BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Postawy i zachowania wobec luksusu w Polsce
Attitudes and Behaviors Towards Luxury in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 6, s. 2-9, tabl.
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Dobra konsumpcyjne, Zachowania konsumenta, Badania ankietowe, Dobra luksusowe
Prosperity, Consumer goods, Consumer behaviour, Questionnaire survey, Luxury goods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki dwóch badań dotyczących postaw i zachowań wobec luksusu przeprowadzonych w latach 2006 i 2007 na reprezentatywnych próbach ludności Polski. Okazuje się, że przeważają postawy przychylne albo ignorujące luksus, a znajomość „prawdziwego” luksusu jest dość słaba. W jednym z badań respondentom zadano pytanie o zakres obecności „własnego”, „osobistego” luksusu w ich życiu. Odpowiedzi umożliwiły autorowi artykułu przetestowanie 4 hipotez sformułowanych na podstawie definicji dóbr luksusowych w ekonomii i teorii konsumpcji na pokaz Veblena. Trzy hipotezy zostały odrzucone: liczba „doświadczanych” kategorii luksusu nie wykazywała pozytywnych związków ani z dochodami ani z troską o szacunek społeczny, ani ze skłonnością do konsumpcji na pokaz. Czwarta hipoteza dotycząca pozytywnego związku pomiędzy troską o szacunek społeczny i skłonnością do konsumpcji na pokaz była potwierdzona, choć relacja nie była silna. Osobisty „luksus dla siebie” nie daje się wyjaśnić ramami teoretycznymi: „dochody – troska o szacunek społeczny - konsumpcja na pokaz - kupowanie dóbr luksusowych”. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of two studies conducted in 2006 and 2007 based on representative samples of Polish population, concerning attitudes and behaviors towards luxury. It appears that favorable or detached attitudes prevail and the knowledge of “true” luxury is quite weak. In one study respondents have been asked about the degree of presence of their own “personal” luxury in their lives. Their answers enabled author of the article to test 4 hypotheses based on the definition of luxury goods in economy and on the Veblen’s theory of conspicuous consumption. Three hypotheses have been rejected: the number of “experienced” categories of luxury has not been positively related to revenues, social esteem concern or propensity to conspicuous consumption. The fourth hypothesis concerning positive relationship between social esteem concern and propensity to conspicuous consumption has received some support, although the relationship has not been strong. The “one’s own”, personal luxury cannot be explained by the theoretical framework: “revenue - social esteem concern - conspicuous consumption - purchases of luxury goods”. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R.P. Bagozzi, The Construct Validity of the Tripartite Classification of Attitudes, "Journal of Marketing Research" 1979, February.
  2. D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 119-120.
  3. R. Czeladko, S. Szparkowska, Luksus po polsku, czyli możliwość wyboru, "Rzeczpospolita", 17.09.2007.
  4. R. Czeladko, S. Szparkowska, Polski luksus bardziej luksusowy, "Rzeczpospolita", 17.09.2007.
  5. Czym jest luksus dla Polaków, http://www.pentor.pl/upload_ module/wysiwyg/publikacje/raporty/2007/luksus_dla_Polakow.pdf
  6. B. Dubois, G. Laurent, Attitudes Towards the Concept of Luxury. An Exploratory Analysis, "Asia-Pacific Advances in Consumer Research" 1994, No. 1.
  7. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1998 (pierwsze wydanie: The Theory of the Leisure Class, The McMillan Company, 1899).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu