BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szetela Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Poziom współpłacenia za leki i ich refundacja w polskim systemie ochrony zdrowia
The Level of Co-Founding of Medicines and their Refoundation in Polish National Health Fund
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 3 (6), s. 93-101, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Leki, Refundacja leków, Odpłatność za leki
Health care system, Drugs, Reimbursement of medicines, Payment for drugs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację cen leków w polskim systemie ochrony zdrowia nie nadążają za wzrostem potrzeb zdrowotnych społeczeństwa i dynamicznym rozwojem rynku farmaceutycznego. Polskie społeczeństwo zmuszone jest do coraz większego współpłacenia za leki. W ciągu ostatnich 10 lat przeciętne miesięczne wydatki na leki w przeliczeniu na 1 osobę wzrosły kilkukrotnie. Najwyższe wydatki na leki ponoszone są w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów. Znaczna cześć społeczeństwa nie wykupuje leków ze względu na ich wysoki koszt. Problem dotyczy zwłaszcza grup o niskich dochodach oraz częściej korzystających z farmaceutyków. Zjawisko ograniczonej dostępności do leków w przyszłości ulegnie nasileniu i dotyczyć będzie coraz większej liczby pacjentów z uwagi na obecne trendy demograficzne. Państwo polskie powinno za pomocą odpowiedniej polityki lekowej rozwiązać problem obecnych i przyszłych barier w dostępie do leków wśród polskiego społeczeństwa. Właściwy dostęp do leków jest podstawowym elementem prawa człowieka do ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The National Health Found expenditures for reimbursement of the medicines' prices in Polish health care system are growing slower than health needs of society and rapid expansion of pharmaceutical sector. The Polish society is made to co-found of medicines more and more. During last 10 years the average monthly expenditure on medication per capita grew more than several times. The highest outlays are created by pensioners. The large part of a society has not purchased the medicines due to the highest costs for them. The problem concerns especially low income groups of society and those of them who need medicines more often. The limited access to medicines will be affecting more and more patients in the future due to the up - to - date demographic trends. The Polish State should solve that problem of actual and future barriers in an access of Polish society to medicines by implementing the appropriate policy of medicines. The appropriate access to medicines is regarded as a fundamental element of the human rights to health care. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 2. Cylwik A., Jak zmienić polski system refundacji leków. Terapia Lewiatana, "Menedżer Zdrowia", nr 5, 2009.
 3. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2008.
 4. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Raport. Zielona Księga II, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2008.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r., nr 78, poz. 483).
 6. Plany finansowe NFZ w latach 2003-2010 i Kas Chorych w latach 2001-2002, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2010, http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=10, [25.04.2010].
 7. Polityka lekowa państwa 2004-2008, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.
 8. Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 9. Struktura dystrybucji leków - luty 2010, "Monitor Zdrowotny Kraju", Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Warszawa 2010.
 10. Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2010.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135).
 12. Włodarczyk C., Refleksja na temat tendencji w dziedzinie korzystania i wydatków na ochronę zdrowia w Polsce, Warszawa 2005, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/recenzja_prof_wlodarczyk.pdf, [25.04.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu