BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie w kierunku poprawy jakości badania sprawozdań finansowych
Changes in the Independent Auditors and Their Authorities Act in Direction of Financial Statements Audit Improvement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 255-270, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Biegli rewidenci, Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, Rewizja finansowa, Rewizja sprawozdań finansowych
Authorized auditors, Code of professional ethics for statutory auditors, Auditing, Review of financial statement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wciela do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2006/43/WH Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. Regulacje dyrektywy mają na celu poprawę jakości badania i przeglądów sprawozdań finansowych, a więc wzrost zaufania podmiotów do tych sprawozdań oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności jednostek na rynkach międzynarodowych. Regulacje zawarte w dyrektywie zmierzają ponadto do ujednolicenia zasad i norm wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych do badania na terytorium Unii Europejskiej. Celem artykułu jest więc zaprezentowanie podstawowych zmian regulacji prawnych zawartych w ustawie. (abstrakt oryginalny)

The Act of 7th May 2009 on independent auditors and their authorities, audit companies and public supervision introduces regulations of 2006/43/EC Directive by the European Parliament and the European Council, dated 17th May 2006, to Polish legislation. These regulations aim at the improvement of audit and financial statements revision quality resulting in an increased trust of economic entities towards these statements, as well as higher attractiveness and competitiveness of businesses in international markets. Additionally, the regulations included in the Directive focus on unifying principles and standards referring to the profession of an independent auditor and activities of companies performing audits at the territory of the European Union. The objective of the article ¡s to present basic changes in legal regulations included in the act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych, DzUrz UE L157/87 z 9.06.2006.
  2. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU z 2009 r. nr 77, póz. 649.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu