BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marković Peter (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Tytuł
Manažment finančného rizika podniku
Zarządzanie ryzykiem finansowym
The Financial Risk Management
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 315-323, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Cele przedsiębiorstwa
Enterprise management, Financial risk management, Corporate objectives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uwzględnianie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, pojawianie się nowych szans i zagrożeń pomaga kierownictwu w formułowaniu celów przedsiębiorstwa. Cele te są głównie zorientowane na wyniki i uzupełnione o aspekt finansowy (oszacowanie wartości kapitału, zapewnienie długoterminowej działalności i wydajności udziałów). Cele zarządzania ryzykiem polegają na wspieraniu i nastawione są głównie na ochronę przed niewypełnieniem celów przedsiębiorstwa przez optymalne zabezpieczenia finansowe. Istnieje strategia zabezpieczania wywodząca się z hierarchii celów przedsiębiorstwa. Strategia ta składa się z procesów i standardów do identyfikacji, szacowania i efektywnego wpływania na ryzyko. Ważne jest dokładne określenie limitu, przekroczenie którego uruchamia wszystkie instrumenty zabezpieczające i zapobiega ponownemu znalezieniu się w takiej sytuacji. (abstrakt oryginalny)

Respecting the external and internal factors influencing the enterprise, appraisal of the opportunities and threats direct the top management to the definition of the company objectives. These objectives are mainly performance-oriented and they are supplemented by the financial aspects (valuation of the capital, ensuring the long-term existence, efficiency of the shareholder value). The objectives of the risk management are mainly concerned with support and are primarily focused on warding off the threats of non-fulfilling the enterprise objectives by maintaining the optimum hedging costs. There is the strategy of hedging deduced from the hierarchy of the enterprise objectives. This strategy will contain processes and standards for identification, valuation and effective influence of the risks. It's important to determine the limit the exceeding of which activates all hedging instruments and prevents from the future falling-off the situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eller R.: Handbuch derivater Instrumente - Produkte, Strategien, Risikomanagement. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1999.
  2. Fetisovová E.: Financie malých a strednych podnikov. Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 1999.
  3. Markovič P.: Manažment finančných rizík podniku - risk-controlling. Dizertačná práca. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2002.
  4. Rolfes B.: Gesamtbanksteuerung. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1999.
  5. Scharpf P. - Luz G.: Risikomanagement, Bilanzierung und Aufsicht von Finanzderivaten. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 2000.
  6. Vlachynský K. a kol.: Podnikové financie. Bratislava: Súvaha, 2002.
  7. Majtán M.: Projektový manažment (Nové trendy v manamente), Ekonóm, Bratislava 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu