Kotowska I.E., Strzelecki Z., 1993: Bezrobocie z punktu widzenia gospodarstw domowych. GUS, Warszawa.
 11. Kucharski L., 2001: Przepływy siły roboczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Kwiatkowski E., 1995: Determinanty bezrobocia w Polsce w okresie transformacji: (modele teoretyczne oraz próba ich weryfikacji). Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 13. Kwiatkowski E., Kucharski L., 1996: Sektor prywatny i publiczny na rynku pracy. Wiadomości Statystyczne nr U/1996.
 14. Lindbeck A., Snower D.J., 1989: The insider-outsider theory of employment and unemployment. Cambridge.
 15. Lisbon Extraordinary European Council, 23-24 March 2000, Presidency Conclusions, Lisbon European Council, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ ec/00100-r 1 .enO.htm (29.12.2008)
 16. Michna W., 2001: Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie w świetle reprezentatywnych badań ankietowych z 2000 r. IPiSS, Warszawa.
 17. Panek T., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Materiały do zajęć, http://www.sgh. waw.pl/prywatne/tompa/materialy/wap/ (04.11.2008).
 18. Rokicki B., Regionalne zróżnicowanie aktywności ekonomicznej w Polsce na poziomie województw (NUTS2). Opracowanie w ramach projektu badawczego pt. Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy, nr 1 H02C 051 27, http://www.rynekpracy.edu. pl/?strona=wyniki-terytorialnie (04.11.2008).
 19. Sikorska A., 2005: Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej ludności niechłopskiej w okresie transformacji ustrojowej. Program Wieloletni 2005-2009, nr 5, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 20. Wawrzyniak B.M., Wojtasik B., 2005: Przejawy aktywności ekonomicznej ludności związanej z rolnictwem. Acta Sci. Pol., Oeconomia 4( 1 )2005.
 21. Zegar J.S., 2006: Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem. Studia i Monografie, z. 133, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu