BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wzrost lesistości jako jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku : wybrane problemy
The Increase in Forestation of Arable Land as One Of Priorities of Balanced Development of Rural Areas in Lower Silesia : Selected Problems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 202-218, rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Wzrost ekologicznie zrównoważony, Obszary wiejskie, Zalesianie gruntów rolnych
Sustainable development, Rural areas, Afforestation of agricultural land
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Opracowanie prezentuje problematykę zalesienia użytków rolnych na Dolnym Śląsku po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Eksponuje cele zwiększenia zalesiania użytków rolnych. Stanowi próbę oceny zmian lesistości powiatów ziemskich woj. dolnośląskiego. Zwrócono w nim uwagę na rolę wzrostu powierzchni lasów dla społeczno-gospodarczego i ekologicznego zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich badanego województwa. (abstrakt oryginalny)

The paper presents problems of forestation of arable lands in Lower Silesia after Poland's accession to the European Union. It also shows aims of increasing forestation of rural areas and conditions of supporting forestation of rural areas in Poland after joining the European Union. The article presents the role of afforestation in development of rural areas in Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz K., Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zmian pierwotnego rynku drzewnego w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1192, AE, Wrocław 2008, za A. Graczyk, Lasy i gospodarka leśna w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju, CI LP, Warszawa 2004.
 2. Adamowicz M., Naturalne środowisko i krajobraz wiejski a wspólna polityka rolna, Acta Agraria et Silvestria2004, Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLIII/1, PAN, Kraków 2005, za P. Lowe, D. Baldock, Integration of Environmental Objectives intro Agricultural Policy Making, [w:] CAP Regimes and European Countryside, CABI Publishing, Hague 2000.
 3. Borys T. i in.. Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 4. Fiedor B., Ogólna charakterystyka polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz unijnego prawa i regulacji w zakresie ochrony środowiska, [w:] Wybrane elementy prawa środowiskowego dla ekonomistów, red. S. Czaja, AE, Wrocław 2001, s. 84-99.
 5. Huczyński B., Laskowski S., Regiony przyrodniczo-rolnicze Dolnego Śląska, [w:] Rolnictwo na Dolnym Śląsku, red. S. Urban, PWN, Warszawa-Wrocław 1984.
 6. Hunek T., Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, red. T. Huneka, FAPA, Warszawa 2000.
 7. Kociszewska I., Niektóre społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, EkoPress, Białystok-Wrocław 2007.
 8. Kozłowski S., Strategie zrównoważonego rozwoju: gospodarki wodą, gospodarki przestrzenią i naukową, [w: j Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 9. Liro A., Środowisko przyrodnicze wsi, [w:] Polska wieś 2006, FDPA, Warszawa 2007.
 10. Otoliński E., Wielicki W., Europejski model rolnictwa i wsi XXI wieku, [w:] Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu, AR, Poznań 2002.
 11. Plan rozwoju obszarów wiejskich w Polsce 2004-2006, MRiROW, Warszawa 2003.
 12. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 13. Raport o stanie środowiska woj. dolnośląskiego za lata 2002-2007, WIOŚ, Wrocław 2002.
 14. Siekierski J., Zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi w świetle Narodowego Planu Rozwoju i Traktatu Akcesyjnego do Unii Europejskiej, Acta Agraria et Silvestria 2003, Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XL, PAN, Kraków 2003.
 15. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013, MPiRW, Warszawa 2004.
 16. Szramka H., Polityka leśna i jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Roczniki Seria 2008, t. X, z. 2.
 17. Szramka H., Rola gospodarki leśnej iv rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1192, AE, Wrocław 2008.
 18. Winiarski B., Wyzwania konkurencyjności a polityka rozwoju regionów w Polsce po jej wejściu do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1127, AE, Wrocław 2006.
 19. Woś A., Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 1999.
 20. Zajączkowski K., Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2005.
 21. Zegar J.S., Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu