BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta
Tytuł
Szkolnictwo wyższe a rynek pracy
Higher Education and the Labour Market
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 174, s. 237-254
Tytuł własny numeru
Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy, Aktywność zawodowa ludności, Bezrobocie, Bezrobocie ludzi młodych
Higher education, Labour market, Activity rate of population, Unemployment, Youth unemployment
Abstrakt
Przedstawiono analizę rynku pracy dla osób z wyższym wykształcenie oraz dokonano konfrontacji z ofertą edukacyjną. Omówiono zmiany w poziomie wykształcenia osób aktywnych zawodowo w Polsce w latach 1992-2001. W analizie wykazano, że mimo stałego wzrostu poziomu wykształcenia siły roboczej, w ostatnich latach zauważyć można pogarszającą się sytuację osób z wyższym wykształceniem, w tym absolwentów wyższych uczelni.

The article contains an analysis of the labour market for people with higher education background, which is next confronted with an educational offer of higher education schools. The author discusses changes in education level of persons economically active in Poland in the years 1992-2001 and changes in the structure of workforce over 1994-2001. It is followed by presentation of an unemployment threat faced by persons with different education levels. Performed analyses have revealed that despite a steady growth of education levels of workforce in Poland recent years have witnessed a deteriorating situation of persons with higher education including university graduates. It concerns, in particular, graduates with economic-business majors and pedagogical majors, which is due (inter alia) to the structure of an educational offer of higher education schools. Finally, the author presents in conclusions these factors, which can lead to reducing the threat of unemployment for highly qualified persons.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2001.
 2. Bednarski M., Morecka Z., Socjalne skutki polityki gospodarczej w okresie przebudowy, [w:] S.Golinowska, M.Bednarski, Z. Morecka, Dekada polskiej polityki społecznej . Od przełomu do końca wieku, Warszawa 2000.
 3. Golinowska S., Bednarski M., Morecka Z. Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Warszawa 2000.
 4. Karpiński A., Unia Europejska - Polska. Dylematy przyszłości, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa 1998, s. 133.
 5. Kryńska E., Socjalne skutki zmian w zatrudnieniu i dochodach z pracy w okresie przebudowy, Warszawa 1999.
 6. Kwiatkowski E., Kubiak P., Tendencje, struktura i determinanty mobilności zawodowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, Toruń 2001, s. 310-330.
 7. Mały rocznik statystyczny Polski 2002, GUS, Warszawa 2002.
 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002, GUS, Warszawa 2002.
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski, s. 241.
 10. Raport o rozwoju społecznym - Polska 1998. Dostęp do edukacji, UNDP, Warszawa 1998.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa 2001.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa 2001.
 13. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001, s. 248 i 252.
 14. Rokicka E., Starosta P., Mobilność zawodowa i edukacyjna, [w:] E. Kryńska (red.), Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, Warszawa 2000.
 15. Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Studia i Materiały, t. III, Warszawa 1999.
 16. Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na prace najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu