BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mędrala Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym : uwagi na tle art. 23(1) k.p.c.
The Value of Some Non-Pecuniary Subject Matters in Labour Matters in Dispute : Issues on the Article 23(1) of the Polish Code of Civil Procedure
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 6, s. 21-27
Słowa kluczowe
Umowa o pracę, Wynagrodzenie za pracę, Stosunek pracy, Roszczenia pracownicze, Zwolnienie pracownika, Kodeks postępowania cywilnego
Employment contract, Remuneration for work, Legal employment relation, Workers' claims, Dismissal, Code of Civil Procedure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W sprawach o roszczenia pracowników dotyczących nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy przy umowach na czas nieokreślony ustawodawca przewidział szczególny sposób obliczania wartości przedmiotu sporu w postaci sumy rocznego wynagrodzenia za pracę. Wskazany sposób ustalania wartości przedmiotu sporu rzutuje na dysproporcje pomiędzy wysokością opłat sądowych liczonych od tak ustalonej wartości przedmiotu sporu a faktycznie zasądzanym na ogół na rzecz pracownika w takich przypadkach wynagrodzeniem. Regulacja ta jednocześnie negatywnie koresponduje ze stosunkowo niskimi kosztami zastępstwa procesowego dla tej kategorii spraw. Autorka, dokonując analizy konsekwencji przyjęcia wskazanej zasady obliczania wartości przedmiotu sporu, zwraca w szczególności uwagę na nieuzasadnione różnicowanie przez ustawodawcę pod względem opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego roszczeń przemiennych przysługujących pracownikowi przy rozwiązaniu umowy o pracę, tj. o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie. Postuluje również możliwość przyjęcia de lege ferenda innych kryteriów ustalania wartości przedmiotu sporu, które w pełniejszym zakresie mogłyby odzwierciedlać wartość dochodzonych przez pracownika roszczeń w analizowanych kategoriach spraw. (abstrakt oryginalny)

According to Article 23(1) of the Polish Code of Civil Procedure the annual sum of employee’s renumeration is the basis for establishing the value of subject matters in the categories of judicial disputes in labour matters connected with beginning, existing, and terminating of Employment Relation. Negative consequences of this prescription are presented. It is emphasized that mentioned rule causes some disproportion between court charges and adjudging amounts to employee’s renumeration. The article also mentions the problem of low costs of legal representatives in the aforementioned kinds of labour matters. The author emphasizes especially unjust differentiating of employee’s alternative claims in labour matters connected with terminating of Employment Relation: actions for restoring employee to his job and actions for damages. The authors of the article makes an attempt to evaluate the current state of legal regulation and offers also some alternative legal solutions de lege ferenda which would be more adequate regulations, especially relating to real value of subject matter in the aforementioned kinds of labour matters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Gonera, Komentarz do art. 35, teza 5 (w:) Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2008.
  2. M. Jędrzejewska, Komentarz do art. 231 k.p.c, teza 9 (w:) T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, K. Weitz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2009.
  3. I. Lipińska, Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy - czy zawsze 5% rzeczywistej wartości roszczenia?, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 5, s. 248.
  4. R.J. Merski, Strategia prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2003, nr 23, dodatek, s. 3 i n.
  5. A. Mik, Koszty procesu w sprawach pracowniczych, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 12, dodatek, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu