BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welc Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena zasadności stosowania dyskonta z tytułu braku płynności w wycenach polskich spółek niepublicznych
The Evaluation of Reasonableness for Applying Illiquidity Discount in Valuation of Polish Private Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 281-288, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Spółki, Wycena, Płynność finansowa
Companies, Valuation, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Ryzyko płynności związane jest z instrumentami finansowymi, których obrót następuje na niewielkich rynkach charakteryzujących się trudnością zbycia aktywów po oczekiwanych cenach. Ryzyko to wiąże się w praktyce z koniecznością zaakceptowania cen sprzedaży niższych niż ceny sprzedaży podobnych aktywów notowanych na płynnych rynkach. Konieczność uwzględnienia ryzyka płynności stanowi istotny aspekt wyceny spółek niepublicznych. Z powodu wielu trudności z kwantyfikacją tego ryzyka większość analityków wykorzystuje pewne "reguły kciuka", stosując dyskonto z tytułu niskiej płynności na arbitralnie przyjętym poziomie (zwykle w przedziale między 15 a 20%). Jednak w świetle polskich przepisów prawnych, regulujących transakcje dotyczące znaczących (przekraczających 10%, a w niektórych przypadkach nawet 5%) udziałów w polskich spółkach publicznych, wydaje się prawdopodobne, iż stosowanie dyskonta z tytułu niskiej płynności może powodować zaniżenie wyceny tych spółek niepublicznych. (abstrakt oryginalny)

Liquidity risk is related to financial instruments traded on small markets characterized by difficulties of selling the assets at expected prices. This risk is in practice associated with the necessity of accepting selling prices lower than prices of similar assets that are quoted on liquid markets. The necessity of allowing for the liquidity risk constitutes an important aspect of valuing private companies. Because of many difficulties related to quantifying this risk, most analysts use some "rules of thumb" applying illiquidity discount on some arbitrary level (usually in the range between 15 and 20%). However, in the light of Polish laws regulating transactions regarding significant (exceeding 10% and in some cases even 5%) shares in Polish public companies, it seems probable that applying illiquidity discount can cause undervaluation of those private companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Pratt S.P., Business Valuation Discounts and Premiums, John Wiley & Sons, New York 2001.
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU z 2005 r. nr 184, poz. 1539, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu