BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panenka Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
EBOR i UE jako organizacje wspierające rozwój rynków PE/VC w wybranych państwach UE
The EBOR and EU as Organizations Supporting the Development of Venture Capital/Private Equity Markets in Selected EU Member Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 71, s. 157-165, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Venture capital, Private equity, Rynek kapitałowy
Public-Private Partnerships (PPP), Venture capital, Private equity, Capital market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Unia Europejska (UE), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Union (EU), European Investment Bank (EIB)
Abstrakt
Przeanalizowano formy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wielkość zainwestowanych w Polsce, Czechach i na Węgrzech środków, które przyczyniły się do rozwoju rynków private equality / venture capital. Szczegółowej analizie zostały poddane projekty realizowane przez dwie międzynarodowe organizacje: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Okres objęty badaniem to lata 1991-2007.

The initiatives of stimulating the development of venture capital markets in Eastern and Central Europe are taking place since the beginning of the 90s. The main roles in the Polish, Czech and Hungarian markets play initiatives and financial instruments rendered accessible by the European Bank for Reconstruction and Development and European Union. Instead of growing accessibility of funds that improve the VC market infrastructure in selected EU markets, they are still regarded as a whole region and direct investment focused on a selected internal market are very rare. The paper mainly focuses on the initiatives and financial instruments available in the Polish market and on the on-going debate on elimination of cross-border VC investment obstacles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking European Tax and Legal Environment, E VGA, December 2006.
 2. Employment Policies in the EU and in the Memeber States, European Commission, Joint Report 1998.
 3. Matusiak K.B, Mażewska M., Wspieranie malej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 4. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniotowie Biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
 5. Official Journal Of European Union, (2004/C 84 E/865; 03.04.2004).
 6. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Usuwanie przeszkód w transgranicznych inwestycjach funduszy venture capital, COM (2007) 853, INT/404 Inwestycje transgraniczne, Bruksela, 22.10.2008.
 7. Opinia Komisji Gospodarczej i Monetarnej dla Komisji Przemyślu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013), (COM(2005)0121 - C6-0098/2005 - 2005/0050(COD)), 1.12.2005.
 8. Pomoc państwa a kapitał podwyższonego ryzyka (2001/C 235/03).
 9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa, grudzień 2004.
 10. Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania Europejskiej Karty Młodych Przedsiębiorstw, Komisja Europejska, COM (2003)21, Bruksela, 21.01.2003.
 11. Tamowicz R, Wspieranie rozwoju rynku venture capital przez władze publiczne, IBnGR, Gdańsk 1999.
 12. Ustawa z dnia 4 marca 2005 roku o Krajowym Funduszu Kapitałowym, DzU 2005, nr 57, poz. 491.
 13. Źródła internetowe
 14. EUR l0m VC commitment for Euroventures Hungary III, www.eif.org/news [4 lutego 2003].
 15. EUR 30m VC commitment for Polish Enterprise Fund V, www.eif.org [4 lutego 2004].
 16. www.ebrd.org.
 17. www.eif.org.
 18. www.parp. gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu