BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kultura zaufania czy nieufności? : o społecznym zaufaniu mieszkańców lokalnych społeczności
The Culture of Trust Or Distrust? : Social Trust of the Members of Local Communities
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 2, s. 65-81, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne, Zaufanie społeczne, Kapitał społeczny
Local community, Social trust, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest zaufanie społeczne badane w trzech wymiarach: wertykalnym (wobec różnego rodzaju instytucji) oraz dwóch horyzontalnych – prywatnym i uogólnionym. Głównym celem artykułu jest natomiast próba odpowiedzi na pytanie o poziom zaufania społecznego dorosłych mieszkańców gmin wiejskich województwa łódzkiego. Analiza dotyczy diagnozy zaufania społecznego badanej społeczności oraz ustalenia korelatów trzeciego w wyżej wymienionych rodzajów zaufania, tj. uogólnionego zaufania okazywanego innym ludziom. (abstrakt oryginalny)

Essentially, this article is to test social trust in three dimensions: vertical (trust enjoyed by various types of institutions) and two horizontal - private and generalized. The main purpose of the article is, however, to find an answer to the question about the level of social trust of the adult residents of rural communes of the Łódź region. The analysis is designed to diagnose social trust of the surveyed communities and to determine the correlates of the third of the above mentioned types of trust, defined as generalized trust manifested in contacts with other people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., 2004: Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieśla. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 2. Diagnoza społeczna 2007 (www.diagnoza.com.pl).
 3. Domański H., 2009: Społeczeństwo europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 4. Fedyszak-Radziejowska B., 2006: Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? W: Jednostkowe i społeczne zasoby wsi. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Frykowski M., 2006: Zaufanie mieszkańców Łodzi. Wydawnictwo UL, Łódź.
 6. Fukuyama F, 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny jako droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Halamska M" 2008: Kapitał społeczny wsi: próba rekonstrukcji. "Przegląd Socjologiczny" LVII/1.
 8. Hardin R., 2009: Zaufanie. Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 9. Inglehart R., 1997: Modemization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton University Press, Princeton.
 10. Inglehart R., 1999: Trust, well-being and democracy. In: Democracy and Trust. Ed. M. Warren. Cambridge Univ. Press, New York - Cambridge.
 11. Kocik L., 2002: Anomia moralno-obyczajowa wsi polskiej. W: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Red. J. Mariański. Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Kraków.
 12. Misztal B., 1996: Trust in Modern Societies. Polity Press, Cambridge.
 13. Mularska M., 2006: Aprobata wybranych norm społecznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Referat na konferencji "Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy. Teoria i badania". Maszynopis. Łódź.
 14. Mularska M., 2008: Typy orientacji normatywnych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego. W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Red. M. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 15. Paxton P, 1999: Is the Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment. "AJS" 105, 1.
 16. Putnam R. D., 2000: Bowling Alone. The Collapse and Survival of American Community. Touch-stone, New York.
 17. Szczepańska J., 2007: Czy można ufać ludziom? Komunikat CBOS, Warszawa.
 18. Sztompka P, 1991: Society in Action. The Theory of Social Becoming. Polity Press, Cambridge University of Chicago Press, Chicago.
 19. Sztompka P, 1994: Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji. "Studia Socjologiczne" 1.
 20. Sztompka P, 1997 Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność. "Studia Socjologiczne" 4.
 21. Sztompka R, 2000: Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej. P.S. 1.
 22. Sztompka R, 2002: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków.
 23. Sztompka R, 2007: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak, Kraków.
 24. Volken T., 2002: Elements of Trust: The Cultural Dimension of Internet Diffusion Revisited. "Electronic Journal of Sociology".
 25. Wciórka B., 2002: Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy. CBOS, Warszawa.
 26. Wciórka B., 2004: Społeczeństwo obywatelskie 1998-2004. Komunikat CBOS, Warszawa.
 27. Wciórka B., 2006: Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie. Komunikat CBOS, Warszawa.
 28. Wciórka B., 2008: Zaufanie społeczne w łatach 2002-2008. Komunikat CBOS, Warszawa.
 29. Zack P.J., Knack S., 2000: Trust and Growth. "The Economic Journal" April.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu