BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bilans jawny a bilans ukryty współczesnego przedsiębiorstwa
An Open Balance Sheet and Hidden Balance Sheet in the Modern Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 220-234, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Bilans, Bilans przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Balance sheet, Enterprise’s balance, Reporting in enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwo potrzebuje pełnego zestawu informacji o swoich zasobach majątkowych i wewnętrznej wartości firmy. Informacje te pochodzą zarówno z bilansu jawnego, jak i z bilansu ukrytego. Bilans jawny (tradycyjny) prezentuje w ujęciu rzeczowo-finansowym wszystkie składniki majątkowe, które podlegają wycenie bilansowej i mogą być ujawniane w myśl prawa bilansowego. Bilans ukryty stanowi specyficzną część współczesnego sprawozdania przedsiębiorstwa. Obejmuje on te składniki, które nie podlegają prawu bilansowemu, czyli nie są wyceniane i prezentowane w tradycyjnej formie bilansu. Bilans ukryty pozwala określić, np. co wpływa na wewnętrzną wartość firmy. Między bilansem jawnym a bilansem ukrytym istnieją zależności. (abstrakt oryginalny)

Modern enterprise needs full set of information about your property and assets inside the company. This information comes from both balance sheets open and hidden. Open balance (traditional) presents all the components of property in the material-financial point of view. The hidden balance is a specific part of the report of the modern enterprise. It includes those components which arc not the matters of balance low and arc not presented in the traditional form of balance sheet. Hidden balance allows to show what influences the internal value of the enterprise. There arc mutual dependences between the open balance sheet and hidden balance sheet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Harmonizacja i standaryzacja zasad rachunkowości w Unii Europejskiej a polskie prawo bilansowe, [w:] Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, red. G. Borys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 2. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 3. Dobija M., Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" nr 40, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1997.
 4. Gawart M., Jezierska E., Bilans w praktyce rachunkowości od średniowiecza do XIX wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.
 5. Gmytrasicwicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 6. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 8. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difm, Warszawa 2009.
 9. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 11. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Pacioli L., Tractatus XI de Computis et Scripturis. Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 13. Świderska O.K.., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2007.
 14. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 15. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2008 r. nr 63, poz. 393.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU 7. 2004 r. nr 213, poz. 2155.
 17. Ustawa z. dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2000 r. nr 115, poz. 1186.
 19. Walińska E., Sprawozdawczość finansowa XXI wieku bez granic?, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2007.
 20. Winniczuk T,, (red.), Mały słownik polsko-łaciński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu