BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołyński Janusz (KGHM Polska Miedź S.A.)
Tytuł
Urlop bezpłatny udzielany przez pracodawcę w trybie art. 174(1) k.p : aspekty praktyczne
Unpaid Leave Granted by an Employer under Article 174(1) of the Labour Code : Practical Aspects
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 8, s. 22-28
Słowa kluczowe
Urlop bezpłatny, Prawo pracy, Formy zatrudnienia, Stosunek pracy, Regulacje prawne
Unpaid leave, Labour law, Employment forms, Legal employment relation, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracodawca, który przejściowo nie ma możliwości zatrudniania pracownika zgodnie z umową o pracę ani nie ma potrzeby uzasadniającej powierzenie mu innej pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p., może - za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie - udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Mimo iż instytucja urlopu bezpłatnego udzielanego pracownikom w celu świadczenia pracy u innego pracodawcy, uregulowana w art. 174(1) k.p., obowiązuje w polskim systemie prawnym od wielu lat, nie poświęca się jej szerszej uwagi, chociaż w praktyce występują liczne wątpliwości co do zakresu i możliwości udzielania tego rodzaju urlopu. Autor podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytania, które pojawiają się na tle stosowania art. 174(1) k.p., sprowadzające się między innymi do ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z omawianego urlopu, warunków, jakim powinno odpowiadać porozumienie zawarte między pracodawcami, a także warunków powrotu pracownika do pracy u macierzystego pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

An employer who is temporarily unable to employ a worker under an employment contract, and who has no need to justify the assignment of other work on the basis of Article 42 § 4 of the labour code, may grant, on the written consent of the employee, an unpaid leave to work with another employer. Although the institution of the unpaid leave granted to employees for work with another employer has been binding in the Polish legal system for many years, the issue is not taken into broader consideration, although in practice there are many doubts as to the scope and the possibility of granting such leave. The author is attempting to answer the questions associated with this issue, including ensuring the continuity of the employment relationship of workers taking unpaid leave granted under Article 174(1) of the labour code, the conditions to which an agreement concluded between employers should correspond, and the conditions governing the return of the employee to work at the primary employer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 24.
  2. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003. s. 549.
  3. Kodeks pracy 2009. Komentarz, pod red. B. Wagner, ODDK Gdańsk 2009, s. 951-952.
  4. A. Marek, J. Żołyński, Rozwiązanie stosunku pracy, Bydgoszcz-Legnica 2004, s. 129.
  5. K. Walczak, Zakres ochrony osób na urlopach wychowawczych oraz korzystających ze skróconego czasu pracy od 1.1.2009 r. - analiza krytyczna, "Monitor Prawa Pracy" 2009, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu