BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna, Król Małgorzata, Waszczak Stanisław, Satoła Małgorzata
Tytuł
Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązania)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, 122 s., rys., tab., bibliogr. s. 111-120
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Proces badawczy, Wyszukiwanie informacji, Wartość zasobów niematerialnych, Przegląd literatury
Human capital, Human Capital Management, Research process, Information retrieval, Value of intangible resources, Literature review
Abstrakt
Omówiono rodzaje problemów występujących w wycenie wartości niematerialnych: problemy z metodyczną podstawą określania wartości, z klarownością postępowania badawczego, z pozyskiwaniem danych i ich mierzalnością, z ustaleniem perspektywy czasowej, z zależnościami pomiędzy zarządzaniem kapitałem ludzkim a oceną jego wartości oraz z uwzględnieniem realiów ekonomicznych i trendów zarządzania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackermann K.-F. (2003). Der Wer des Humankapitals bestimmen. "Personalwirtschaft", nr 9.
 2. Amram M., Howe K.M. (2003). Real Options Valuations: Taking Out the Rocket Science. "Strategie Finance", nr 2.
 3. Antczak Z. (2004). Kapital intelektualny przedsiębiorstwa. Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 4. Barabasz K. (2003). Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie controllingu personalnego. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4.
 5. Bechtel R. (2006). Humankapitalberechnung zwischen Markt- und Ressourcenorientierung. Eine axiomatische Integration. Rainer Hampp Verlag, München.
 6. Becker B.B., Huselid M.A., Ulrich D. (2002). Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 8. Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy".
 9. Bochniarz P., Gugała K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Poltext, Warszawa.
 10. Bonsiep W., Fischer T., Klich J. (2000). Implementacja zrównoważonej karty wyników w praktyce przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji", nr 3.
 11. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M. (2002). Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Twigger, Warszawa.
 12. Borowiecki R., Jaki A. (1993). Metody wyceny przedsiębiorstw - próba systematyki. "Przegląd Organizacji", nr 5.
 13. Bratnicki M. (2000). Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Triada, Dąbrowa Górnicza.
 14. Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 15. Brummet R.L., Flamholtz E.G., Pyle CP. (1968). Human Resource Measurement: A Challenge for Accountants. "The Accounting Review", vol. 42.
 16. Brummet R.L., Flamholtz E.G., Pyle CP. (1969). Human Resource Accounting: A Tool to Increase Managerial Effectiviness. "Management Accounting", vol. 50.
 17. Bukowitz W.R., Williams R.L. (2000). The Knowledge Management Fieldbook. Financial Time, Prentice Hall, London.
 18. Cascio W.F. (2001). Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Chmielnicki A. (1999). Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej. PWN, Warszawa.
 20. Cisek G. (2006). Personalwirtschaftliche Programmpolitik. "Personal", nr 6.
 21. Clutterbuck D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 22. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. (2004). M. Sierpińska (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Controlling w działalności przedsiębiorstwa. (2004). E. Nowak (red.). PWE, Warszawa.
 24. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997). Wycena. Mierzenie i kształtowanie wartości firmy. Wig-Press, Warszawa.
 25. Cornell B. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. K.E. Liber, Warszawa.
 26. Cox J., Ross S., Rubinstein M. (1979). Option Pricing: A Simplified Apprroach. "Journal of Financial Economics".
 27. Cwynar A., Cwynar W. (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. FRRwP, Warszawa.
 28. Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami. (2003). A. Sosnowska (red.). Szkoła Główna Handlowa, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. Tom LXXXV, Warszawa.
 29. Dearden J. (1960). Problem in Decentralized Profit Responability. Harvard Business Review, vol. 38.
 30. Diefenbach T. (2003). Kritik und Neukonzeption der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf sozialwissenschaftlicher Basis. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
 31. Dobiegała-Korona B., Herman A. (2006). Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 32. Dobija D. (2003). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 33. Dobija M. (1998). How to place human resources into the balance sheet? "Journal of Human Resource Costing and Accounting", nr 3 (1).
 34. Dobija M. (2002). Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości. "Przegląd Organizacji", nr 1.
 35. Doyle P. (2003). Marketing wartości. Feiberg SJA, Warszawa.
 36. Dudycz T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 37. Dżurak P., Stanoch E.R. (2001). Zrównoważona karta dokonań. "Personel i Zarządzanie", nr 3.
 38. Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.
 39. Esselborn R.F., Henke M. (2001). Humancapital: Berechnung und Bewertung wirtschaftlicher, fachlicher und persönlicher Eignung. Freiburg/Leipzig.
 40. Fazalgić A. (2004). Studium porównawcze wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego. "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (118).
 41. Fazlagić A. (2005). Jakościowe i ilościowe metody pomiaru kapitału intelektualnego. "Problemy Jakości", nr 9.
 42. Fischer-Winkelmann W.F., Hohl E.K. (1982). Konzepte und Probleme der Humanvermögensrechnung. "Betriebswirtschaft", nr 51/52, s. 2639.
 43. Fitz-enz J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 44. Flamholtz E.G. (1971). A model for human resource valuation: a stochastic process with the service rewards. "Accounting Review", nr 46.
 45. Flamholtz E.G. (1985). Human Resource Accountin. Advances in Cconcepts, Methods, and Applications. San Francisco, Jossey-Bass Inc.
 46. Flamholtz E.G. (2001). Human Resource Accounting: advances in concepts, methods, and applications. Boston.
 47. Freiling J. (1978). Human Resource Accounting. Dysertacja, Kassel.
 48. Friedag Herwig R., Schmidt W. (2004). My balanced scorecard: moja strategiczna karta wyników. C.H. Beck, Warszawa.
 49. Gebauer M. (2005). Unternehmensbewertung auf der Basis von Humankapital. Josef Eul Verlag, Lohmar-Köln.
 50. Głuszek E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. AE, Wrocław.
 51. Griffin R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
 52. Grodzicki J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 53. Grübel D., North K., Szogs G. (2004). Intellectual Capital Reporting - ein Vergleich von vier Ansätzen. "Zeitschrift für Organisation", nr 1.
 54. Hahn D., Krystek U. (2000). Früherkennungssysteme und KonTra G.D. Dörner, P. Horväth (red.). Praxis des Risikomanagements, Stuttgart.
 55. Harari O. (2002). Value in the new economy. Część 1 i 2, http://mworld.mce.be
 56. Harrison S., Sullivan P.H. (2000). Profiting from Intellectual Capital. Learning from Leading Companies. "Journal of Intellectual Capital", nr 1.
 57. Hekimian J.S., Jones C. (1967). Put people on your balance sheet. "Harvard Business Review", vol. 45.
 58. Hermanson R.H. (1964). Accounting for Human Assets. Occasional Paper nr 14, Graduate School of Business Administration, East Lansing Michigan.
 59. Hofman-Bang P., Martin H. (2005). IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego. "E-mentor".
 60. Hommel U., Pritsch G. (2001). Investitionsbewertung und Unternehmensführung mit dem Realoptionsansatz. W: "Handbuch Corporate Finance". A.-K. Achleitner, G.F. Thoma, Köln.
 61. International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences. (1999). Issues and Prospects Organization for Economic, Co-operation and Development, Guidelines and instructions for OECD symposium, OECD, Amsterdam, Paris.
 62. Jacukowicz Z. (2002). Praca i jej opłacanie. System taryfowy. Przykładowy taryfikator kwalifikacyjny. ODiDK, Gdańsk.
 63. Jaggi B., Lau H. (1974). Toward a model for human resource valuation. "Accounting Review", vol. 49.
 64. Jaki A. (2006). Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe nr 731. Prace z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. AE, Kraków.
 65. Jaki A. (2006). Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 66. Jakość zarządzania przedsiębiorstwem. (1999). A. Sajkiewicz (red.). SGH, Warszawa.
 67. Jakość zasobów pracy, kultura, kompetencje, konkurencyjność. (2002). A. Sajkiewicz (red.). Poltext, Warszawa.
 68. Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. ODDK, Gdańsk 2002.
 69. Jochmann W., Kötter P.M., Dievernich F. (2006). Besser berichten. "Personal", 2006.
 70. Jurczak J. (2006). Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 11.
 71. Kamela-Sowińska A. (1996). Wartość firmy. PWE, Warszawa.
 72. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. (2003). M. Rybak (red.). Poltext, Warszawa.
 73. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. (2004). M. Juchnowicz (red.). Poltext, Warszawa.
 74. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Balanced Scorecard. Praktyka. CIM, Warszawa.
 75. Kaplan R.S., Norton D.P. (2002). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa.
 76. Kaplan R.S., Norton D.P. (2004). Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy? "Harvard Business Review".
 77. Kasiewicz S. (2005). Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym. SGH, Warszawa.
 78. Kasiewicz S., Pawłowicz L. (2003). Zarządzanie wartością w dobie kryzysu. CeDeWu, Warszawa.
 79. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006). Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 80. Koppel P. (2007). Diversität als Ressource nutzen. "Personal", nr 1.
 81. Kotler P. (2005). Marketing. Rebis, Poznań.
 82. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa.
 83. Kozińska A.M., Żor A. (1998). Niewidzialne aktywa organizacji. Projekt, Warszawa.
 84. Krupski R. (2005). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa.
 85. Kufel M. (1992). Metody wyceny przedsiębiorstw. Park, Bielsko-Biała.
 86. Kwiatkowski S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa.
 87. Lev B., Schwartz A. (1971). On the use of the economic concept of human capital in financial statements. "Accounting Review", nr 46.
 88. Likert R.M., Bowers D.G. (1973). Improving the Accuracy of P/L Reports by Estimating the Change in Dollar Value of the Human Organization. "Michigan Business Review", vol. 25.
 89. Lipka A. (1997). Konta inwestycji osobowych. Metody mierzenia wartości pracowników. "Personel", nr 3.
 90. Lipka A. (2000). Raz w górę, raz w dół. Nietradycyjna koncepcja kariery jako propozycja nie tylko dla starszych pracowników. "Personel i Zarządzanie", nr 15/16.
 91. Lipka A. (2005). W stronę kwalitologii zasobów ludzkich. Difin, Warszawa.
 92. Lipka A. (2007). Kryteria porównywania metod wyceny wartości kapitału ludzkiego. W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania. M. Czerwińska (red.). Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 93. Lipka A. (2007). Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego. "Przegląd Organizacji", nr 9.
 94. Lipka A., Waszczak S. (2007). Kierunki ewolucji wyceny kapitału ludzkiego. W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania. M. Czerwińska (red.). Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 95. Listwan T. (1998). Strategie personalne. W: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. R. Krupski (red.). AE, Wrocław.
 96. Lowe J. (1999). Inwestowanie w wartość. K.E. Liber, Warszawa.
 97. Mączyńska E. (2005). Wycena przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 98. Malara Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 99. Malinowska U. (2001). Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa.
 100. Marcinkowska M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 101. Marcinkowska M. (2005). Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Poltext, Warszawa.
 102. Martin J.E., Heaulme P.-F. (1998). Risk Management: Techniques for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management. Van Nostrand Reinhold, New York.
 103. Mayo A. (2001). The Human Value of the Enterprise. Valuing People as Assets. Monitoring, Measuring, Managing. Nivcholas Brealey, London.
 104. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. (2006). W. Błaszczyk (red.). PWN, Warszawa.
 105. Metody wyceny przedsiębiorstw - zarys teorii a praktyka. (2000). D. Zarzecki (red.). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 106. Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. (2007). M. Panfil, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 107. Michalski M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa.
 108. Michna A. (2003). Nośniki wartości firmy - budowa strategii maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji", nr 2.
 109. Michna A. (2005). Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej. J. Bieliński (red.). CeDeWu, Warszawa.
 110. Mikuła B. (2006). Organizacja oparta na wiedzy. AE, Kraków.
 111. Moxter A. (1983). Grundsätze ordungsgemäßiger Unternehmensbewertung. Wiesbaden.
 112. Müller S. (2007). Wycena wartości kapitału ludzkiego za pomocą formuły z Saarbrucken. Referat przygotowany na konferencję naukową: "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego", 22 czerwca 2007, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 113. Ng I., A. Dastmalchain (2001). Organizational Flexibility In Western and Asian Firms, An Examination of Control and Safeguard Rules in Five Countries. "Canadian Journal of Administrative Sciences". No. 18, vol. 1.
 114. Nita B. (2007). Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 115. Nowak E. (2003). Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa.
 116. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. (2006). L. Zbiegień-Maciąg (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 117. Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. (2003). E. Urbańczyk (red.). Kreos, Szczecin.
 118. Peemöller V.H., Beckmann C. (2001). Der Realoptionsansatz. W: Praxisbuch der Unternehmensbewertung. V.H. Peemöller (red.). Herne.
 119. Persch P.-R. (2003). Die Bewertung von Humankapital - eine kritische Analyse. Rainer Hampp Verlag, München-Mering.
 120. Perspektywa klienta i inwestora. M. Panfil, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 121. Pfau B.N. (2001). Measuring the link between human capital and shareholder value. "Journal of Cost Management", vol. 15.
 122. Philipps G., Windheim J. (2003). Balanced Scorecard zur Cost Center Steuerung von Unternehmen. "Personal", nr 9.
 123. Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P. (2003). Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru rentowności inwestycji. Human-factor, Kraków.
 124. Pietrzak M. (2003). Najlepiej wycenić z kartą. "Personel", nr 10.
 125. Pietsch G. (2006). Wertorientierte Personalarbeit. Zwischen Mythos und Mikropolitik. "Zeitschrift für Personalforschung", nr 2.
 126. Pocztowski A. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 127. Pocztowski A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa.
 128. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. (2007). B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.). Difin, Warszawa.
 129. Podszywałow A., Pelc D. (1999). Wycena wartości niematerialnych w praktyce. ODiDK, Gdańsk.
 130. Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. (2003). D. Dobija (red.). Materiały na konferencję. PFPK, Warszawa.
 131. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. (2005). P. Wachowiak (red.). Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 132. Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. (2005). A. Pocztowski (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 133. Programy praca - życie a efektywność firm. (2003). S. Borkowska (red.). IPiSS, Warszawa.
 134. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. (2001). M. Bratnicki, J. Strużyna (red.). AE, Katowice.
 135. Przybyszewski R. (2007). Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa.
 136. Rappaport A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. WIG-Press, Warszawa.
 137. Rokita J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa.
 138. Roos J., Ross G., Dragonetti N.C., Edvinsson L. (1998). Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape. Macmillan Business, London.
 139. Rozwój pracowników. (2002). A. Szałkowski (red.). Poltext, Warszawa.
 140. Rybak M. (1999). Rozwój potencjału pracy. W: Zasoby ludzkie w firmie. A. Sajkiewicz (red.). Poltext, Warszawa.
 141. Sajkiewicz A. (1999). Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością firmy. A. Herman, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 142. Schoenfeld H.-M. (1974). Die Rechnungslegung über das betriebliche "Human Vermögen". Eine kritische Betrachtung des Entwicklungsstandes. "Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis", R. 26.
 143. Scholz CH., Bechtel R. (2005). Zehn Nutzen der Saarbrücker Formel. "Personalwirtschaft" nr 11.
 144. Scholz Ch., Stein V. (2006). Das neue Paradigma der Humankapitalbewertung. "Personal", nr 7-8.
 145. Scholz Ch., Stein V. (2006). Humankapital messen. "Personal", nr 1.
 146. Scholz Ch., Stein V. (2007). Humankapitalstrategien bei DAX 30-Unternehmen. "Personalwirtschaft", nr 1.
 147. Scholz Ch., Stein V., Bechtel R. (2006). Human Capital Management. Wege aus der Unverbindlichkeit. München/Unterschleißheim.
 148. Siudak M. (2000). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 149. Skoczylas W. (1998). Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 150. Skonieczek A., Szalkiewicz W.K. (2007). Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 151. Słownik zarządzania kadrami. (2005). T. Listwan (red.). C.H. Beck, Warszawa.
 152. Slywotzky A.J. (1995). Value Migration. How to Think Ahead of the Competition. Harvard Business School Press, Boston.
 153. Steinmann H., Schreyögg G. (2000). Management. Gabler, Wiesbaden.
 154. Stewart T.A. (2001). The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization. Nicholas Brealey Publishing, London.
 155. Strack R., Hansen J., Dörr T. (2001). Wertmanagement: Implementierung und Erweiterung um das human und customer capital. "Kostenrechnungspraxis", Jg. 45, Sonderheft 1.
 156. Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków. (2000). A. Herman, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 157. Suszyński C. (2007). Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie. PWE, Warszawa.
 158. Szatkowski A. (2006). Podstawy zarządzania personelem. AE, Kraków 2006.
 159. Szczepankowski P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 160. Szylko-Skoczny M. (2004). Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. IPS UW, Warszawa.
 161. Tokaj-Krzewska A. (2005). Wycena wartości niematerialnych i prawnych. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Poltext, Warszawa.
 162. Torres A. (2001). Wartość aktywów niematerialnych. "Rzeczpospolita", nr 38.
 163. Urbańczyk E. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 164. Urbanek G. (2006). Kapitał intelektualny. W: Metody wyceny spółki. (2006). M. Panfil, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 165. Walter J., Kötter P.M., Frank D. (2006). Besser berichten. "Personal", nr 10.
 166. Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. (2001). J. Duraj (red.). NOVUM, Płock-Łódź.
 167. Wartość w naukach ekonomicznych. (2004). H. Zadora (red.). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 168. Waszekwitz B. (1987). Personalbilanzen, einfach gemacht. "Personal", nr 2.
 169. Waters J. (1972). Human Resource Investment Evaluation: a practical application of human resource accounting techniques. "Personnel Administration", vol. 35.
 170. Weiss M., Sterzel J. (2007). Humankapital bewerten. "Personal", nr 6.
 171. Winczo-Gasik M., Gugała K. (2002). Jak mierzyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki? Wyniki badań Human Kapital Index. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 172. Woźniak T. (2005). Budowa wartości firmy na podstawie zrównoważonej karty wyników. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Poltext, Warszawa.
 173. Wycena i zarządzanie wartością firmy. (2005). A. Szablewski, R. Tuzimek (red.). Poltext, Warszawa.
 174. Zadora H. (2005). Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 175. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. (2002). B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.). Difin, Warszawa.
 176. Zarządzanie wartością firmy. (1999). A. Herman, A. Szablewski (red.). Poltext, Warszawa.
 177. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. (2006). H. Król, A. Ludwiczyński (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 178. Zarzecki D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. FRRwP, Warszawa.
 179. Zasoby ludzkie w firmie. (2000). A. Sajkiewicz (red.). Poltext, Warszawa.
 180. Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A. (2000). Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich. "Przegląd Organizacji", nr 2.
 181. Zimniewicz K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu