BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Arkadiusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce
Assessment of Possibilities to Cover the Cost of Own Work in Various Types of Farms in Poland
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 2, s. 142-157, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Opłaty jako instrument finansowy, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Farm household income, Fees as a financial instrument, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością opłaty pracy własnej przez różne typy gospodarstw rolnych. Zwrócono uwagę na trudności metodyczne, dotyczące określenia rzeczywistej wysokości opłaty pracy w kontekście szczególnej roli rolnictwa w wysokorozwiniętych gospodarkach oraz specyfiki gospodarstw rolnych, uzyskujących dochody zarówno z produkcji rolniczej i nierolniczej, jak i ze wsparcia ze źródeł publicznych. Przedstawione też zostały badania przeprowadzone na próbie gospodarstw prowadzących rachunkowość w systemie FADN, z których wynika duże zróżnicowanie w zakresie możliwości opłaty pracy własnej bez szkody dla ich szans rozwojowych. Tylko bowiem gospodarstwa duże pod względem ekonomicznym są w stanie generować dochody pozwalające na opłatę wszystkich czynników produkcji, w tym pracy, oraz zapewnienie co najmniej reprodukcji prostej. (abstrakt oryginalny)

The article deals with questions connected with the possibilities to cover the cost of own work in various types of agricultural farms. The author draws attention to methodical difficulties in defining the real cost of labour in the context of agriculture’s specific role in the highly developed economies and the specific character of farms obtaining incomes from both agricultural and non-agricultural production as well as assistance from public sources. The article also presents the results of research conducted on a sample of farms covered by the Farm Accountancy Data Network (FADN), which attest to significant differences in the possibilities of farms to cover the cost of own work without endangering their development chances. Only economically strong farms are able to cover the cost of all production factors, labour included, and to ensure at least a simple reproduction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciechomski W.J., 1997: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym. AE w Poznaniu, Poznań.
 2. Czyżewski A., Henisz-Matuszak A., 2008: Konkurencyjność celów w polityce rolnej w Polsce w świetle ustaw budżetowych przed i po wstąpieniu do UE (1997-2008). "Roczniki Naukowe SERiA" X, 1.
 3. Dubas A., 2007: Zrównoważony rozwój we współczesnych systemach rolnictwa. "Fragmenta Agronomica" 3.
 4. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., 2004: Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa.
 5. Idczak J., 2001: Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 6. Kozyra J., Doroszewski A., Nieróbca A., 2009: Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce. W: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i raporty IUNG - PIB. Puławy.
 7. Kurowski P, 2002: Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście (ww.ipiss.com.pl).
 8. Marcysiak A., Marcysiak A., 2009: Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2.
 9. Poczta W. 2006: Przemiany w rolnictwie. W: Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 10. Poczta W., Hadyński J., 2004: Wpływ integracji z Unią Europejską na możliwości realizacji parytetowego poziomu dochodów w rolnictwie i powstawanie nadwyżek modernizacyjnych (analiza modelowa). W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Poczta W., Sadowski A., 2007: Możliwości finansowania projektów związanych z ochroną przyrody w ramach zrównoważonego rozwoju. W: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Red. J. Nowacki. Ministerstwo Środowiska, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.
 12. Poczta W., Siemiński P, 2009: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 3.
 13. Poczta W., Michota-Katulska E., 2007: Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 14. Poczta W., Sadowski A., Średzińska J., 2008: Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa" 1.
 15. Rembisz W., 2007: Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych. Vizja Press & It, Warszawa.
 16. Ryszkowski L., 2007: Ekologiczne zasady kształtowania i ochrony krajobrazu rolniczego. W: Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt. MODR w Karniowicach, ZBŚRiL PAN, Brzesko - Poznań - Turew.
 17. Sadowski A., 2009: Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2.
 18. Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek I., 2005: Metodyka SGM 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. IERiGŻ, Warszawa.
 19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2006 roku (ww.nbp.pl).
 20. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 roku, 2007. GUS, Warszawa.
 21. Wigier M., 2009: Perspektywiczne kierunki zmian w polityce rolnej i ich wpływ na polskie rolnictwo. W: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i raporty IUNG-PIB, Puławy.
 22. Wilkin J., 2003: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego jest, był i będzie. W; Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. SGH, IERiGŻ, ARR, Warszawa.
 23. Wiśniewska J., 2008: Pojęcie parytetu dochodowego w naukach rolniczych. "Roczniki Naukowe SERiA"X, 1.
 24. Woś A., 1993: Obszary interwencyjnej polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. W: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. AE w Poznaniu, AR w Poznaniu, IERiGŻ, UW w Poznaniu, ODR w Sielinku, Poznań.
 25. Woś A., 1999: Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa - synteza. IERiGŻ, Warszawa.
 26. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2006 roku, 2007. IERiGŻ, Warszawa.
 27. Zegar J.S., 2000: Dochody ludności chłopskiej. Metody pomiaru - poziom - relacje. Synteza. IERiGŻ, Warszawa.
 28. Zegar J.S., 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 29. Ziętara W., 2008: Od gospodarstwa do przedsiębiorstwa. "Roczniki Naukowe SERiA" X, 3.
 30. Ziętara W., 2009: Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania zmian w polskim rolnictwie do roku 2020. W: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i raporty IUNG - PIB, Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu