BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Angowska Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena władz lokalnych w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim
Evaluation of Local Authorities in the Area of Support for Rural Areas Development in Lubelskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 79-83, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Wspieranie rozwoju lokalnego, Infrastruktura techniczna, Infrastruktura społeczna, Aktywizacja obszarów wiejskich
Rural development, Local development support, Technical infrastructure, Social infrastructure, Activation of rural areas
Uwagi
summ., synopsis
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Omówiono jak mieszkańcy obszarów wiejskich postrzegają znaczenie otoczenia instytucjonalnego w aktywizacji gospodarczej regionu i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Ocenie poddano rolę i zadania władz lokalnych. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Na podstawie badań można stwierdzić, że respondenci dostrzegają wiele pozytywnych zmian w swoim otoczeniu, wynikających m.in. z działalności władz lokalnych. Jednak relatywnie niska ocena władz lokalnych wiąże się z ograniczeniami środków przeznaczonych na realizację zadań. (abstrakt oryginalny)

The main problem undertaken in the article is how rural residents perceive the importance of the institutional environment in the economic activity of the region and supporting the development of rural areas. In the article the role and tasks of the local authorities is assessed. The paper is based on the results of surveys conducted among the agricultural farms located within the province of Lublin. Based on the studies conducted, it can be concluded that the respondents are seeing many positive changes in their environment, resulting, inter alia, from the activities of local authorities. However, the relatively low rating of the local authorities is linked to the restriction of appropriations to carry out tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Angowski M. 2005: Wpływ otoczenia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, 90.
  2. BąkM., Grabowski M., Kulawcxuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E. 2001: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 40-41.
  3. Jarosz-Angowska A. 2008: The role of EU supporting programs in improvement of the competitiveness of agriculture and increasement of life standards in rural areas of lubelskie province. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. X, No. 5, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 49-54.
  4. Jedut R. 2001: Uwarunkowania rozwoju a restrukturyzacja obszarów wiejskich woj. lubelskiego. [W:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem restrukturyzacji obszarów wiejskich, Kawałko B., Mitura Z. (red.). Wyd.WSZiA, Zamość, 40.
  5. Jewtuchowicz A. (red.) 1997: Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 20.
  6. Strategia rozwoju województwa lubelskiego. Cele rozwoju województwa. Uchwała Nr XXII/265/2000 Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 14 lipca 2000 r. Lublin, 1-185.
  7. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020. Tom II, Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania. Uchwała Nr XXXVI/530/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 4 lipca 2005 r. Lublin, 1-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu