BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocka-Szczapa Halina (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Mobilność edukacyjna na Podlasiu : wyniki badań
Educational Mobility on Podlasie : test result
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 8, s. 20-25, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Edukacja, Kształcenie zawodowe
Labour market, Education, Vocational training
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Artykuł zawiera prezentację fragmentu przeprowadzonych w województwie podlaskim kompleksowych badań, których celem było rozpoznanie wszelkich przejawów mobilności. Przedmiotem rozważań jest mobilność edukacyjna, która może w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia niedopasowań strukturalnych, występujących na rynku pracy, a tym samym przyczyniać się do jego uelastycznienia i zwiększenia aktywności ekonomicznej podmiotów zlokalizowanych na tego rodzaju obszarach. Mobilność edukacyjna jest również ważna z punktu widzenia samych beneficjentów. Może bowiem wpłynąć na poprawę elastyczności zatrudnienia, oznaczającej zdolność dostosowania liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie do zmieniających się warunków (koniunktury, rentowności, płac realnych, wydajności pracy, zmian wywołanych postępem technicznym i technologicznym, czy stwarzanych przez politykę strukturalną państwa). (abstrakt oryginalny)

Article contains the presentation portion in Podlaskie Voivodship was launched comprehensive study, which aimed to identify any manifestations of mobility. Explored is educational mobility that can contribute significantly to reducing mismatches are structural, occurring in the labour market, and thus contribute to its flexibility and increase economic activity entities located in such areas. Educational Mobility is also valid with beneficiaries. Can improve flexibility, adaptability, meaning the number employed in the undertaking to changing conditions (economic viability, real wages, productivity, changes induced technological progress and technological, whether offered by the structural policy of the State). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dams-Lepiarz M. (2003), Małe miasta w sieci osadniczej województwa lubelskiego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LVIII, Lublin.
  2. Sobocka-Szczapa H., red. (2007), Bezrobotni z grup zwiększonego ryzyka. Studium przypadku województwa mazowieckiego, Warszawa: lOiZwP "Orgmasz" - IPiSS.
  3. Sobocka-Szczapa H. (2008), Kształcenie w podmiotach gospodarczych - wyniki jakościowych badań sondażowych, w: E. Kryńska (red.), Kształcenie ustawiczne pracowników. Wyniki badań w polskich podmiotach gospodarczych, Warszawa: MPiPS.
  4. Sobocka-Szczapa H. (2010), Mobilność edukacyjna zasobów pracy województwa podlaskiego, w: R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red. nauk.), Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, Białystok-Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku-IPiSS.
  5. Śliwińska-Osiecka A. (2008), Sytuacja na lokalnym rynku pracy a percepcja małego miasta przez mieszkańców, w: Z. Wiśniewski, E. Dolny (red.), Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu