BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Model spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej : wnioski dla Polski
The Model of the EU Socio-Economic Coherency : Conclusions for Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 12, s. 23-37, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kapitalizm globalny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Nierówności społeczno-gospodarcze, Globalizacja gospodarki, Strategia lizbońska, Spójność społeczna, Spójność społeczno-ekonomiczna
Global capitalism, Social economic development, Social-economics inequality, Economic globalization, Lisbon Strategy, Social cohesion, Socioeconomic cohesion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Spójność społeczno-ekonomiczna jest fundamentalnym wyzwaniem globalnego kapitalizmu. Sposób jej ujmowania w Strategii Lizbońskiej budzi, zdaniem autora, zastrzeżenia natury teoretycznej i praktycznej. Najważniejszymi słabościami koncepcji spójności społeczno-ekonomicznej Strategii Lizbońskiej są: nadmiar słusznych celów i rozproszenie programowe, instrumentarium realizacji celów społecznych godzące w efektywność ekonomiczną, pomijanie problemu sprzeczności logiki procedur biurokratycznych z logiką działania rynkowych mechanizmów proefektywnościowych, ignorowanie ze względów politycznych i ideologicznych potrzeby deregulacji dla zwiększenia produktywności czynników wytwórczych. Pomimo tych słabości koncepcja spójności społeczno-ekonomicznej UE jest bardziej atrakcyjna dla krajów posocjalistycznych niż wzorzec kapitalizmu globalnego. Słabości Strategii Lizbońskiej mogą zostać ograniczone. W tym celu należy przeorientować jej priorytety w kierunku lepszego zdefiniowania sprawiedliwych nierówności społecznych i zharmonizowania ich z wymaganiami efektywności ekonomicznej. Podstawowymi zadaniami państwa powinno być konsekwentne usuwanie źródeł zniekształconej konkurencji, dobre zdefiniowanie i zabezpieczenie praw konsumentów, przejrzyste zdefiniowanie praw własności i gwarancje ich ochrony, zapewnienie swobody działań przedsiębiorczych i egzekwowanie kontraktów. Tylko takie otoczenie instytucjonalne może sprzyjać strategii rozwoju społeczno-gospodarczego opartej na systematycznym wzroście produktywności, rozwoju kapitału ludzkiego i nowej polityce społecznej sprawiedliwych nierówności społecznych. (abstrakt oryginalny)

Socio-economic coherence is a fundamental challenge for global capitalism. According to the author, the way it was imposed in the Lisbon Strategy, however, voices some reservations about the theoretical and practical nature of that coherence. The major weaknesses of the concept of socio-economic coherence are excessive numbers of accurate goals and scattered programs, the threat that numerous instruments for realizing social goals can affect economic efficiency, avoiding the problem regarding conflicts between logistics of bureaucratic procedures and the logistics of pro-effective mechanisms of activities in the market, and finally ignoring, mainly for political and ideological reasons, the need for deregulation process in order to increase productivity of factors of production. In spite of these drawbacks, the EU concept of socio-economic coherence seems to be more attractive for post-socialist countries rather than the global capitalism. The weaknesses of the Lisbon Strategy can be slightly eliminated. To achieve this, it is necessary to re-direct agenda's priorities towards a better way of defining the justifiable social inequalities so that they can be harmonized with requirements for the economic efficiency. The fundamental tasks of governments of post-socialist countries should be the consistent elimination of sources of perverse competition, the proper definition and protection of consumers' rights, clearly defined ownership rights and protection guarantees, ensuring freedom of entrepreneurial activities and the implementation of contracts. Only this kind of institutional environment is favourable to the socio-economic growth strategy that, is based on systematic increase in productivity, development of human capital and new social policy of justifiable social inequalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atali J., Słownik XXI wieku, (Dictionaire du XXI siecle, 1998), Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2002.
 2. Begg J., Do we really need a Lisbon Strategy?, 'Intereconomics" 2005, vol. 40, no. 2.
 3. Bijak-Kaszuba M. (red.), Integracja europejska: podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2004.
 4. Castells M., High technology, world development and the structural transformation: The trends and debate, "Alternatives" J986, nr 11.
 5. Csaba L., Poetry and reality about the future of the Union: Reflection on. the Dimensions and nature of the re-launch of the Lisbon Strategy, "Intereconomics" 2005, vol. 40, no. 2.
 6. Do we really need a Lisbon Strategy?, "Intereconomics" 2005, vol. 40, no. 2.
 7. Freeman Ch., New Technology and Catching Up, "The European Journal of Development Research" 1989, nr 1,
 8. Mercie G., Which territorial cohesion policy for the new EU members? The example of Slovakia, "The Town Planning Review" 2005, vol. 76, no. 1.
 9. Mishra R., Globalization and The Welfare State, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 1989.
 10. Nikcell S., Product Markets and Labour Markets, "Labour Economics" 1999, vol. 6.
 11. Papon A., Challenge for the EU, "Science" 2003, vol. 301, www.sciencemag.org.
 12. Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWN, Warszawa 2003.
 13. Radło M. J., Strategia Lizbońska 2005-20/0: Kluczowe wyzwania. Najważniejsze priorytety, [w:] Polska wobec redefmicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga PFSL, nr l, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2005.
 14. Siebert H., Labor Market Rigidieties: At the Root, of Unemployment in Europe, "Journal of Economic Perspectives" 1997, vol. 11, no, 3, Summer.
 15. Sinn H. W., Przemówienie na Munich Economic Summit, "CESinfo Forum", 2/2005.
 16. The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Report from the High Level Group Claired by Wim Kok, November 2004.
 17. Toutaine A., Beneftcjenci i wykluczeni, "Gazeta Wyborcza", nr 190, 14-16.08.1998 r.
 18. Working together for growth and new jobs. A new start for the Lisbon Strategy, Communication to the Spring European Council, Commission of European Communities, Brussels 2005 (COM2005).
 19. Woźniak M. G., Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, 1BR, Kraków 1993.
 20. Woźniak M. G, Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej, referat wygłoszony na konferencji organizowanej przez Katedrę Teorii Ekonomii UR w Rzeszowie, pt.: "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych", Rzeszów, 24-25 wrzesień 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu