BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rączaszek Andrzej
Tytuł
Aktywność samorządów we współpracy transgranicznej a polityka regionalna
Self-Government Involvement in Border Zone Co-Operation and the Regional Policy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 174, s. 311-329
Tytuł własny numeru
Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Polityka regionalna, Współpraca regionalna, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Euroregiony
Local government, Regional policy, Regional cooperation, Border areas, Region cross-border cooperation, Euroregions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano proces zaangażowania polskich gmin, głównie przygranicznych, we współpracę transgraniczną. Omówiono jej aspekty instytucjonalne i historyczne. Przedstawiono prawne podstawy kooperacji euroregionalnej oraz przeanalizowano międzynarodowy charakter współpracy transgranicznej.

The local government is one of the main issues of regional politics. Public interest is the base of all civil administration activities. The self-governing administration in decentralized country decides what is a public interest in local and regional territories. One of the most important activities of the self-governing bodies is international cooperation, especially the transborder cooperation in euroregions. The transborder regions use the special European public funds for underdeveloped and periferial regions. The euroregions have been established in Poland since 1991. There are two models of transborder cooperation: self-governing, administrative-self-governing Already 38% of total country area and 33% of the whole population take part in the euroregion program which makes a substantial contribution to the regional development of Poland. The process of establishing and developing transborder cooperation has not been accomplished yet and there are still many areas to cover and a lot of potential ahead.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cielemęcki M., Przyczółki unii, „Wprost” 1998, nr 19.
 2. Damrosz J., Region i regionalizm, Warszawa 1987, s. 81.
 3. Die Grenzgebiete Österreichs, Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) Wien 1975, s. 11.
 4. Dobrowolski P., Euroregiony na pograniczu z Niemcami, ich znaczenie w procesie zmian społeczno-politycznych na tym obszarze, [w:] Społeczno-polityczne aspekty transformacji ustrojowej, red. P. Dobrowolski, J. Liszka, J. Sztumski, Ustroń 2001, s. 122.
 5. Dobrowolski P., Łata M., Wielki Region Saar-Lor-Lux. Przykład współpracy transgranicznej w Europie, Wrocław 2001, s. 41.
 6. Domagała J., Regiony dla Europy, „Życie Gospodarcze” 1996, nr 40, s. 9.
 7. Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, część I, Preambuła, Dz. U. nr 61 z 1993 r., poz. 287.
 8. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, art. 2, § 1.
 9. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Rozwój regionu przez współpracę transgraniczną, Wydane przez Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 1994, s. 26.
 10. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1999, s. 266 i 251.
 11. F i c D., Rozwój transgranicznej współpracy regionalnej w Europie, [w:] Polityka regionalna - doświadczenia i stan badań, Raport nr 20. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1996, s. 234.
 12. Fic M., Obszary przygraniczne w badaniach statystycznych, Materiały seminarium „Regionalna statystyka transgraniczna”, Jachranka 1995.
 13. Gaunard M-F., Transformation of Border Regions in France Through the Creation of Euro-Regions Analysu of the Multiculturalism in this European Integration Process, [w:] Multicultural Regions and Cities. Region and Regionalism, nr 4, red. M. Koter, K. Heflner, Łódź-Opole 1999.
 14. Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Warszawa 1989, s. 10.
 15. Hingel A.J., Co-development across EC’s External Borders, [w:] Baltic Europe in the Perspective of Global Change, red. A. Kukliński, Warszawa 1995, s. 28.
 16. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 25.
 17. Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Warszawa 1989, s. 6.
 18. Kaczorowska A., Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej w Europie po drugiej wojnie światowej, „Wspólnoty Europejskie” 1998, nr 11, s. 60.
 19. Klein Ch., Krüger L., Regionen in Europa. Zentrum für europäische Studien, Trier 1998, s. 25.
 20. Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wrocław 1999, s. 11.
 21. Kowalke H., Euroregion Nysa - szanse restrukturyzacji w międzynarodowym trójkącie: Saksonia-Dolny Śląsk-północne Czechy, [w:] Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, red. Z. Chojnicki, T. Stryjakiewicz, „Biuletyn KPZK” 1996, z. 171, s. 61.
 22. Malarski S., Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Opole 2000, s. 15.
 23. Malendowski M., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Wrocław 2000, s. 48.
 24. Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław 1998, s. 26.
 25. Malikowski M., Społeczne aspekty powstawania i funkcjonowania Euroregionu Karpackiego, [w:] Polska a jej wschodni sąsiedzi, red. A. Andrusiewicz, Rzeszów 1997, s. 176.
 26. Martysz Cz., Szpor G., Prawne zagadnienia polityki restrukturyzacyjnej, [w:] Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, red. I. Lipowicz, Warszawa 1994, s. 109.
 27. Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, red. W. Toczyski, W. Sartorius, J. Zaucha, Warszawa 1997, s. 106.
 28. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin: na przykładzie gmin przygranicznych, Poznań 1997, s. 17.
 29. Panorama euroregionów, opr. T. Borys, Z. Panasiewicz, Jelenia Góra 1998, s. 39.
 30. Panorama euroregionów, red. T. Borys, Z. Panasiewicz, Jelenia Góra 1998, s. 7.
 31. Panorama euroregionów, s. 14.
 32. Panorama euroregionów, s. 253 (mapa).
 33. Panorama euroregionów, s. 34. Praktyczny przewodnik, s. 2-3.
 34. Panorama euroregionów, s. 52.
 35. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000, s. 293.
 36. Polska i jej wschodni sąsiedzi, red. A. Andrusiewicz, Rzeszów 1997, s. 175.
 37. Polska i Niemcy. Geografia sąsiedztwa w nowej Europie, red. E. Buchhofer i B. Kortun, Kraków 1995, s. 105.
 38. Praktyczny przewodnik współpracy transgranicznej, Oprac: SERG, European Commision, Gronau-Bruksela 1997, rozdz. A3, s. 24.
 39. Praktyczny przewodnik współpracy transgranicznej, SERG, European Commission. Gronau - Bruksela 1997, rozdz. A 1, s. 2.
 40. Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, red. A. Mync, R. Szul, Warszawa 1999, s. 7.
 41. Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, red. J. Szlachta, A. Pyszkowski, [w:] Polska Regionów, nr 6, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 1999, s. 26.
 42. Swadźba S., Procesy integracyjne w Unii Europejskiej. Historia, teraźniejszość, przyszłość, [w:] Bariery i stymulatory integracji europejskiej, red. H. Przybylski, Katowice 1997, s. 174.
 43. Szlachta J., Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej, [w:] Rozwój regionalny w procesie transformacji, Warszawa 1995, s. 30.
 44. Ustawa z dnia 24.08.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz. U. 1998, nr 96, poz. 603.
 45. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa. Ustawa o administracji rządowej w województwie, Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576.
 46. Winiarski B., Warianty koncepcji kierunkowania rozwoju regionalnego Polski w latach dziewięćdziesiątych, [w:] B.Winiarski Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja, Wrocław 1994, s. 182.
 47. Zioło Z., Czynniki i bariery rozwoju obszarów transgranicznych, [w:] Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, Biuletyn PAN IZGiPZ 1995, nr 10, s. 83.
 48. Zychowicz Z., Euroregiony jako forma istnienia pogranicza polsko-niemieckiego, [w:] Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, red. Z. Kurcz, Wrocław 1999, s. 46. Miasto Gronau w Niemczech jest siedzibą sekretariatu Euroregionu Euregio.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu