BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wincenciak Mirosław (Uniwersytet w Białymstoku; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku)
Tytuł
Skarga powszechna na akty i czynności organów samorządu gminnego, a także na przejawy ich bezczynności
General Complaint on Municipal Self-government Acts and Activities, as well as Manifestations of Their Inactivity
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 1-2, s. 103-110, przypisy
Słowa kluczowe
Sąd administracyjny, Skarga, Ustawa o samorządzie gminnym, Prawo administracyjne, Działalność gospodarcza gminy
Administrative court, Plaint, Polish Local Government Act, Administrative law, Municipal economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł analizuje najważniejsze zagadnienia dotyczące wykładni i stosowania art. 101 i art. 101a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą lub zarządzeniem, które podjął organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Odnosi się to również do niewykonania przez organ gminy czynności nakazanych prawem, jak i do podejmowania czynności prawnych lub faktycznych naruszających prawa osób trzecich. Autor omówił kwestie podmiotu i przedmiotu zaskarżenia w trybie tych artykułów ustawy, instytucję wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, pojęcie sprawy z zakresu administracji publicznej w aspekcie prawa do skargi, zagadnienie bezczynności organu samorządowego, a także problem uprzedniego orzekania w sprawie przez sąd administracyjny. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the most important issues regarding the interpretation and application of Article 101 and Article 101a of the Act on the Municipal Self-Government, according to which, anyone, whose legal interest or right has been breached by a resolution or order, which the municipal authority adopted in a public administration case, may - after the ineffective demand to eliminate the breach - challenge the resolution or order through the administrative court. This also applies to the non-performance of activities which are imposed by law on the municipal authority and the performance of legal or actual activities which breach third party rights. The author discusses the object and the subject of the challenge under the procedure of these articles of the Act, the institution of demanding that the authority remedies the breach of the rights, the notion of a public administration case in terms of the right to file a complaint, the issue of inactivity of a self-government authority and the problem of a previous judgement in the case by an administrative court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Bandarzewski, Wnoszenie skarg na akty organów samorządu gminnego. Uwagi do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, w: J. Boć, A Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 535-537.
 2. M. Bogusz, Podstauy zaskarżenia i wzruszenia uchwały organu gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, „Państwo i Prawo" 1994/12, s. 66.
 3. W. Kisiel, Aktualne spory o skargę na uchwalę rady gminy, „Samorząd Terytorialny" 2004/7-8, s. 31-33.
 4. Z. Kmieciak, Skarga na uchwałę organu gminy z art. W1 ustawy o samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny" 1995/11,5.7. Art. 101 ust. l i art. 101a ust. 1.
 5. Z. Niewiadomski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 88.
 6. Z. Niewiadomski, W. Grzelak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa 1990, s. 92.
 7. B. Popielak, Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organów jednostek samorządu terytorialnego, „Casus" 2005/1.
 8. S. Prutis, Ochrona samodzielności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2005, s. 367.
 9. M. Stahl, Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006/6, s. 39.
 10. M. Stahl, Zaniechania prawodawcze jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka" 2006/1.
 11. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu