BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rachwał Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 8, s. 157-176, bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Geografia ekonomiczna, Geografia przemysłu, Struktura przestrzenna, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Economic geography, Geography of an industry, Spatial structure, Industrial enterprises
Abstrakt
W artykule omówiono uwarunkowania procesu zmian powiązań przedsiębiorstw wynikające z: otoczenia krajowego i międzynarodowego (zewnętrzne) oraz ze struktury przedsiębiorstwa (wewnętrzne). Przedstawiono również hipotetyczny regionalny efekt mnożnikowy rozwoju powiązań przestrzennych przemysłu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, "Przegląd Geograficzny" 1996, t. LXVIII, z. 1-2.
 2. Chomątowska M., Waligórska A., Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia i sprzedaży ZPO "Vistula" w okresie ich restrukturyzacji własnościowej [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 3. Czapliński P., Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 4. Domański B., Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [w:] Geografia - Człowiek - Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 1997.
 5. Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, red. S. Misztal, Z. Zioło, Warszawa-Kraków 1998.
 6. Dutkowski M., Michalski Т., Sagan I., Stryjakiewicz Т., Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji, globalizacji i schyłku modernizmu [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, t. IV, red. B. Domański, W. Widacki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 1999.
 7. Filipczuk J., Soroka R, Wach T., Zmiany w zachowaniach polskich przedsiębiorstw i firm w warunkach transformacji ustrojowej, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 3.
 8. Gierańczyk W., Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 9. Gierańczyk W., Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2006.
 10. Kasiewicz S., Koszt kapitału a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w latach 90-tych [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, SGH, Warszawa 2001.
 11. Klamecka-Roszkowska G., Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego, Studia Regionalne, nr l, WSE, Białystok 1999.
 12. Kudełko M., Przemiany struktury kosztów produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego w procesie transformacji systemu gospodarowania [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa 1994.
 13. Kwaśny J., Inwestycje jako podstawa procesu naprawczego w Zakładach Azotowych Tarnów S.A., "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 10.
 14. Langer W., Działalność promocyjna przedsiębiorstw (na przykładzie firmy "Zelmer"), Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr l, Rzeszów 1998.
 15. Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, red. R. Borowiecki, Oficyna Wydawnicza "Abrys", Warsaw-Cracow 2003.
 16. May K., Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych - przykład Łodzi [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 17. Misztal S., Rozwój geografii przemysłu i jej problematyki badawczej [w:] Geografia-Człowiek - Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 1997.
 18. Pączka S., Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa 1994.
 19. Podstawy ekonomiki przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 1997.
 20. Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw (w świetle badań empirycznych), red. S. Sudoł, W. Karaszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1996.
 21. Prywatyzacja przedsiębiorstw. Formy - sposoby realizacji - doświadczenia, red. R. Borowiecki, Warszawa-Kraków 1992.
 22. Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998, red. S. Sudoł, M. Matuszak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 23. Rachwał T., Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków 2003.
 24. Rachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 25. Rachwał T., Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2007.
 26. Rachwał T., Wiedermann K., Application of the Method of Multiplier Effects in Regional Development: The Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Region, "Quaestiones Geographicae. Series B: Human Geography & Spatial Management" 2009 (w druku).
 27. Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation, red. R. Borowiecki, Zakamycze, Warsaw-Cracow 1999.
 28. Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, KEiOP AE w Krakowie, Kraków 1997.
 29. Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, KEiOP AE w Krakowie, Kraków 1998.
 30. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, t. I-II, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2001.
 31. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, red. R. Borowiecki, Fogra, Kraków 1994.
 32. Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 33. Sieniawska K., Ocena jakości produkcji w Sanockiej Fabryce Autobusów "Autosan" S. A. (w latach 1987-1991), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo-Ekonomia" 1994, t. XVI.
 34. Stępień B., Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych, AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 35. Stryjakiewicz T, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 36. Stryjakiewicz T., Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001.
 37. Stryjakiewicz T., Problematyka przedsiębiorstwa przemysłowego w pracach Komisji Przemian Przemyślu i Komisji Organizacji Przestrzeni Przemysłowej Międzynarodowej Unii Geograficznej [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa 1994.
 38. Stryjakiewicz T., Problemy geografii ekonomicznej w Polsce w okresie transformacji [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, red. J.J. Parysek, H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1998.
 39. Tkocz M., Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1998, Katowice 2001.
 40. Tobolska A., Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2006.
 41. Tobolska A., Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 42. Wiedermann K., Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 43. Wiedermann K., Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 44. Wiedermann K., Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 3, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej 1G AP, Wydawnictwo "Nowa Era", Warszawa-Kraków 2007.
 45. Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny, red. T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 46. Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, KEiOP AE w Krakowie, Kraków 1999.
 47. Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.
 48. Zioło Z., Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2003.
 49. Zioło Z., Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jej znaczenie dla gospodarki przestrzennej [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. U. Wich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
 50. Zioło Z., Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych [w:] Geografia na przełomie wieków -jedność w różnorodności, red. A. Lisowski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 1999.
 51. Zioło Z., Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 52. Zioło Z., Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 53. Zioło Z., Współczesne przesłanki rozwoju geografii przemysłu w warunkach zmieniającego się systemu gospodarowania [w:] Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania-problemy badawcze i ich odzwierciedlenie w kształceniu nauczycieli, red. Z. Zioło, COMSN w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa 1992.
 54. Zioło Z., Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 2, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu