BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Izabela (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Wymiana pomiędzy przełożonym a podwładnym jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników
Exchange Between a Supervisor and a Subordinate as a Factor of Employee Career Success
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2009, nr 2, s. 85-95, tab., bibliogr. 26 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Sukces zawodowy, Relacje pracodawca-pracownik, Badania ankietowe
Human Resources Management (HRM), Career success, Employer-employee relationships, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach wyraźne jest rosnące zainteresowanie prospołecznymi narzędziami zarządzania, które mogą pomóc organizacjom i ich pracownikom stawić czoło nieustannym zmianom i niepewności otoczenia. Brak pewności zatrudnienia i narastające poczucie zagrożenia utratą pracy powodują, że jakość relacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi nabiera szczególnego znaczenia dla tworzenia przyjaznego środowiska pracy. Istotny wkład w poruszane zagadnienie wnosi koncepcja wymiany zachodzącej pomiędzy przełożonym a podwładnym (ang. leader-member exchange), która wyraźnie wskazuje, że świadome kształtowanie dobrych, opartych na wzajemnych korzyściach relacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi może stać się użytecznym, prospołecznym instrumentem zarządzania, pozwalającym łączyć powodzenie pracowników z sukcesem organizacji. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaka jest jakość relacji wymiany pomiędzy przełożonymi a podwładnymi w polskich organizacjach i w jaki sposób relacje te mogą przyczyniać się do sukcesu zawodowego pracowników. (abstrakt oryginalny)

In recent years there has been a great deal of interest in prosocial management instruments which could help organizations and their employees to face continuous changes and ambiguity of the environment. Uncertainty of employment and-growing sense of job insecurity are the reasons why the quality of a supervisor-subordinate relationship acquires special importance for creating employee-friendly work environment, simultaneously encouraging performance and employee career success. The notion greatly contributing to the discussed issues is Leader-Member Exchange, which clearly indicates that the awareness shaping good, mutually advantageous relations between supervisors and subordinates may become a useful, prosocial instrument of management allowing to align employees' well-being with organizational success. This paper tries to answer the questions: what is the quality of supervisor-employee relationships in contemporary Polish organizations and in what way can they contribute to employee career success? This goal is achieved by presenting the results of empirical research concerning the relationships between LMX and employees' career success. The results are discussed in the context of changing conditions of the psychological contract between the employee and the employer and of the emerging new career models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asgari A., Silong A.D., Ahmad A., Samah B.A., (2008), The Relationship Between Transformational Leadership Behaviors, Organizational Justice, Leader-Member Exchange, Perceived Organizational Support, Trust in Management and Organizational Citizenship Behaviors, "European Journal of Scientific Research", no 23(2).
 2. Basu R., Green S.G., (1997), Leader-Member Exchange and Transformational Leadership: An Empirical Examination of Innovative Behaviors in Leader-Member Dyads, "Journal of Applied Social Psychology", no 27.
 3. Chiaburu D.S., (2005), The Effects of Instrumentality on the Relationship between Goal Orientation and Leader-Member Exchange, "Journal of Social Psychology", no 145(3).
 4. Cogliser C.C., Schriesheim C.A., (2000), Exploring Work Unit Context and Leader-Member Exchange a Multilevel Perspective, "Journal of Organizational Behavior", no 21.
 5. Duarte N.T., Goodson J.R., Klich N.R., (1994), Effects of Dyadic Quality and Duration on Performance Appraisal, "Academy of Management Journal", no 37.
 6. Epitropaki O., Martin R., (1999), The Impact of Relational Demography on The Quality of Leader-Member Exchanges (LMX) and Employees' Work Attitudes and Well Being, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", no 72.
 7. Erdogan B., Kraimer M.L., Liden R.C., (2004), Work Value Congruence and Intrinsic Career Success: The Compensatory Roles of Leader-Member Exchange and Perceived Organizational Support, "Personnel Psychology", no 57(2).
 8. Gattiker U., Larwood L., (1986), Subjective Career Success: A Study of Managers And Support Personnel, "Journal of Business and Psychology", no 1(2).
 9. Hall D.T., (1976), Careers in Organizations. Goodyear Series in Management and Organizations, Goodyear Publishing Inc., Pacific Palisades.
 10. Kanter R.M., (1989), Career and the Wealth of Nations: A Macro-Perspective on the Structure and Implications of Career Form [w:] M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence (eds.), Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, New York.
 11. Kinicki A.J., Vecchio R.P., (1994), Influences on the Quality of Supervisor-Subordinate Relations: The Role of Time-Pressure, Organizational Commitment, and Locus of Control, "Journal of Organizational Behavior", no 15.
 12. Kmiecik-Baran K., Rybicki J., (2003), Mobbing. Zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk.
 13. Kożuch B., (2007), Nauka organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 14. Liden R.C., Graen G., (1980), Generalizability of the Vertical Dyad Linkage Model of Leadership, "Academy of Management Journal", no 23.
 15. Liden R.C., Maslyn J.M., (1998), Multi Dimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment Through Scale Development, "Journal of Management", no 24.
 16. Liden R.C., Sparrowe R.T., Wayne S.J., (1997), Leader-Member Exchange Theory: The Past and Potential for the Future, "Research in Personnel and Human Resources Management", no 15.
 17. Liden R.C., Wayne S.J., Sparrowe R.T., (2000), An Examination of the Mediating Role of Psychological Empowerment on the Relations Between the Job, Interpersonal Relationships, and Work Outcomes, "Journal of Applied Psychology", no 85.
 18. Major D.A., Kozlowski S.W., Chao G.T., Gardner P.O., (1995), A Longitudinal Investigation of Newcomer Expectations, Early Socialization Outcomes, and the Moderating Effects of Role Development Factors, "Journal of Applied Psychology", no 80.
 19. Rakowska A., (2008), Samoocena kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej współczesnych organizacji - wyniki badań [w:] A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 20. Scandura T.A., Graen G.B., Novak M.A., (1986), When Managers Decide not to Decide Autocratically: An Investigation of Leader-Member Exchange and Decision Influence, "Academy of Management Proceedings" vol. 36, no 6.
 21. Scandura T.A., Schriesheim C.A., (1994), Leader-Member Exchange and Supervisor Career Mentoring as Complementary Constructs in Leadership Research, "Academy of Management Journal", no 37(6).
 22. Schriesheim C.A., Neider L.L., Scandura T.A., (1998), Delegation and Leader-Member Exchange: Main Effects, Moderators, and Measurement Issues, "Academy of Management Journal", no 41.
 23. Sparrowe R.T., Liden R.C., (1997), Process and Structure in Leader-Member Exchange, "Academy of Management Review", no 22.
 24. Wayne S.J., Shore L.M., Liden R.C., (1997), Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange: A Social Exchange Perspective, "Academy of Management Journal", no 40.
 25. Wojciechowska R., (2008), Mobbing jako blokada rozwoju organizacji [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 26. Centrum Badania Opinii Społecznej, (2002), Szykany w miejscu pracy. Komunikat z badań (BS/102/2002/), Warszawa, [on line], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_107_02.PDF, [01.04.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu