BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trafiałek Elżbieta (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kozieł Dorota (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kaczmarczyk Małgorzata (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa opartego na wiedzy : wybrane problemy edukacji i profilaktyki marginalizacji społecznej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 231, s. 305-323, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Przyszłość demograficzna Polski
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Edukacja, Marginalizm, Przemiany demograficzne, Przemiany społeczne
Ageing of the population, Education, Marginalization, Demographic transformation, Social change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są przemiany demograficzne i społeczno-ekonomiczne w XXI wieku. W artykule omówiono proces starzenia się populacji europejskiej, jak również warunki, w których zakazuje się dyskryminacji wiekowej.

The subject of the article refers to demographic transformations and their socioeconomic outcomes in the 21st century. The paper discusses the process of aging of the European population as well as the conditions in which the policies outlawing age discrimination can be implemented. The problems under consideration are tackled from the perspective of the assumption that continual education represents the yardstick for the development of modem societies. The text stresses the fact that commonly guaranteed access to knowledge and modem technologies constitutes the most effective means for preventing from social exclusion in old age. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chabior A., 2008, Z badań nad aktywnością seniorów - przykłady doświadczeń polskich i niemieckich, [w:] A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Bielsko-Biała, s. 28-38.
 2. Ćwiek J., 2006, Szkolimy się na potęgę, zwłaszcza po pięćdziesiątce, dostępne na stronie internetowej www.praca.gazeta.pl z dnia 20 marca 2006.
 3. Długosz Z., 2006, Stan i perspektywy starzenia się ludności w Europie w latach 2004-2025, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jak doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wyd. UŁ, Łódź, 429 s.
 4. Domaszewicz Z., 2007, E-mail jak narkotyk oraz Opracowania i analizy Biura Symentac, dostępne na stronie internetowej www.gazeta.pl z dnia 3 lutego 2007.
 5. Frieske K.W.(red-), 1999, Marginalność i procesy marginalizacji, IPiPS, Warszawa.
 6. Graniewska D., 1999, Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, IPiPS, Warszawa.
 7. Halicka M., 2008, Dostęp osób starszych do edukacji, [w:] Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce Analiza i rekomendacje działań, Biuletyn RPO - Materiały, nr 65, Warszawa.
 8. Komputer w co drugim domu, 2007, Firma Badawcza D-LINK - Technology Trend. SMG/KRC, dostępne na stronie www.raprttdlinka.com z dnia 12 sierpnia 2007.
 9. Matyjas В., Ratajek Z., Trafiałek E., 1997, Orientacje i kierunki w pedagogice współczesnej. Zarys problematyki, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
 10. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, 2006, MRR, Warszawa.
 11. Orzechowska G., 2007 Przeciw wykluczaniu społecznemu osób starszych, [w:] A. Fabiś (red.), Instytucjonalne wsparcie seniorów - rozwiązania polskie i zagraniczne, WSA, Bielsko-Biała.
 12. Pakuła M., 2007, Postawy osób starszych wobec starości. Studium teoretyczno- diagnostyczne., Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin.
 13. Sektorowy Program Operacyjny. Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, 2003, MRR, Warszawa.
 14. Seniorzy w świecie nowoczesnych technologii, 2008, dostępne na stronie internetowej www.internet.senior.pl z dnia 5 kwietnia 2008.
 15. Sprawozdania RPO z lat 2002-2007, 2008, dostępne na stronie internetowej www.brpo.gov.pl z dnia 15 lutego 2008.
 16. Synak B. (red.), 2002, Polska starość, Wyd. UG, Gdańsk.
 17. Szatur-Jaworska В., 1997, Kształcenie gerontologiczne w Polsce, Gerontologia Polska, nr 4.
 18. Szweda-Lewandowska Z., 2006, Proces starzenia się społeczeństw RFN i Japonii, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, UŁ, Łódź, 445 s.
 19. Trafiałek E., 2003, System opieki nad ludźmi starymi w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] K. Głąbicka, M. Pierzchalska (red.), System zabezpieczenia społecznego po I przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, PTPS, Radom, 75-89.
 20. Trafiałek E., 2002, O nową politykę społeczną wobec starości, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej, AE, Katowice 2002, 179-196.
 21. Uchwała z dnia 16.X.2007 roku w sprawie przyjęcia PO KL, 2007, MRR, Warszawa.
 22. Uhlig D., 2009, Polska A-w internecie, Polska В - tylko w realu. Na podstawie badań CBOS ze stycznia 2009 roku, dostępne na stronach internetowych www.gazeta.pl iwww.cbos.gov.pl z dnia 2 marca 2009.
 23. Wenzel M., 2007, Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań CBOS Nr BS/59/2007, Warszawa, dostępne na stronie www.filantropia.org.pl z dnia 5 kwietnia 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu