BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoder Agnieszka (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Równowaga praca-życie - wybór czy konieczność?
Work Life-Balance - A Choice of Necessity?
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 4, s. 12-18, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja pracy, Czas pracy, Czas wolny, Zarządzanie czasem pracy, Równowaga praca-życie
Work organisation, Working time, Leisure time, Working time management, Work-Life Balance (WLB)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Work-Life Balnce (WLB) jest jednym z najważniejszych współczesnych społecznych problemów. Przedłużający się konflikt w tym wymiarze powoduje wiele zagrożeń dla życia osobistego i społecznego. Autorka prezentuje uzasadnienie dla wprowadzania praktyk w zakresie Work-Life Blance oraz aktualną sytuację w Polsce w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Work-Life Balance (WLB) is one of the most important contemporary social problems. Long-lasting conflict in this dimension causes many threats for personal and social life. Authoress presents justification for usage practices Work-Life Balance and actual situation in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (2003), O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska - Polska, w: Programy praca-życie a efektywność firm, Red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS.
 2. Borkowska S. (2004), Praca i życie pozazawodowe w: Przyszłość pracy w XXI wieku, Red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS.
 3. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 4. CBOS (2009), Raport z badań "Kobiety 2009", dostępny na stronie: http://www.kongreskobiet.pl/downloads/wyniki_ badania_kobiety2009.pdf
 5. Chirkowska-Smolak T. (2008), Równowaga miedzy pracą a życiem osobistym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 1.
 6. Czym skorupka za młodu - szanse i zagrożenia firmowych przedszkoli (2009), Kompendium Nowoczesna Firma, Kadry w Polsce.
 7. Eurostat Labour Force Survey 2007 (2007), dostępny na stronie: http://bookshop.europa.eu/eubookshop/downl oad.action?fileName=TJ8008442ENC_002.pdf&eubphf Uid = 10179274&catalogNbr=TJ-80-08-442-EN-C.
 8. Eurostat (2008), Europe in figures, dostępny na stronie: http: //epp.eurostat.ee.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/ home.
 9. Gilksman A. (2008), Równowaga Praca-Życie, Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Małopolska nr 11/12.
 10. Firma Równych Szans 2007. Raport z badań (2008), II edycja konkursu w ramach projektu Gender Index, EQUAL, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa, dostępny na stronie: http: //www.wmcentrum-csr.net/wp-content/uploads/2009/09/001_firma_rownych_szans_2007_ii_edycja_konkursu_ra-port_z_badan.pdf
 11. Guryn H. (2009), Szansa na rozwój. Jak wykorzystać kryzys i nie zwalniać ludzi?, "Personel i Zarządzanie" nr 2.
 12. GUS (2009a), Polska w Unii Europejskiej, Warszawa, dostępny na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pm_polska_w_ue_2009.pdf
 13. GUS (2009b), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008 r., dostępny na stronie: http: //www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_LU_podsta_info_o_rozwoju_demograf_polski_do_2008_r.pdf
 14. Feliniak U., Ratajczyk W. (2008), Problemy godzenia życia zawodowego i pozazawodowego kobiet regionu łódzkiego, w: Równowaga Praca-Życie-Rodzina, Red. C. Sadowska-Snarska, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 15. Iwańczuk-Kicia M. (2005), Programy praca-życie, w: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Red. K. Markiewicz, M. Wawer, Warszawa: Dyfin.
 16. Machol-Zajda L. (2008a), Rozwój elastycznych form pracy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 17. Machol-Zajda L. (2008b), Elastyczne formy pracy - poszukiwanie złotego środka dla równoważenia pracy i życia osobistego, w: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie rodzina, Red. C. Sadowska-Snarska, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczne w Białymstoku.
 18. Miejsca pracy w Polsce są wspaniałe - wyniki badania Postawy Pracownicze 2009 (2009), Kompendium Nowoczesna Firma, Kadry w Polsce.
 19. Muczyński M. Żylnel M. (2006), Analiza potrzeb rodziców w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w świetle rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 20. Najlepsze rozwiązania w dobie kryzysu (2009), Kompendium Nowoczesna Firma, Kadry w Polsce.
 21. Sadowska-Snarska C. (2006a), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający życia zawodowego z rodzinnym, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 22. Sadowska-Snarska C. (2006b), Programy Równowaga Praca-Życie jako narzędzie poprawy jakości pracy i życia, w: Rozwój regionalny a rozwój społeczny, Red. A.F. Bocian, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 23. Sadowska-Snarska C. (2008), Równowaga praca-życie-rodzina, w: Równowaga praca-życie-rodzina, Red. C. Sadowska-Snarska, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 24. Sadowska-Snarska C. (2009), Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Red. R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Warszawa-Białystok: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 25. Sawicka-Kalinowska G. (2009), Środek na równowagę. Programy równowagi między pracą a życiem rodzinnym w polskich organizacjach, "Personel i Zarządzanie" nr 2.
 26. Second European Quality of Life Survey. Owerview (2009), European Fundation for the Improvment of Living and Working Conditions dostępny na stronie: http: //www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/l/ EF0902EN.pdf
 27. Szylko-Skoczny M. (2009), Rynek pracy w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Polityka społeczna w kryzysie, Red. M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, Warszawa: IPS UW.
 28. Raport "Mama w pracy" (2007), Warszawa: Fundacja Św. Mikołaja, dostępny na stronie: http://www.mamazone.pl/ media/123749/m305_mama_w_pracy.pdf
 29. Raport Polska 2030 (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dostępny na stronie: http://www.polska 2030.pl
 30. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w IX edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Warszawa: IPiSS.
 31. Zalewska A.M. (2008), Konflikty praca-rodzina - ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, w: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Red. L. Golińska, B. Dudek, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu