BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuchewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Oddziaływanie polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych
The Influence of Accounting Policy on the Quality of Financial Statements
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 243-254, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Polityka rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Accounting policy, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą musi wyznaczyć sobie cel, do którego będzie konsekwentnie dążyć. Osiągnięcie celu funkcjonowania przedsiębiorstwa wymaga określenia polityki jednostki gospodarczej, na którą składa się wiele elementów, a wśród nich polityka (zasady) rachunkowości. W Polsce zagadnienia związane z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości reguluje ustawa o rachunkowości oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów". Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez przyjętą politykę rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Jakość sprawozdań finansowych odzwierciedla się w prawidłowości, istotności, rzetelności i porównywalności dostarczanych przez nie informacji. Jednak zbyt duża dowolność w zakresie kreowania polityki rachunkowości przedsiębiorstwa oraz daleko idące uproszczenia przewidziane dla małych i średnich jednostek negatywnie wpływają na wartości poznawcze informacji generowanych przez system rachunkowości, zawartych w sprawozdaniach finansowych. (abstrakt oryginalny)

Each entity involved in performing economic activity has to define its goal and keep carrying it out consistently. The goal implementation, which refers to an enterprise functioning, requires specifying the policy observed by an economic entity, which consists of many componential policies, including accounting policy (principles). In Poland the issues referring to accounting policy followed by a given entity are regulated by The Accounting Act and the International Accounting Standard No. 8 "Accounting principles (policy), changes in estimated values and correcting mistakes". According to The Accounting Act, the accepted accounting policy is understood as the solutions selected and applied by an economic entity, in line with the Act, including these specified in International Accounting Standards (IAS), providing for the required quality of financial statements. The quality of financial statements is reflected in correct, substantial, reliable and comparable information which they include. However, too much freedom in creating an enterprise's accounting policy, far reaching simplifications offered for SME, adversely influence the cognitive value of information generated by an accounting system and included in a financial statement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W., Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 32, Warszawa 1995.
 2. Fedak Z., Mťlody i technika badania sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 3. Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 4. Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.
 5. Kamiński R., Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Ars Boni et Aequi, Poznań 2003.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, t. I: MS R 8, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 7. Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2002.
 8. Remlein M., W poszukiwaniu lądu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. W. Gabrusewicz, t. I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 9. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 2238 z 29.12.2004 r, DzUrz UE Nr L 394.
 10. Sawicki K., Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowania,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 57, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.
 11. Sieben G., Matschke M.J., Koehnig E., Bilanzpolitik, [w:] Handwörterbuch des Rechnungswesen, Stuttgart 1981.
 12. Surdykowska S., Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, [w:] Polska szkolą rachunkowości, red. M. Gmytrasicwicz, A. Karmańska, Zjazd Katedr Rachunkowości, SGH, Warszawa 2004.
 13. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu