BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mleczko Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie zewnętrznej pomocy finansowej dla procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych
The Significance of External Financial Aid for the Process of Restructuring of Cooperative Banks
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 94-103, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Restrukturyzacja banków spółdzielczych, Pomoc finansowa
Cooperative banks, Restructuring of cooperative banks, Financial aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych czynników mających wpływ na przebieg procesu restrukturyzacji i poprawę sytuacji finansowej banków spółdzielczych była udzielona im zewnętrzna pomoc finansowa. Pomoc ta miała różne formy i była przekazywana oraz kontrolowana przez NBP, ministra finansów i BFG. Istotny dla procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych był moment przekazania tych środków finansowych oraz ich wielkość. Celem publikacji jest przedstawienie wpływu zewnętrznej pomocy finansowej na poprawę wyników finansowych oraz wzrost funduszy własnych sektora spółdzielczego. W związku z tym przedstawione zostaną różne formy pomocy finansowej oraz ich udział w wynikach finansowych wypracowywanych przez banki spółdzielcze w latach 1996-2005. (abstrakt oryginalny)

A vital factor influencing the course of the process of restructurization and improvement of financial standing of cooperative banks has been the external financial support given to them. This financial support had different forms and was provided and controlled by the Polish National Bank (NBP), the Minister of Finance, and the Banking Guarantee Fund (BFG). The moment of transferring of these financial means and their volume were essential for the process of restructuring of cooperative banks. The aim of this article is to present the impact of external financial support on the improvement of financial results and the growth of cooperative sector's own funds. Different forms of financial aid and their share in results of cooperative banks between 1996 and 2005 were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banki spółdzielcze w Polsce, Raport KNB, Warszawa 2006.
 2. Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa 2002.
 3. Nadzór bankowy 1989-2006, NBP, Warszawa 2007.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym, DzU z 2004 r. nr 267, poz. 2648.
 5. Siudek T., Banki Spółdzielcze w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 6. Sprawozdanie z działalności BFG za 2007, "Bezpieczny Bank" 2008, nr l (36).
 7. Sytuacja finansowa banków w 2005, NBP, Warszawa 2006.
 8. Sytuacja finansowa banków w 2007, NBP, Warszawa 2008.
 9. Uchwała nr 9/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia banków spółdzielczych w kapitał założycielski, DzUrz NBP nr 19, poz. 44 (uchwała określała progi kapitałowe dla banków spółdzielczych).
 10. Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o NBP, DzU z 1989 r. nr 4 póz. 22 (z późn. zm.) tekst jednolity ogłoszony w DzU z 1992 r. nr 72, poz. 360; DzU z 2003 r. nr 65, poz. 594; nr 137, poz. 1303; nr 209, poz. 2035; nr 228, poz. 2260.
 11. Ustawa z dnia 24.06,1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz zmianie niektórych ustaw, DzU z 1994 r. nr 80, poz. 369.
 12. Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, DzU z 1995 r. nr 4, poz. 18.
 13. Ustawa z dnia 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, DzU z 2000 r. nr 119, poz. 1252 oraz DzU z 2003 r. nr 137, poz. 1303, nr 228, poz. 2260, DzU z 2004 r. nr 91, poz. 870.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu