BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Męcina Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kryzys międzynarodowy w Polsce a dialog społeczny na poziomie zakładu pracy : perspektywy dla polskiego rynku pracy
International Crisis in Poland and Social Dialogue one the Enterprise Level - Polish Labour Market Perspective
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 8, s. 6-14, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Kryzys finansowy, Polityka gospodarcza, Polityka społeczna, Dialog społeczny
Labour market, Unemployment, Financial crisis, Economic policy, Social policy, Social dialogue
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po latach dobrej koniunktury na rynku pracy w latach 2006-2008 już pod koniec 2008 r., a zwłaszcza w 2009 r. pojawiły się na polskim rynku pracy zagrożenia związane z międzynarodowym kryzysem finansowym. Międzynarodowy wymiar kryzysu oznaczał, zwłaszcza w pierwszych miesiącach dyskusje na temat możliwych i spodziewanych skutków, analizy branż i sektorów gospodarki, w których jego następstwa mogą być szczególnie mocno odczuwalne. Kluczowym zagadnieniem, które pojawiało się w dyskursie publicznym, było pytanie o skutki dla rynku pracy. Już pod koniec 2008 r. partnerzy społeczni reprezentowani w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych podjęli działania na rzecz ograniczania rozmiarów kryzysu i przeciwdziałania jego gospodarczym i społecznym następstwom. Jednym z obszarów szczególnie wrażliwych gospodarczo i społecznie na skutki kryzysu jest rynek pracy i stosunki pracy. Wiele kwestii, które znalazły się w ostatecznych zapisach pakietu były wynikiem kompromisu pracodawców i strony związkowej. Wyniki badań prowadzonych w 2009 r. nad dialogiem społecznym na poziomie zakładu pracy są cennym źródłem informacji o rzeczywistych problemach firm, zagrożeniach jakie dostrzegają pracodawcy, pracownicy i liderzy związkowi. Wyniki badań są także przyczynkiem do projekcji scenariusza wydarzeń w następnych latach. (abstrakt oryginalny)

After years of good situation in the labor market in the years 2006 - 2008, at the end of 2008, and especially in 2009. the risks related to the international financial crisis appeared on the Polish labor market. The international dimension of the crisis meant, especially in the first months of discussions on the possible and expected effects, the analysis of industries and economic sectors in which the consequences can be particularly hard felt. A key issue, which appeared in the public discourse, was a question regarding the impact on the labor market. At the end of 2008 the social partners represented on the Tripartite Commission for Socio-Economic took measures to reduce the size of the crisis and prevent its economic and social consequences. One area particularly vulnerable economically and socially to the effects of the crisis is the labor market and labor relations. Many issues that were in the final recordings were the result of a compromise package of employers and trade unions. Results of research conducted in 2009 on social dialogue at the enterprise level are valuable sources of information about the real problems of companies, risks that are recognized by the employers, employees and union leaders. The results also contribute to a projection scenario in the coming years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Manpower Polska (2010), Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Polska, Raport z badania Manpower II kwartał.
  2. Borkowska S. (1997), Świat pracy na przetomie wieków, "Polityka Społeczna" nr 11/12, s. 1-2.
  3. Kryńska E. (1999), Rynek pracy w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: IPiSS.
  4. MGiP (2006), Zatrudnienie w Polsce 2005, Raport, Warszawa.
  5. Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa: IPS UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu