BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myszczyszyn Janusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w promowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce
The Role of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) in the Promotion of Sustainable Development in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 127-138, rys., tab., bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe
Europejski System Ekozarządzania i Audytu, Rozwój zrównoważony
Eco-management and Audit Scheme (EMAS), Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule prezentuje się ideę Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz doświadczenia polskich organizacji w jego wdrażaniu. Autor wskazuje sposób, korzyści, jakie może przynieść wdrożenie, ale także analizuje bariery i trudności w jego uruchomieniu. W unijnym rejestrze EMAS (stan na 19.12.2008 r.) znajdowało się 4256 organizacji i ponad 6740 obiektów. W porównaniu do Niemiec (1419 organizacji), Hiszpanii (1033 organizacje), czy Włoch (939 organizacji), a nawet Czech (33 organizacje), w rejestrze EMAS jest zaledwie 16 organizacji i 25 obiektów z Polski. Wśród zarejestrowanych organizacji z Polski przeważają firmy duże, brak przedsiębiorstw z sektora MSP. Największa koncentracja wdrożonych systemów EMAS w przeliczeniu na 1 min mieszkańców występuje w: Austrii (32 organizacje), Danii i Niemczech (17 organizacji), Włoszech (16 organizacji). W naszym kraju to zaledwie 0,42 organizacje. Badania dowodzą, że system ten w Polsce ciągle jest mało znany, z tego względu promocja jego implementacji wśród organizacji jest celem artykułu. Społeczeństwo polskie i decydenci muszą zrozumieć, że prowadzenie zrównoważonego rozwoju jest nieodzowne, aby środowisko życia ludzi, organizmów żywych nie pogarszało się, a jednocześnie, aby gospodarka rozwijała się. Cele te można osiągnąć poprzez implementację systemu EMAS. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the idea of the Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) and the experience of Polish organizations in its implementation. The author shows how. the benefits of implementation, but also examines the barriers and difficulties in its start-up. In the EU register of EMAS (as of 19.12.2008) there were 4256 organizations and over 674(1 objects. In comparison to Germany (1419 organization), Spain (1033 organizations), or Italy (939 organizations), and even Czech (33 organizations), in the EMAS register is only 16 organizations and 25 objects from Poland. Among the organizations registered with the Polish company predominantly huge companies with the lack of the SME sector. The largest concentration of EMAS systems implemented in terms of I million inhabitants is present in Austria (32 organizations), Denmark and Germany (17 organizations), Italy (16 organizations). Our country is only 0.42 organizations. Research shows that this system in Poland is still not known, therefore the promotion of its implementation in the organization, is an objective article. Polish society and policy-makers must understand, for sustainable development is essential to the life of humans, living organisms are not exacerbated, and at the same time, the economy developed. These objectives can be achieved through the implementation of EMAS. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratkowski S., 2003, Nowa historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów, obrotu pieniężnego. Wydawnictwo serii "Biblioteka Nowoczesności", Warszawa.
 2. Cameroon R., Neal L., 2004, Historia gospodarcza świata. Od czasów paleolitu do czasów najnowszych, KiW, Warszawa.
 3. Europa w ruchu. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Prasy i Komunikacji, 2006, http://ec.europą.eu/publications/booklets/move/55/index_pl.htm, Luksemburg.
 4. Raport środowiskowy 2007 EMAS, Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 5. EMAS - baza organizacji, http://www.emas.mos.gov.pl/web/act/changeCategory.htm.
 6. EMAS Newstletter, No 1/2008, The European Eco-Management and audit scheme.
 7. EMAS Statistics evolution of organizations and sites, Quarterly data in: http://ec.europa.eu/envi-ronment/emas/documents/presentation_en.htm;
 8. Fifth European Community environment programme: towards sustainability, http://europa.eu/scad-plus/leg/en/lvb/128062.htm.
 9. The European Eco-Management and andaudit scheme, Performance, Credibility, Transparency.
 10. Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej: 2008. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 11. Malicki M.. Dreszczyk E., 2001. Bezpieczeństwo środowiska na terenach niezurbanizowanych [w:] red. Kłodziński M.. Gospodarka. człowiek, środowisko na obszarach wiejskich. Polska Akademia Nauk, WFOSiGW województwa zachodniopomorskiego, AR w Szczecinie, Warszawa.
 12. Myszczyszyn J.. 2009, Maszyna parowa a rozwój gospodarczy świata, Wiedza i Edukacja - świat wirtualnej nauki, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/12321.
 13. Organziations per one milion inhabitants http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/arti-cles_en.htm.
 14. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-10012 z perspektywą do roku 2016; 2008, Ministerstwo Ochrony Środowiska. Warszawa.
 15. Runowski H., 2001. Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych [w:] red.Kłodziński M., Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, Polska Akademia Nauk. WIOSiCiW województwa zachodniopomorskiego. AK w Szczecinie. Warszawa.
 16. Wiatrak A., 2000, Założenia i polityka zrównoważonego rozwoju rolnictwa [w]: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 40 (2000). Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu