BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gładoch Monika (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracy
A Hiring Executive Board Members of the Capital Companies and the Protection Rights in the Labour Law
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 5, s. 8-16
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Zarząd, Spółki kapitałowe, Prawo pracy, Umowa o pracę, Stosunek pracy, Wynagrodzenie za pracę
Employment, Board of directors, Capital company, Labour law, Employment contract, Legal employment relation, Remuneration for work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych nastręcza wiele problemów. Przedstawiciele doktryny nie są zgodni odnośnie do charakteru prawnego kontraktu menedżerskiego. Nawiązanie stosunku pracy z menedżerem rodzi konieczność ograniczenia jego uprawnień ochronnych. Sprawowanie funkcji zarządczej w spółce wiąże się bowiem z jego szczególną odpowiedzialnością oraz oczekiwaniem przez właścicieli, że spółka będzie przynosić należyty dochód. Judykatura stara się pogodzić przepisy prawa pracy z kodeksem spółek handlowych. Wątpliwe jest jednak to, czy ten cel można osiągnąć bez zmiany kodeksu pracy. Czy wykładnia sądowa odbywa się w ramach obowiązujących reguł, czy nie nosi już cech wykładni prawotwórczej? Na te pytania stara się odpowiedzieć autorka artykułu. (abstrakt oryginalny)

A hiring executive board members of the capital ventures cerates many issues in Poland. Representatives of the doctrine are not aligned about the legal aspects of the managerial contract. Employment relationship with the manager implies limitations of his protection rights in the labor law. Executive managerial function in the company requires particular responsibility and creates expectations of the owners towards company’s profit. The courts try to align labor law with the companies act. But it’s doubtful if this can be achieved without the change of the labor law. This article tries to answer those issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bielecki, Zasada kolegialnej reprezentacji spółki akcyjnej przez radę nadzorczą w umowach z członkami zarządu, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 3, s. 39.
 2. M. Bielecki, D. Bielecka, Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu, Warszawa 2005, s. 10.
 3. B. Cudowski, Uprawnienia związków zawodowych przy rozwiązywaniu umów o pracę, cz. I, "Prawo Pracy" 1998, nr 5, s. 11.
 4. T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach, Warszawa 2006, s. 213.
 5. L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010, s. 105.
 6. L. Florek, Ustawa i umowa wprawie pracy, Warszawa 2010, s. 81.
 7. M. Gersdorf, Nadużycie prawa w prawie pracy (w:) Nadużycie prawa - konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 131.
 8. M. Gersdorf, Czy możliwy jest powrót spółki pod ustawę kominową i jakie są tego konsekwencje dla stosunków pracy kadry menedżerskiej?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002 r., nr 8, s. 37.
 9. M. Gersdorf, Obejście prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 10, s. 17.
 10. M. Gersdorf, Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 5, s. 3 i n.
 11. S. Koczur, Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej, Warszawa 2005, s. 185.
 12. T. Liszcz, Kierownik zakładu pracy jako reprezentant strony umowy o pracę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 5-6, s. 29-30.
 13. T. Liszcz, Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977, s. 146-147.
 14. T. Liszcz, Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986, s. 23-24.
 15. A. Malanowski, Nadużycie prawa w pracowniczym stosunku pracy, Warszawa 1972, s. 25.
 16. Z. Niedbała, W sprawie wynagradzania osób zarządzających jednostkami organizacyjnymi z udziałem środków publicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, nr 1, s. 31.
 17. A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006, s. 486.
 18. K. Rączka, M. Gersdorf, J. Modrzejewski, Kontrowersje w sprawie wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje publiczne (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001, s. 86.
 19. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2003, s. 37.
 20. M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006, s. 393 i n.
 21. S. Sołysiński (w:) S. Sołtysiński, A. Szaj-kowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy, t. I, Warszawa 2003, s. 62 i n.
 22. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 153.
 23. J. Szwaja, I.B. Mika, Naruszenie zasad reprezentacji spółki z o.o. w stosunkach z członkami zarządu, "Państwo i Prawo" 1997, z. 3, s. 66 i n.
 24. M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 29.
 25. M. Wujczyk, Wybrane prawa pracownicze w Konstytucji RP - ocena art. 65 i art. 66 Konstytucji w dekadę jej uchwalenia (w:) Konstytucja Rzeczpo spolitej Polskiej. Próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania, red. K. Górka, T. Litwin, Kraków 2008, s. 125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu