BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzochalska Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Gospodarstwa rolne korzystające z działania 1.2 programu SPO Rolnictwo : ułatwianie startu młodym rolnikom według wyróżnionych makroregionów
Agricultural Holdings Benefiting Under Cap From Measure 1.2 of the SOP Agriculture Programme : Setting Up of Young Farmers by Selected Macroregions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 344-348, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Sektorowy Program Operacyjny, Rolnictwo
Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), Sectoral Operational Programme, Agriculture
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
W Działaniu 1.2 Programu SPO Rolnictwo "Ułatwianie startu młodym rolnikom" najbardziej skorzystały gospodarstwa kierowane przez osoby stosunkowo bardzo młode, które miały mniej niż 25 i 25-30 lat oraz posiadały wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze. W zdecydowanej większości ze wsparcia skorzystali mężczyźni. Liczną grupę stanowili kierownicy gospodarstw rolnych, którzy równolegle skorzystali ze wsparcia w Działaniu 1.1. (Inwestycje w gospodarstwach rolnych). Już w momencie składania wniosku standardy w zakresie higieny produkcji spełniało blisko 60% gospodarstw rolnych młodych rolników, a standardy ochrony środowiska ponad 50% gospodarstw. Najwyższy poziom wsparcia otrzymały gospodarstwa uprawiające zboża, hodujące trzodę chlewną i bydło mleczne. (abstrakt oryginalny)

The Measure 1.2 of SOP Agricultural Setting up of young farmers was mostly benefited from by the holdings managed by relatively young people, younger than 25 and 25-30 years old, with higher or secondary agricultural degree. The great majority of aid beneficiaries were men. Another large group were the managers of agricultural holdings who simultaneously benefited from the aid under the Measure 1.1 (Investment in agricultural holdings). Already at the point of submitting an application, the production hygiene standards were complied with by almost 60% of the holdings of young farmers and environment standards by over 50% of the holdings. The highest level of support was received by the holdings cultivating crops, producing pork and dairy cattle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2007: ARiMR - trzy lata po akcesji. ARiMR Warszawa, s. 81-85.
  2. Wigier M. 2008a: Development strategy of The Polish agri-food economy in The EU structures. [In:] The Polish agro-food economy after the four years of the EU membership, Kowalski A., Wigier M. (ed.). Multi-Annual Programme no 67.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  3. Wigier M. 2008: Polska wieś a reforma WPR. [W:] Po czterech latach w UE. Dodatek do Nowego Życia Gospodarczego, nr 10, s. 6.
  4. Rozporządzenie MRiRW z dn. 19.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych. Dz.U. Nr 153 Poz. 1769.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu