BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płachciak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego
The Role of Civil Society in Realization of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 136-147, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Wzrost ekologicznie zrównoważony, Społeczeństwo obywatelskie, Rozwiązywanie problemów
Sustainable development, Civic society, Solving problems
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Idea zrównoważonego rozwoju koncentruje się na współczesnych zagrożeniach człowieka, które głównie wynikają z nadmiernej konsumpcji zasobów naturalnych, narastania zanieczyszczeń środowiska, szybkiego wzrostu demograficznego, niezaspokojenia podstawowych potrzeb coraz bardziej zwiększających się grup ludzi oraz głębokiej destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych. Koniecznym zadaniem dla skuteczności wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego jest dążenie do tworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych czy środowiskowych wymaga więc zaangażowania wszystkich aktywnych partnerów, czyli twórczego udziału aktorów lokalnych w procesie tworzenia ogólnej strategii. (abstrakt oryginalny)

The idea of sustainable development is focused on contemporary threats of human life, which generally emerge from the growing consumption of natural resources, enlarging of environmental devastation, fast demographic growth, unsatisfied basic needs of immeasurable group of people or deep destabilization of natural and socio-economical systems. An imperative assignment for efficient implementation of the ideas of sustainable development is pressing towards building responsible civil society. Effective solutions of social, economical and environmental problems require of all active partners which means active engagement of local actors in creating main strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bokajło W., Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 2. Borys T., Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 3. Broda-Wysocki P., Idee i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno-politycznej, [w:] M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 4. Broda-Wysocki P., Teoretyczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, [w: J M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 5. Frączak P., Skrzypiec R., Rola organizacji pozarządowych w realizacji partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 6. Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa- -Wrocław 1997.
 7. Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 8. Gray J., O rządzie ograniczonym. Szczegółowe uprawnienia i szczegółowe obowiązki, Centrum Adama Smitha, Warszawa 1995.
 9. Gray J., Odpostkomunizmu do społeczeństwa obywatelskiego powrót historii i zmierzch zachodniego modelu, [w:] J. Szacki, Ani książę, ani kupiec, Wydawnictwo „Znak", Kraków 1997.
 10. Gray J., Program dla zielonych konserwatystów, [w:J J. Gray, Po liberalizmie, Fundacja „Aletheia", Warszawa 2001.
 11. Gray J., Totalitaryzm, reforma i społeczeństwo obywatelskie, [w:] J. Gray, Po liberalizmie, Fundacja „Aletheia", Warszawa 2001.
 12. Harvey D., Neoliberalizm historia katastrofy, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2008.
 13. Kozłowski S., Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 14. Macnaghten P, Urry J., Alternatywne przyrody nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa 2005.
 15. Papuziński A., ,, Małe gminy " a ekologia: nauka z polskich dziejów ochrony przyrody, [w:] A. Papuziński (red.). Decentralizacja, regionalizacja, ekologia. Studium filozoficznych i edukacyjnych aspektów ekologii z perspektywy „małych gmin ", Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1998.
 16. Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1995.
 17. Sowiński S., Idea i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno-politycznej, |w:] M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 18. Strumińska M., Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza „Branta", Bydgoszcz 2005.
 19. Sztompka P., Zaufanie - fundament społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak", Kraków 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu