BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pińkowska Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wolak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Badanie składu chemicznego odpadowej biomasy rzepakowej jako surowca do przetworzenia w warunkach hydrotermalnych na użyteczne bioprodukty chemiczne : część 1. Klasyczne metody analizy
The Investigation of Chemical Composition of Waste Rapeseed Biomass as a Raw Material for Synthesis of Useful Chemical Bioproducts Under Hydrothermal Conditions : Part 1. Classical Analytical Methods
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Inżynierskie i Technologie (1), 2009, nr 57, s. 184-195, tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Rzepak, Olej rzepakowy, Biotechnologia
Rape (plant), Canola oil, Biotechnology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W celu oceny przydatności odpadowej biomasy rzepakowej (słoma, makuchy i śruta) do przetworzenia zaplanowaną do realizacji metodą termochemicznej konwersji w warunkach hydrotermalnych przeprowadzono badania metodami analizy chemicznej i instrumentalnej składu chemicznego i zawartości poszczególnych frakcji w badanych surowcach. Dzięki wysokiej zawartości hemicelulozy i celulozy słoma może zostać wykorzystana do otrzymania w procesie hydrotermalnej depolimeryzacji użytecznych bioproduktów: oligo-i monosacharydów oraz produktów ich rozkładu, takich jak aldehydy, ketony i kwasy karboksylowe. Wytłoki pochodzące z produkcji oleju rzepakowego zawierają znaczne ilości białka ogólnego, co pozwala na planowanie ich przetworzenia w kierunku otrzymania rozpuszczalnych protein i aminokwasów. Makuchy zawierają ponadto pewne ilości tłuszczu surowego, co można wykorzystać do przerobu mającego na celu otrzymanie kwasów tłuszczowych. Zastosowane w pracy metody badań składu chemicznego i zawartości trakcji poszczególnych składników w odpadowej biomasie rzepakowej oraz w stałych i ciekłych produktach jej hydrolizy zostaną wykorzystane jako instrument planowania i optymalizacji procesów hydrotermalnego rozkładu oraz kontroli przebiegu ich przebiegu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this investigation is to explore the potential of waste rapeseed biomass (straw, oil cake, pulp) for projected thermochemical conversion under hydrothermal conditions. For the determination of biomass chemical composition and the content of different fractions chemical and instrumental methods were used. The high content of hemicellulose and cellulose in straw makes it suitable raw material for production of oligo- and monosaccharides and other useful products of their degradation like aldehydes, ketones carboxylic acids during its hydrothermal depolymerization. Rapeseed pulp from oil production contains large amount of proteins and can be transformed to soluble proteins and amino acids. The rapeseed oil cake due to the crude fat content can be used for fatty acids production. Investigation methods of chemical composition of waste rapeseed biomass and solid and fluid fractions of its hydrolysis will be applied as an instrument for optimization and control of its hydrothermal degradation processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anonim, Biała technologia-alternatywny kierunek rozwoju przemysłu chemicznego, Przem. Chem., 2006,10, 1448.
 2. Burczyk B., Woda: użyteczne i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego medium reakcyjne, Przem. Chem. 2007,3, 184.
 3. Warowny W., Kwiecień K., Paliwa z biomasy i ich wykorzystanie, Przem. Chem. 2006, 12, 1598.
 4. Kuś J., Uwarunkowania i możliwości wzrostu produkcji rzepaku na cele energetyczne na Lubelszczyźnie, 1-10, www.oze.bpp.lublin.pl/dokumenty/konf/ref/06.J.K.pdf.
 5. Korycińska A., Rynek rzepaku, www.kzpr.com.pl/.
 6. Kotowski W., Rozwój biopaliw - efektywniejsze rolnictwo, cz. 1, http://www.ekocncrgia.pl/index. php?id akt=417&plik=Rozwój biopaliw - efektywniejsze rolnictwo cz.l .html.
 7. Tys J., Piekarski W., Jackowska [., Kaczor A., Zając G., Starobrat P., Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku, Acta Agrophys. 2003, 99, 1.
 8. Paukszta D., Kompozyty otrzymywane z materiału lignocelulozowego ze słomy rzepakowej oraz z polimerów termoplastycznych, "Rośliny Oleiste" 2005, 2,489, abstrakt, http://www.ihar.poznan. pl/XXVI-2pl-abs.htm.
 9. Cieślikowski B., Łapczyńska-Kordon B., Knapik P., Analiza energetyczna mieszaniny paliw stałych z udziałem biokomponentu, Inż. Roln. 2006, 13, 55.
 10. Adamiak A., http://www.kzpr.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itcmi d=60.
 11. Kücük M.M., Demirbas A., Biomass conversion processes, Energ. Convers. Manage. 1977, 38, 151.
 12. Okkerse C, Van Bekkum H., From fossil to green. Green Chem. 1999, 1, 107.
 13. Danner H., Braun R., Biotechnology for the production commodity chemicals from biomass, Chem. Soc. Rev. 1999, 28, 395.
 14. Yaman S., Pyrolysis of biomass to produce fuels and chemical feedstocks, Encrg. Convers. Manage. 2004, 45, 651.
 15. Huber G.W., Iborra S., Corma A., Synthesis of transportation fules from biomass: chemistry, catalysts, and engineering, Chem. Rev. 2006, 106, 4044.
 16. Sasaki M., Fang Z., Fukushima Y., Adschiri T., Arai K., Dissolution and hydrolysis of cellulose in subcritical and supercritical water, Ind. Eng. Chem. Res. 2000, 39, 2883.
 17. Kruse A., Gawlik A., Biomass conversion in water at 330-410"C and 30-50 MPa. Identification of key compounds for indicating different chemical reaction pathways, Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 267.
 18. Kamio E., Takahashi S., Noda H., Fukuhara C, OkamuraT., Liquefaction of cellulose in hot compressed water under variable temperatures, Ind. Eng. Chem. Res. 2006, 45, 4944.
 19. Hashaikeh R., Fang Z., Butler I.S., Hawari J., Koziński J.A., Hydrothermal dissolution of willow in hot compressed water as a model for biomass conversion, "Fuel" 2007, 86, 1614.
 20. Matsunaga M., Matsui H., Otsuka Y, Yamamoto S., Chemical conversion of wood by treatment in semi-batch reactor with subcritical water, J. Supercrit. Fluids 2008, 44, 364.
 21. Garrote G., Yanez R., Alonso J.L., Parajo J.C., Coproduction of oligosaccharides and glucose from corncobs by hydrothermal processing and enzymatic hydrolysis, Ind. Eng. Chem. Res. 2008, 47, 1336.
 22. Kong L., Li G., Wang H., He W., Ling F., Hydrothermal catalytic conversion of biomass for lactic acid production, J. Chem. Technol. Biotechnol. 2008, 83, 383.
 23. Ffolliday R.L., King J.W., List G.R., Hydrolysis of vegetable oils in sub- and supercritical water, Ind. Eng. Chem. Res. 1997, 36, 932.
 24. Yoshida H., Tavakoli O., Sub-critical water hydrolysis treatment for waste squid entrails and production of amino acids, organic acids, and fatty acids, J. Chem. Eng. Jpn. 2004, 37, 253.
 25. Lamoolphak W., Goto M., Sasaki M., Suphantharika M, Muangnapoh C, Prommuag C, Sho-tipruk A., Hydrothermal decomposition of yeast cells for production of proteins and amino acids, J. Hazard. Mater. 2006, B137, 1643.
 26. Tavakoli O., Yoshida H., Conversion of scallop viscera wastes to valuable compounds using sub-critical water, Green Chem. 2006, 8, 100.
 27. Sereewatthanawut I., Prapintip S., Watchiraruji K., Goto M., Sasaki M., Shotipruk A., Extraction of protein and amino acids from deoiled rice bran by subcritical water hydrolysis, Biorcsource Technol. 2008, 99, 555.
 28. Lamoolphak W., Dc-Eknamkul W., Shotipruk A., Hydrothermal production and characterization of protein and amino acids from silk waste, Bioresource Technol. 2008, 99, 7678.
 29. DzU z dnia 24 grudnia 2004 r., Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r.
 30. NRFL, http://www.nrcl.gov/biomass/analytical_procedures.html.
 31. ASTM, http://www.astm.org/.
 32. AOAC, http://www.aoac.org/.
 33. NFTA, http://www.foragetesting.org/index.php?page=about.
 34. Van Soest P.J., Robertson J.B., Lewis B.A., Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition, J. Dairy Sci. 1991, 74, 3853.
 35. Van Eys J.E., Offner A., Bach A., Metody analityczne oceny jakości surowców sojowych w przemyśle paszowym. Podręcznik dla praktyków, http://www.asaim-europe.org/pdf/Podrecz-nikAnalizJakosciowych.pdf.
 36. PN-ISO 771, 2000.
 37. Ehrman T., LAP-001, 1994, http://cobweb.ecn.purdue.edu/~lorre/16/research/LAP-001.pdf.
 38. PN-ISO 749, 2001.
 39. ASTM D 1102-84, http://www.astm.org/.
 40. Sluitcr A., Hames B., Ruiz R., Scarlata C, Sliter J., Tcmplcton D., NREL/TP-510-42622, 2008, http://www.nrcl.gov/biomass/analytical_procedures.html.
 41. PN-EN ISO 20483, 2007.
 42. ASTM D 1107-56, http://www.astm.org/.
 43. PN-EN 734-1, 2000.
 44. PN-EN ISO 734-1, 2008.
 45. Sluitcr A., Hames B., Ruiz R., Scarlata C, Sluitcr J., Templeton D" Crocker D., NREL/TP-510-42618, 2008, http://www.nrcl.gov/biomass/analytical_procedurcs.html.
 46. Romkacw J., Nagaya Y., Goto M., Suzuki K., Umezaki Y., Pod dehiscence in relation to chemical components odpod shell in soybean, Plant Prod. Sci. 2008, 11, 278.
 47. ASTM D 1104-56, http://www.astm.org/.
 48. ASTM D 1103-60, http://www.astm.org/.
 49. ASTM 1110-56, http://www.astm.org/.
 50. Abreu J.M.F., Bruno-Soares A.M., Characterization and utilization of rice, legume and rape straws, 39-51, http://ress0urces.ciheam.0rg/0m/pdf/b 17/98606149.pdf.
 51. Paukszta D., Skład chemiczny zdrewniałej części łodygi słomy rzepakowej, "Rośliny Oleiste" 2006, 1, 143, abstrakt, http://www.ihar.cdu.pl/biblioteka/index.php.
 52. Adams G.A., Bishop C.T., Polysaccharides associated with alpha-cellulose, "Nature" 1953, 172, 28.
 53. Walisiewicz-Niedbalska W., Kijeński J., Lipkowski A.W., Różycki K., Postępy w rozwoju badań nad otrzymywaniem biodiesla, Przem. Chem. 2006, 85, 1586.
 54. Krzywda J., Wykorzystanie makuchu rzepakowego w żywieniu zwierząt gospodarskich, I -8, http://www.bielmar.pl/biclmar/obrazki/pliki/Filc/Wykorzystanie%20makuchu.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu