BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyczek Sławomir (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Glowik Mario (Technische Fachhochschule Wildau, Germany)
Tytuł
Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania konsumentów : polsko-niemieckie studia porównawcze
Influence of Economical Crisis on Consumer Behavior : Polish-German Comparison Studies
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 9, s. 2-8, rys.
Słowa kluczowe
Etnocentryzm, Konsument, Kryzys gospodarczy, Zachowania konsumenta, Decyzje konsumenckie, Gospodarstwa domowe, Metoda wywiadu
Ethnocentrism, Consumer, Economic crisis, Consumer behaviour, Consumer decision, Households, Interview method
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Obserwowany od dwóch lat kryzys gospodarczy w skali globalnej nie pozostaje bez wpływu na zachowania podmiotów sfery realnej, jakimi są przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Należy jednak podkreślić, że w literaturze - zarówno tej naukowej, jak i publicystycznej - najczęściej spotyka się opracowania koncentrujące się na identyfikacji wpływu kryzysu gospodarczego na działalność firm. Sporą część stanowią także publikacje z zakresu oddziaływania kryzysu gospodarczego na sytuację ekonomiczną konsumentów i utratę przez nich pracy. Wyraźny jest jednak brak opracowań pokazujących wpływ kryzysu gospodarczego na zmiany w decyzjach podejmowanych przez konsumentów na rynku i w gospodarstwie domowym oraz rozwój ich postaw etnocentrycznych, jako reakcji obronnej konsumentów na zachodzące zmiany w gospodarce światowej. To zjawisko jest relatywnie słabo zbadane, gdyż taki rozmiar, siłę i globalny zasięg kryzysu możemy obserwować w gospodarce właściwie po raz pierwszy. Tymczasem konsument, działając w warunkach określonego zbioru zmiennych ograniczeń, zostaje zmuszony do podejmowania nieustannych decyzji, polegających przede wszystkim na dopasowaniu nieograniczonych potrzeb i ogromnej (choć skończonej) liczby sposobów ich zaspokajania do ograniczonych zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich, będących w dyspozycji jego i jego gospodarstwa domowego. W momencie, kiedy konsument zostaje skonfrontowany z nową dla niego sytuacją w otoczeniu - taką jak kryzys gospodarczy - zmuszony jest do określonych reakcji. Identyfikowanie i postrzeganie zmian w otoczeniu oraz ocena, które z tych zmian wpływają na jego bieżącą i przyszłą sytuację ekonomiczną, zapoczątkowuje proces reagowania na zmiany. Następnie konsument ocenia, jaki będzie kierunek wpływu zmian w otoczeniu na niego i jego gospodarstwo domowe. Dopiero w tym momencie rozpoczyna wybory dotyczące możliwych reakcji na zmiany na rynku wywołane kryzysem gospodarczym. Mając na uwadze powyższe, celem artykułu jest: określenie wpływu kryzysu gospodarczego na zmiany w zachowaniach rynkowych konsumentów i w sferze ich konsumpcji, identyfikacja wpływu kryzysu gospodarczego na rozwój postaw etnocentrycznych konsumentów i określenie charakteru postaw etnocentrycznych. (abstrakt oryginalny)

Changes occurring on market as a consequence of the global financial crisis, do not leave consumer behaviours intact, but force consumers to take numerous adaptable decisions. Bearing in mind the fact that scientific and journalistic literature focuses on the influence of the financial crisis on business activities, and various research measures its influence on the economic situation of consumers and job losses, the authors of the paper concentrated on determining the influence of the economic crisis on changes in consumer decisions on the market and in the household and the development of consumer ethnocentric attitudes. This phenomenon has been relatively less investigated, since both the extent, the effect and the global reach of the economic crisis are, in fact, unprecedented in the global economy. Hence, the goals of the paper were to determine the impact of the global financial crisis on changes in market behaviour and consumer consumption, to identify the influence of the global financial crisis on the development of ethnocentric attitudes of consumers, and to determine the character and power of customers ethnocentric attitudes on market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P.M. Bentler, Comparative Fit Indexes in Structural Models, "Psychological Bulletin" 1990, No. 2.
 2. K. Chinen, Relations among Ethnocentrism, Product Preference and Government Policy Attitudes. A Survey of Japanese Consumers, "International Journal of Management" 2010, No. 1.
 3. E. Gatnar, Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
 4. J. Górniak, My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków 2000, s. 150.
 5. Z. Kędzior, K. Karcz, Modele zachowań gospodarstw domowych przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE, Katowice 1998, s. 187.
 6. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, pr. zbior. pod red. E. Gatnara i M. Walesiaka, AE, Wrocław 2004, s. 236.
 7. R.O. Mueller, Basic Principles of Structural Equation Modeling, Springer-Verlag, New York 1996.
 8. T. Shimp, S. Sharma, Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research" 1987, No. 3.
 9. Structural Equation Modeling. Concept, Issues and Applications, pr. zbior. pod red. R. Hoyle, Thousand Oaks 1995.
 10. Testing Structural Equation Models, pr. zbior. pod red. K.A. Bollen, J.S. Long, Sage, Newbury Park 1993, s. 136-162.
 11. I. Vida, T. Dmitrovic, C. Obadia, Consumer Ethnocentrism in the German Market, "European Journal of Marketing" 2008, No. 3/4.
 12. C.Y. Wong, M.J. Polonsky, R. Garma, The Role of Ethnic Affiliation in Consumer Ethnocentrism, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics" 2008, No. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu