BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola doradztwa w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Role of Extention Services in Multifunctional Development of Agriculture and Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 212-217, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rolnictwo, Doradztwo, Rozwój rolnictwa
Rural areas, Agriculture, Consultancy, Agriculture development
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Wielofunkcyjność rozwoju obszarów wiejskich przynosi korzyści w sferze zasobów oraz efektów gospodarowania i wynikających z nich dochodów ludności. W tym kontekście w opracowaniu poddano ocenie rolę doradztwa i niezbędnych jego dostosowań w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zakres przestrzenny badań obejmuje teren makroregionu Małopolska i Pogórze, w tym województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. (abstrakt oryginalny)

Multifunctionality of development of rural areas brings advantages in the spheres of resources and business results and consequentialy profits of rural population. Against this background, this paper undertakes an assessment of the role of exention services and their necessary adjustments in multifunctional development of agriculture and rural areas. The spatial range of the study covers the macro-region of Małopolska and Pogórze, inducting Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie provinces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2004: Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej. Wieś i Rolnictwo, nr 4(125), 9-30.
 2. Czarnecki A. 2005: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd pojęć. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Rosner A. (red.). IRWiR PAN Warszawa, 233-254.
 3. De Vries B. 2000: Multifunctional Agriculture in the International Context. [In:] The Land Stewardship Project. Review A. OECD.
 4. Duczkowska-Mafysz K. 2008: Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych wyzwań). [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, M. Kłodziński (red.). Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 21-44.
 5. Huylenbroeck G. Van, Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A. 2007: Multifunctionality of Agriculture: A Review of definitions, Evidence and Instruments [www.Iivingreviews.org/lrlr-2007-3].
 6. Jasiński J. 2005: Aktualne i perspektywiczne cele i priorytety rozwoju obszarów wiejskich oraz źródła ich finansowania. [W:] Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 33-44.
 7. Kaleta A. 2004: Dywersyfikacja źródeł dochodów jako wyzwanie dla polityki obszarów wiejskich Europy. Wieś i Rolnictwo, nr 2(123).
 8. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 440, z. 318, Rozprawy, Kraków.
 9. Kłodziński M. 2005: Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Rosner A. (red.). IRWiR PAN Warszawa, 29-40.
 10. Miś T. 2008: Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), 130-141.
 11. Sawicka J. 2003: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 170. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 93-105.
 12. Wiatrak A.P. 2004: Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 2(123), 142-153.
 13. Wilkin J. 2007: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. Dodatek specjalny. Nowe Życie Gospodarcze, nr 21, listopad.
 14. Zarębski M. 2001: Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. [W:] Agrobiznes - problemy negocjacji z Unia Europejską, Jaworowski P., Sobków Cz., Zarębski M. (red.). Wyd. Adam Marszałek Toruń, 110-124.
 15. Zawisza S., Niedbalski A. 2006: Funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego po integracji z Unią Europejską - wybrane zagadnienia. Roczniki Naukowe SERIA, t. VIII, z. 4, 395-399.
 16. Zegar J.S. 2008: Refleksje nad ewolucją wsi. Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), 37-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu