BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Praca w społeczeństwie wiedzy (rozważania diagnozujące przeobrażenia wybranych zakresów znaczeniowych pojęcia pracy)
Work in the Knowledge Society (Considerations Diagnosing Transformations in the Selected Semantic Ranges of Work Concept)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 245-253, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Praca, Struktura zatrudnienia, Relacje pracodawca-pracownik, Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Gospodarka sieciowa
Labour, Employment structure, Employer-employee relationships, Information society, Knowledge-based economy, Network economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza (oparta na literaturze problemu oraz badaniach - zarówno własnych, jak i innych autorów) kierunków przeobrażeń pracy - jako miejsca i sposobu jej wykonywania oraz jej pozycji w systemie wartości we współczesnym społeczeństwie polskim (wiedzy). (fragment tekstu)

The author presents the results of scientific research, diagnosis and systematization terms of the work in the contemporary society. Work in the knowledge society is moral value. Its requirement is individual human development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Ewolucja form realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski a upowszechnianie społecznie odpowiedzialnego biznesu, [w:] Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 2. Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, AE, Wrocław 2005.
 3. Antczak Z., Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące), [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A.Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008a.
 4. Antczak Z., Pracownicy wiedzy w przestrzeni poza organizacyjnej (wybrane zagadnienia), [w:] Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2008b.
 5. Bauman Z., Socjologia, Zysk, Poznań 1996.
 6. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 7. Bilska E., Jak feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego, "Niebieska Linia" 2004 nr 4, http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=253#top (27.01.2009).
 8. Boni M., Globalizacja a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, red. A. Ludwiczyński, Warszawa 1999.
 9. Brzozowski M., Technologie informatyczne jako strategiczny determinant produktywności współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, AE, Kraków 2000.
 10. Czaja I., Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szansę i zagrożenia, [w:] Globalizacja, red. J. Klich, ISS, Kraków 2001.
 11. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szansę, zagrożenia, wyzwania, http://users.uj.edu.pl/~usgoban/agh.html.
 12. Handy C., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 13. Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2001.
 14. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, AE, Poznań 2000.
 15. Karney J., Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii pracy, MSM, Warszawa 1998.
 16. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001.
 17. Kołodziejczyk P., Problemy dostosowania polskiego rynku pracy do wymagań Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, red. A. Ludwiczyński, Warszawa 1999.
 18. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 19. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 20. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1994.
 21. Leksykon zarządzania (M. Trocki - hasło praca), Difin, Warszawa 2004.
 22. Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 23. Moszkowicz M., Makrosystemowe rozdroża systemów informacyjnych, [w:] Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Mońka, D. Sołtys, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 861, AE, Wrocław 2000.
 24. Naisbitt J., Megatrendy, Zysk, Poznań 1997.
 25. Orczyk J., Zmiana zakresu pojęcia >praca< a zatrudnienie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 26. Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.
 27. Pajestka J., Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, INE PAN, Warszawa 1989.
 28. Pocztowski A., Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 29. Praca jako wartość (komunikat z badań), http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_087_04.PDF (27.01.2009).
 30. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 31. Sekuła Z., Koniec epoki pracy najemnej? "Personel" 2001 nr 6. s.
 32. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacjach, PWN, Warszawa 1999.
 33. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1992.
 34. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1991.
 35. Starosta P., Społeczne skutki globalizacji, [w:] Globalizacja, red. J. Klich, ISS, Kraków 2001.
 36. Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 37. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa, Businessman Book, Warszawa 1998.
 38. Teluk T., E-biznes - Nowa Gospodarka, Helion, Gliwice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu