BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności
The Potential of Polish Agriculture after Five Years of EU Membership as a Factor of its Competitiveness
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 1, s. 21-47, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Potencjał rolnictwa, Polityka rolna UE, Konkurencyjność rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Przestrzenna analiza porównawcza
Agriculture, Farming potential, EU agricultural policy, Agricultural competitiveness, Arable farm, Comparative spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie konkurencyjności potencjalnej (zasobowo-nakładowej) rolnictwa polskiego w warunkach integracji z UE poprzez dokonanie oceny zasobów czynników produkcji i ich nakładów oraz relacji między nimi, jak również wskazanie zmian w strukturze gospodarstw rolnych w Polsce oraz skali wytwarzania w tych gospodarstwach. Przeprowadzone analizy dowiodły, że chociaż w warunkach akcesji rolnictwo polskie osiągnęło istotny postęp produkcyjno-ekonomiczny, nadal cechuje je niska produktywność, co świadczy o jego wadliwej strukturze agrarnej i wytwórczej oraz konieczności dalszych przemian w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the potential (resource-allocation) competitiveness of Polish agriculture in the conditions of integration with EU by means of the evaluation of the resources and allocation of production factors as well as the relations between them, and to indicate changes in the structure of agricultural farms in Poland and in the scale of production conducted by these farms. The results of the made analyses show that although in the conditions created by accession to EU Poland’s agriculture has achieved an essential production-economic progress it still is characterised by low productivity, which proves that its agrarian and production structure is faulty and that further changes are needed to improve it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 1999: Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2-3.
 2. Buckley P.J., Pass Ch.L., Prescott K., 1988: Measures of international competitiveness: A critical survey. "Journal of Marketing Management" 2.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., 2006. GUS, Warszawa.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.
 5. Chesnais F., 1988: Technical Co-operation Agreements between Firms. "STI-Review" 4.
 6. Czubak W., Pawlak K., 2008: Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6). Raport PW nr 102, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Dzun W., Józwiak W., 2009: Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 2.
 8. Eurostat (http: //epp.eurostat.ec.europa.eu/).
 9. Frenkel I., 1997: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995. IRWiR PANi Warszawa.
 10. Gałczyńska B., 1998: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności rolniczej w Polsce. W: Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski. XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Białystok - Toruń.
 11. Gorynia M., 1996: Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna. "Ekonomista" 4.
 12. Hunek T., 1999: Opcje rozwoju rolnictwa polskiego w kontekście integracji z Unią Europejską - teoria, praktyka, polityka. "Postępy Nauk Rolniczych" 3.
 13. Jeliński B., 2003: Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 14. Józwiak W., 2009: Efektywność polskich gospodarstw rolnych. "Wieś i Rolnictwo" 1.
 15. Józwiak W., Mirkowska Z., 2008: Polskie gospodarstwa rolne w pierwszych latach członkostwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2.
 16. Klepacki B., 2005: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. "Roczniki Naukowe SERiA" VII, 1.
 17. Komorowska D., 2006: Koncentracja produkcji mleka w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 61.
 18. Lubiński M., Michalski T., Misala J., 1995: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. Raporty - Studia nad konkurencyjnością. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 19. Michna W., 2009: Projekt regionalnych strategii rozwojowych dla poszczególnych grup gospodarstw rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 20. Poczta W., 1994: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rozprawy Naukowe, 247, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 21. Poczta W., 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 22. Poczta W., Średzińska J., Standar A., 2008: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów lii według potencjału produkcyjnego. "J. Agribus. Rural Dev." 4 (10).
 23. Rolnictwo w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.
 24. Rytko A., 2003: Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako studium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wydawnictwo SGGW Warszawa.
 25. Seremak-Bulge J., Pieniążek K., 2005: Zmiany struktur produkcyjnych. W: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. Raport PW nr 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 26. Siemiński P, 2008: Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej Rozprawa doktorska. UP w Poznaniu - SGGW w Warszawie.
 27. Stachowiak Z., 2004: Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 28. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2002, 2003. GUS, Warszawa.
 29. Wasilewska E., 2006: Tendencje zmian w strukturze aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 61.
 30. Woś A., 2003: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza. IERiGŻ, Warszawa.
 31. Wpływ zmian we WPR na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w Polsce w perspektywie do 2014 roku, 2009. Red. E. Majewski, W. Ziętara. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu