BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noworól Aleksander (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Formy interwencji publicznej w zarządzaniu rozwojem na przykładzie terenów wiejskich
Public Intervention Types in the Management of the Rural Areas' Development
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2009, nr 2, s. 114-123, tab., bibliogr. 16 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Rozwój lokalny, Rozwój obszarów wiejskich, Interwencjonizm władz lokalnych
Management, Local development, Rural development, Local government interventionism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia autorską typologię prorozwojowej interwencji publicznej, uwzględniającą wykorzystanie pełnej gamy narzędzi pobudzania rozwoju. Autor porządkuje rodzaje instrumentów rozwoju i typy interwencji, demonstrując ich zastosowanie na przykładzie rozwoju terenów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the author's concept of a typology of public intervention oriented towards territorial development. The typology takes into consideration the development tools used by local governments. The concept defines following types of a public intervention: the steering and the borderline delimitation, as examples of the regulatory intervention, as well as one's own activity and the stimulation of an inter-sector cooperation as examples of the activation. That typology is juxtaposed to four groups of development instruments related to planning, organizing, current management and control. The concept is demonstrated on the example of the tools which can be used in the stimulation of rural areas development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewska B., (2006), Aktywizacja obszarów wiejskich w świetle realizacji celów strategicznych na przykładzie województwa mazowieckiego, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. VIII, z. 4.
 2. Czapiński J., Panek T., (2007), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 3. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).
 4. Noworól A., (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Noworól A., (2007), Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie" nr 2.
 6. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2006 r., (2008), Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20 września 2005 r. nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005).
 8. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
 12. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 14. Bank Danych Regionalnych, [online], www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks, [16.03.2009].
 15. Leszczyńska M. (2007), Zmiany w poziomie wykształcenia gospodarstw domowych związanych z rolnictwem, [online], www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt11/20.pdf [12.03.2009]; wersja elektroniczna artykułu zamieszczonego w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy gospodarka oparta na wiedzy, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, z. 11, Rzeszów.
 16. Uliszak R., Poziom wykształcenia ludności rolniczej w gminach Polski Południowo-Wschodniej, [online], www.wsp.krakow.pl/geo/bibliogr/poziom.html, [12.03.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu