BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cenkier Agnieszka
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2009, nr 566, 263 s., tab., wykr., załączniki, bibliogr. s. 253-263
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Wydatki publiczne, Projekty publiczne, Rozwój kapitału ludzkiego, Rozwój gospodarczy, Regulacje prawne, Przegląd literatury
Public-Private Partnerships (PPP), Public expenditures, Public plans, Development of human capital, Economic development, Legal regulations, Literature review
Abstrakt
Scharakteryzowano partnerstwo publiczno-prywatne jako metodę wykonywania zadań publicznych. Przedstawiono charakterystykę zadań i wydatków publicznych, genezę partnerstwa publiczno-prywatnego, otoczenie prawne, podział zadań i ryzyka w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Omówiono zakres zastosowania partnerstwa, istotę "value for money", zagadnienia standaryzacji w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiono krótką charakterystykę wybranych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partnerstwo publiczno-prywatne w wybranych państwach i w Polsce. Zaprezentowano także autorski model rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abiola D. et al., Solutions to International Challenges in PPP Model Selection: A Cross-sectoral Analysis, paper prepared for Deloitte Research and London School of Economics, March 13, 2006.
 2. Akitoby B., Hemming R., Schwartz G., Public investment and Public-Private Partnerships, International Monetary Fund, Washington 2007.
 3. Bejm M., Piotrowski P., Czas na projekty pilotażowe, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 13 lutego 2006.
 4. Bejm M., Piotrowski P., Standaryzacja umów, www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ docs/PPP Projekty pilotazowe 13.02.2006.doc
 5. Bitner M., Cichocki K.S., Efektywne zarządzanie długiem podstawą rozwoju lokalnego, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 25 lutego 2008.
 6. Bogdanowicz J., Nowoczesne finansowanie, "Gazeta Bankowa" 9-15 października 2006.
 7. BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, Difin, wyd. II, Warszawa 2006.
 8. Brubaker E., Revisiting Water and Wastewater Utility Privatization, University of Toronto, October 2003, www.environmentprobe.org/enviroprobe/pubs/ev561/pdf
 9. Bryńska A., Opinia, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 22 lutego 2007.
 10. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu, Warszawa 2005.
 11. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006.
 12. Budina N., Polackova Brixi H., Irwin T, Public-Private Partnerships in the New EU Member States. Managing Fiscal Risk, "World Bank Working Paper" Nr 114, Washington 2007.
 13. Building on Success: The Way Forward for PFI, Confederation of British Industry, 978 0 85201 668 8 UK 2007.
 14. Calabrese D., Strategic Communication for Privatization, Public-Private Partnerships and Private Participation in Infrastructure Projects, "World Bank Working Paper", Washington 2008.
 15. Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania zadań publicznych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzana i Finansów" z.n. 70, SGH, Warszawa 2006.
 16. Cenkier A., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w polskim systemie prawa -bariera czy warunek rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. nauk. J. Głuchowski, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2008.
 17. Cenkier A., Zagadnienie opłacalności w partnerstwie publiczno-prywatnym, w: Finanse publiczne, red. nauk. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 18. Cenkier A., Zagadnienie standaryzacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, w: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, red. nauk. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zaleska, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 19. Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. A Deloitte Research Study, Deloitte 2006.
 20. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Procurement and Concessions, COM(2005) 569 final, Brussels, 15 November 2005.
 21. Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004) 327 final, Brussels, 30 April 2004.
 22. Co zmienić, by rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, Fundacja FOR, DLA Piper, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, wrzesień 2008.
 23. Dąbrowski J., Możliwości ukryte w partnerstwie, "Forbes" listopad 2006.
 24. Deregulacja rynku produktów, usług i nieruchomości. Trzeci etap reform, red. nauk. E. Balcerowicz, Centrum Analiz Ekonomiczno-Społecznych, Warszawa 2004.
 25. Dunin-Wąsowicz S., Rybiński K., Witucki M., Jaka wizja polskiej infrastruktury?, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 23 kwietnia 2008.
 26. Dziarski G., Publiczne drogi za prywatne pieniądze, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 11 (211), 29 maj a-11 czerwca 2006.
 27. Eaton D., Akbiyikli R., Quantifying quality. A report on PFI and the delivery of public services, RICS, University of Salford, UK 2005.
 28. The EIB's role in Public-Private Partnerships (PPPs), European Investment Bank, 15 July 2004.
 29. European PPP Report 2007, DLA Piper, www.dlapiper.com
 30. Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 2001.
 31. Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, Difin, Waszawa 2007.
 32. Finanse przedsiębiorstwa, red. naukowa J. Szczepański i L. Szyszko, PWE, wyd. III zmienione i rozszerzone, Warszawa 2007.
 33. Fitzgerald P., Review of Partnerships Victoria Provided Infrastructure: Final Report to the Treasurer, January 2004, www.gsg.com.au/pdf/PPPReview.pdf
 34. Framework for Public Private Partnerships, Working together for quality public service, November 2001, www.ppp.gov.ie/key-documents/guidance/central-guidance/, www.ppp. gov. ie/keydocs/brefingnotes
 35. Gajewska-Jedwabny A., Wsparcie instytucjonalne motorem rozwoju PPP na świecie, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 36. Gaudemet P.M., Moliner J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 37. Glapiak E., Euro czeka, tniemy deficyt, "Rzeczpospolita" 8-9 marca 2008.
 38. Glinka J., Przygotowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, materiały z konferencji pt. "Zamówienia publiczne w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybór partnera prywatnego", MGG, Warszawa, 1 lutego 2005.
 39. Going global. The World of Public-Private Partnership, Confederation of British Industry (CBI), July 2007.
 40. Goyer K.C., Prison Privatisation in South Africa: Issues, Challenges and Opportunities, "Monograph" Nr 64, September 2001.
 41. Grahame A., Private Finance Initiative (PFI), House of Commons, Economic Policy and Statistic Section, UK 2003.
 42. Graczewska-Ivanova E., Skończyliśmy z tworzeniem ustaw instrukcyjnych - rozmowa z Adamem Szejnfeldem, wiceministrem gospodarki, "Gazeta Prawna" 22 sierpnia 2008.
 43. Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004)327, Commission of the European Communities, Brussels, 30 April 2004.
 44. Green Public Private Partnerships, Office of the Deputy Prime Minister, Office of Government Commerce, UK, July 2002.
 45. Grote B., Understanding Contemporary Public-Private Highway Transactions: The Future of Infrastructure Finance?, U.S. House of Representatives, May 24, 2006, www.house.gov
 46. Gruszczyński J., Podział ryzyka w projektach PPP, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 12 maja 2008.
 47. Gruszczyński J., Święcicki P., Budowa autostrad: koniec gadania, czas na decyzje, "Rzeczpospolita" 17 września 2007.
 48. Grzybowski W., Czy małe projekty PPP będą opłacalne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 17 (217), 21 sierpnia-3 września 2006.
 49. Grzybowski W., Można tak podzielić ryzyko, by nie powiększać długu publicznego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 19 (219), 18 września-1 października 2006.
 50. Grzybowski W., Ocena zasadności przeprowadzenia projektu w trybie PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 23 (197), 7-20 listopada 2005.
 51. Grzybowski W., Projekty PPP trzeba szczegółowo opisać, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 20 (220), 2-15 października 2006.
 52. Grzybowski W., Przedpartnerska analiza kosztów i korzyści, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 22 (196), 24 października-6 listopada 2005.
 53. Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships, United Nations Economic Commission for Europe, New York-Geneva 2007.
 54. Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, European Commission, January 2003.
 55. Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 56. Informacja nt. realizacji Projektu Metra Warszawskiego i wsparcia Zespołu Zadaniowego PPP w części B dotyczącej doradztwa dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Finansowania Infrastruktury, Wydział Partnerstwa Publiczno--Prywatnego, Warszawa, 9 września 2003.
 57. Iossa E., Martimort D., The Simple Micro-Economics of Public-Private Partnerships, "CMPO Working Paper Series" Nr 08/199, University of Bristol, June 2008.
 58. ISPA-PPP Operational Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, "Working Draft" 13/06, European Commission 2002.
 59. Jajuga K., Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, GPW w Warszawie, wyd. III uaktualnione, Warszawa 2007.
 60. Jendra M., Banki oczekują przejrzystego podziału zadań, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 61. Jezierska A., Partnerem prywatnym jest najczęściej konsorcjum różnych firm, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 62. Jóźwiak Z., Warto przystępować do umów ramowych, "Rzeczpospolita - Prawo i Gospodarka" 4 lipca 2006.
 63. Kaczyńska D., PPP korzystne dla środowiska. Ustawa uprości współpracę samorządu z firmami, "Puls Biznesu" 22 czerwca 2005.
 64. Kerger R., Pionierzy publiczno-prywatni, "Puls Biznesu" 4 stycznia 2006.
 65. Kerger R., Publiczni z prywatnymi mogą teraz legalnie, "Puls Biznesu" 26 lipca 2006.
 66. Kępka W, Inwestycje sportowe i turystyczne w przewadze, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 67. Kępka W, Łączenie środków unijnych z PPP będzie trudne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 21 (221), 16-29 października 2006.
 68. Kępka W, PPP potrzebne jest wsparcie instytucjonalne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 11 (237), 28 maja-10 czerwca 2007.
 69. Kępka W., Sektor prywatny chce budować mieszkania komunalne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 5 (205), 6-19 marca 2006.
 70. Kępka W, W formule PPP powstają tylko drogi płatne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 22 (222), 30 października-12 listopada 2006.
 71. Korbus B., Forma PPP decyduje o wymaganiach partnerów wobec podziału zobowiązań, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 8 (234), 16-29 kwietnia 2007.
 72. Korbus B., Jak podzielić ryzyko w PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 9 (235), 30 kwietnia-13 maja 2007.
 73. Korbus B., Partnerstwo publiczno-prywatne, UKIE, wyd. I, Warszawa, grudzień 2003.
 74. Korbus B., PPP nie jest prywatyzacją, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 25 (225), 11-24 grudnia 2006.
 75. Korbus B., Trzeba dokładnie sprawdzić partnera prywatnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 24 (224), 27 listopada-10 grudnia 2006.
 76. Korbus B., W PPP samorząd ma więcej zadań niż w tradycyjnych projektach, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 26 (226), 25-31 grudnia 2006.
 77. Korbus B., Źle skonstruowane PPP zagraża administracji i społeczności, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 23 (223), 13-26 listopada 2006.
 78. Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2006.
 79. Korbus B., Wawrzyniak M., Forma realizacji zadań publicznych, "Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 10, marzec 2009.
 80. Korbus B., Wawrzyniak M., Partnerstwo publiczno-prywatne na nowych zasadach, "Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 10, marzec 2009.
 81. Korbus B., Wawrzyniak M., Umowy z zakresu PPP, "Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 10, marzec 2009.
 82. Korbus B., Wawrzyniak M., Wybór modelu współpracy, "Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 10, marzec 2009.
 83. Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą Project finance, Difin, Warszawa 2007.
 84. Kosikowski C, Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2006.
 85. Kowalczyk M., Zarządzanie ryzykiem w project finance, NBP, Warszawa 2002.
 86. Kozarovski D., Public Private Partnerships - a solution worth pursuing despite their complexity, "UNSW (University of New South Wales) Law Journal" Vol. 29, Nr 3, 2006.
 87. Kozłowska A., Inwestycja wraca do podmiotu publicznego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 4 (204), 20 lutego-5 marca 2006.
 88. Kozłowska A., jak wybrać partnera publicznego do wspólnej realizacji zadania publicznego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 24 (198), 21 listopada-4 grudnia 2005.
 89. Kozłowska A., Kompleksowe projekty PPP mają większe szanse na pozyskanie partnera prywatnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 14 (240), 9-22 lipca 2007.
 90. Kozłowska A., Kontrola partnera prywatnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 3 (203), 6-19 lutego 2006.
 91. Kozłowska A., PPP dobre dla inwestycji sportowo-rekreacyjnych, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 9 (209), 1-14 maja 2006.
 92. Kozłowska A., Partnerska realizacja inwestycji i usług, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 20 (194), 26 września-9 października 2005.
 93. Kozłowska A., Przygotowanie umowy o PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 25 (199), 5-18 grudnia 2005.
 94. Kozłowska A., Rynkowe zarządzanie usługami publicznymi, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 21 (195), 10-23 października 2005.
 95. Kramarik R., Public Private Partnership. Legal feasibility study in the Czech Republic, October 2003.
 96. Kubicz M., Umowa o partnerstwie, "Rzeczpospolita - Dobra firma - Vademecum" 10 października 2005.
 97. Kucharz A., Uwagi do projektu Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym [druk nr 3174] oraz projektu Ustawy przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym [druk nr 3175], Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, materiał powielony, Warszawa, 7 września 2004.
 98. Kulesza M., Bitner M., Kozłowska A., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2006.
 99. Kwieciński M., O sukcesy trzeba zabiegać, "Rzeczpospolita" 14-15 czerwca 2006.
 100. List resortu skarbu, anonsujący opublikowanie Standardised Public-Private Partnership Provisions ("Standardisation"), National Treasury, Republic of South Africa, Pretoria, 13 April 2004, www.ppp.gov.za/Documents/ppp_provisions/Standardised PPP Pro-visions.Covering letter 20040420.pdf
 101. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
 102. Meek J., School's out: P3 school program canned in Nova Scotia, findarticles.com/p/artic-Ies/mi_qa3993/is_/ai_n8940855
 103. Mierzwa A., Opinia prawna na temat: rządowego projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk nr 3174) oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk nr 3175), Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, materiał powielony, Lublin, 8 listopada 2004.
 104. Misiąg W, Opinia w sprawie projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (druki sejmowe nr 3174 i 3175), Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, materiał powielony, Warszawa, 15 listopada 2004.
 105. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 106. National Public Private Partnership Guidelines. Overview, Australian Government, Infrastructure Australia, December 2008.
 107. New Decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnerships, Eurostat Press Office 18/2004, Luxembourg, 11 February 2004.
 108. Nicholls A., Perfect fit, "PPPbulletin" Vol. 13, Issue 3, April 2008.
 109. Nicholls A., The Word is not enough, "PPPbulletin" Vol. 13, Issue 4, May 2008.
 110. Nijkamp P., Van der Burch M., Vindigni G, A Comparative Institutional Evaluation of Public Private Partnerships in Dutch Urban Land-use Revitalisation Projects, "Urban Studies" 39 (10), 2002, s. 1865-1880.
 111. Niklewicz K, Partnerstwo publiczno-prywatne - sposób na unijne fundusze?, "Gazeta Wyborcza" 13 maja 2003.
 112. Nowa decyzja Eurostatu dotycząca deficytu i zadłużenia. Podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego, News Relase 18/2004, 11 lutego 2004.
 113. Ołubek P., Bankowa oferta dla PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 8 (208), 17-30 kwietnia 2006.
 114. Opinia Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i wpływu PPP na wzrost (opinia z inicjatywy własnej), Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, ECO/143 - CESE 255/2005, Bruksela, 10 marca 2005.
 115. Ostaszewski J., Cicirko T, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005.
 116. Ostrowska K., Kłopotliwe zarządzanie długiem, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 29 lutego 2008.
 117. Ostrowska K., Miasta w dobrej kondycji, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 15-16 marca 2008.
 118. Ostrowska K., Zapotrzebowanie na kredyty mocno wzrośnie, "Ranking samorządów 2008" dodatek do "Rzeczpospolitej" 18 lipca 2008, s. 11.
 119. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 120. Partnerships Victoria, Melbourne, June 2000.
 121. Partnerships Victoria Guidance Material. Practitioners' Guide, Department of Treasury and Finance, State of Victoria, June 2001.
 122. Partnerstwo publiczno-prywatne, red. A. Gajewska-Jedwabna, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 123. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 124. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 125. Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Przegląd doświadczeń polskich, red. M. Moszoro, Municipium, Warszawa 2000.
 126. Partnerstwo publiczno-prywatne z praktycznym komentarzem, stan prawny na 19 listopada 2007 r., "Podręczny Zbiór Praw" nr 12, Infor, Salans, "Gazeta Prawna" 2007.
 127. PFF. Meeting the investment challenge, HM Tresury, July 2003.
 128. PFF. Strengthening long-term partnerships, HM Treasury, March 2006.
 129. PFF The State of the Market 2007, Partnerships UK 2007.
 130. Pollio G, International Project Analysis and Financing, Macmillan Press Ltd., Hound-mills 1999.
 131. Prezydent podpisał ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, gospodarka.gazeta.pl/ gospodarka/1,33181,6132319,Prezydent_podpisal_ustawe_o_partnerstwie_publiczno_ prywatnym.html?skad=rss
 132. The private stake in the UK's prisons, BBC News.
 133. Project lp/05-3, Application of the PPP Principle on the Economic and Social Cohesion Policy. Final Report for the Ministry for Regional Development of the Czech Republic, Deloitte, May 2006.
 134. Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 3174, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, 20 sierpnia 2004.
 135. Projekt ustawy 3 partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 1180, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, 20 października 2008.
 136. Pronińska A., Rybnik zaryzykuje i wejdzie, "Puls Biznesu" 30 listopada 2009.
 137. Przedsięwzięcia BOT (Buduj - Eksploatuj - Przekaż) w rozwoju infrastruktury komunalnej. Poradnik, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 138. Public Finance Guidelines. PPP Toolkit, European Bank for Reconstruction and Development, 30 January 2004.
 139. Public Private Partnership. A Guide for Local Government, Ministry of Municipal Affairs, British Columbia, May 1999.
 140. Public-private partnership. Legal feasibility study in the Czech Republic, Allen & Overy, Praha, September 2003.
 141. Public Private Partnership Manual, National Treasury PPP Unit, Pretoria, August 2004.
 142. Public Private Partnerships - the Governments approach, The Stationary Office, London 2000.
 143. Pyssa J., PPP bez wyraźnych preferencji podatkowych, "Gazeta Administracji i Samorządu" nr 6 (206), 20 marca-2 kwietnia 2006.
 144. Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym, red. nauk. E. Kornerger-Sokołowska, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Warszawa, grudzień 2008.
 145. Regeneration Growth, "PPPbulletin" - roundtable supplement Vol. 13, Issue 3, April 2008.
 146. Renda A., Schrefler L., Public-Private Partnerships. Models and Trends in the European Union, European Parliament, IP/A/IMCO/SC/2005-161, February 2006.
 147. Report on Operational PFI Projects by Partnerships UK, Partnerships UK, March 2006.
 148. Report on Private Investment in Public Infrastructure, Public Accounts and Estimates Committee, State of Victoria, June 2006.
 149. Resource Book on PPP case studies, European Commission, Directorate-General Regional Policy, June 2004.
 150. Review of PFI (Private/Public Partnerships), Summery and Conclusions, Bates Review, 1997.
 151. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej Europie, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2004.
 152. Rząd planuje ułatwienia dla małych projektów - rozmowa z Piotrem Woźniakiem, ministrem gospodarki, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 153. Samorządy mogą już zastosować prawo - rozmowa M. Marczuka z Marcelim Królem, prezesem Project Finance Poland, "Gazeta Prawna" 28 lipca 2006.
 154. Schnell Ch., Partnerstwo publiczno-prywatne: specyficzna forma finansowania, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 21-22 lutego 2009.
 155. 7 mitów i 3 prawdy o partnerstwie publiczno-prywatnym, PricewaterhouseCoopers, www. pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2005/ppp_mity_prawdy.pdf, dostęp: 6 października 2008.
 156. Sochacka-Krysiak LL, Finanse publiczne, Poltext, Warszawa 1994.
 157. La solucion de la Cooperacion Publico-Privada. Realidad y futuro de las infraestructuras de Europa, PriceWaterhouseCoopers, www.pwc.com/es
 158. Sprawozdanie Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu RP w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 4348 z 26 lipca 2005, Sejm RP IV kadencji.
 159. Stadion sportowy w modelu PPP. Stadiony - za czyje pieniądze?, Project Finance Poland(tm), Warszawa, 25 listopada 2005., www.projectfinance.pl/pdf.php?nazwa=pliki/Stadion_ schemat_PPP.pdf, dostęp: luty 2009.
 160. Standardisation of PFI Contracts, Version 1, HM Treasury, July 1999.
 161. Standardisation of PFI Contracts, Version 3, HM Treasury, April 2004.
 162. Standardisation of PFI Contracts, Version 4, HM Treasury, March 2007.
 163. Standardised PPP Provisions ("Standardisation"), Private Sector Draft, May 2003, www. mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/standardisedpppprovisions.pdf
 164. Starczewska-Krzysztoszek M., Gminy boją się korzystać z pieniędzy prywatnych przy realizacji celów publicznych, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 9 maja 2007.
 165. Stech G., Jak nie stracić na stadionach, "Businessman.pl" nr 3, 2008.
 166. Sturgess G, Competition, a catalyst for change in the prison service, Confederation of British Industry, July 2003.
 167. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, t. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 168. Traktat o Unii Europejskiej (Treaty on European Union), Maastricht 1992.
 169. 2005 Global Project Finance Yearbook, Standard&Poor's, November 2004.
 170. Tworzenie podstaw dla PPP w Polsce. Podsumowanie, cz. V, ECORYS, Warszawa 2003.
 171. Tworzenie podstaw dla PPP w Polsce. Wskazówki dotyczące aspektów finansowych PPP, cz. II, ECORYS, Warszawa 2003.
 172. Tworzenie podstaw PPP w Polsce, ECORYS, Allen & Overy, NEA & RebelGroup, materiał opracowany na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury RP, www.ppp-toolkit-pl
 173. Ustawa nie jest konieczna, aby realizować projekty PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 174. Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 3174 z 20 sierpnia 2008, Sejm RP, IV kadencja.
 175. Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 1180 z 20 października 2008, Sejm RP, VI kadencja.
 176. Value for Money Assessment Guidance, HM Treasury, August 2004.
 177. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.
 178. Wikariak S., Brakuje chętnych dofinansowania inwestycji, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 19 lipca 2006.
 179. Wikariak S., Jak przygotować partnerstwo publiczno-prywatne, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 24 lipca 2006.
 180. Wikariak S., Koncesje zastąpią martwe partnerstwo, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 15 stycznia 2008.
 181. Wikariak S., Miasta myślą o współpracy z prywatnymi firmami, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 2 lipca 2008.
 182. Wikariak S., Prywatny kapitał wesprze gminy. Szansa na rozwój infrastruktury w miastach i na wsi, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 7 października 2005.
 183. Wikariak S., Publiczne inwestycje za prywatne pieniądze, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 9 października 2007.
 184. Wikariak S., Publiczny z prywatnym może współpracować na różne sposoby, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 7 września 2006.
 185. Woźniak J., Jak powstają związki partnerów publicznych i prywatnych, "Rzeczpospolita -Prawo co dnia" 29 lipca 2008.
 186. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, styczeń 2003.
 187. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne: zasady wdrażania finansowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 188. Yescombe E.R., Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 189. Zieniewski M., Sześciło D., Co zmienić, by rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, Forum Obywatelskiego Rozwoju, DLA Piper, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, wrzesień 2008.
 190. Zieniewski M., Sześciło D., Nadchodzi koniunktura na PPP?, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 29 sierpnia 2008.
 191. Zysnarski I., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 192. AKTY PRAWNE
 193. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU nr 125 poz. 866.
 194. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 125 poz. 867.
 195. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU nr 125 poz. 868.
 196. State Authorities (Public Private Partnership Arrangements) Act 2002, Number 1 of 2002.
 197. Treasury regulations for departments, trading entities, constitutional institutions and public entities issued in the terms of Public Finance Management Act 1999, National Treasury, Republic of South Africa, March 2005.
 198. Uchwała Senatu RP z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno--prywatnym.
 199. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249 poz. 2104.
 200. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 169 poz. 1420.
 201. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 19 poz. 100.
 202. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157 poz. 1240.
 203. ŹRÓDŁA INTERNETOWE
 204. biznes.gazetaprawna.pl
 205. stats.oecd.org
 206. www.e-privatzation.com
 207. www.essystem.pl
 208. www.gsg.com.au
 209. www.hm-treasury.gov.uk
 210. www.house.gov
 211. www.infrastructureaustralia.gov.au
 212. www.kla.com.pl
 213. ncppp.org
 214. www.partnerships.vic.gov.au
 215. www.pfie.com
 216. www.pppcentrum.cz
 217. www.pppcouncil.ca
 218. www.ppp.gov.ie
 219. www.ppp.gov.za
 220. www.projectfinance.pl
 221. www.rzeczpospolita.pl
 222. www.serco.com
 223. www.sng.com.pl/page.php?anim= 18rpage= 10
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu