BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koładkiewicz Izabela (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i MWIG40) badania pilotażowe
The Experiences of Supervisory Board Chairmen in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchanges (WIG20 and MWIG40 Indexes) Pilot Study
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 4, s. 159-178, tab., bibliogr. 21 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Ład korporacyjny, Badania pilotażowe
Supervisory board, Corporate governance, Pilot studies
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych identyfikujących role w jakich widzą siebie przewodniczący polskich rad nadzorczych, zakres pola ich działania, oraz jak oceniają swoją współpracę z pozostałymi członkami rady i zarządem spółki. Ważnym wymiarem badań było również poznanie ich opinii na temat ładu korporacyjnego, wraz z identyfikacją tych obszarów, które ich zdaniem wymagają poprawy. W badaniu uczestniczyli przewodniczący rad nadzorczych spółek z indeksu WIG20 i mWIG40 notowanych na GPW w Warszawie. Badanie miało charakter badań ankietowych. Przygotowana ankieta obejmowała 27 pytań zamkniętych i miała charakter anonimowy. Analiza zgromadzonych obserwacji wskazuje, że do głównych ról przewodniczącego polskiej rady nadzorczej, zdaniem uczestników pilotażu należy bycie reżyserem kompromisu, organizatorem, koordynatorem pracy komitetów oraz inspiratorem. Za ważne zadanie uczestnicy pilotażu postrzegali też motywowanie pozostałych członków rady do stałego angażowania się w prace rady. Uważali także, że są odpowiedzialni za zrozumienie przez nich biznesu jaki prowadzi spółka. Wymienione role wpisują się w zbiór ról zidentyfikowanych w literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

This paper is intended to present current research pertaining to the chairman of the board of directors/supervisory board and associated reforms. The characterization made shall serve as a starting point for the presentation of pilot research conducted among the chairmen of the supervisory boards of WIG20 and mWIG40 index companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The purpose of the conducted pilot program was the identification of the roles in which chairmen of the Polish supervisory boards see themselves, the range of their activity, and how they assess collaboration with the remaining members of the board and with the company management. An important dimension of the study was also the learning their opinion on corporate governance, inclusive of the identification of areas that, in their view, require correction. An analysis of the amassed observations indicates that among the main roles of chairman of a Polish supervisory board are being a director of compromise, organizer, coordinator of committee work, and a source of inspiration. Participants in this pilot study also saw the motivating of board members to be continuously involved in board work as an important task. They also thought that the chairman has a responsibility to understand the business in which their company operates. The listed roles fit into the set of roles identified in topical literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Braun M., Sharma A., Should the CEO also be Chair of the Board? An Empirical Examination of Family-Controlled Public Firms", "Family Business Review" 2007, vol. XX, no. 2.
 2. Cadbury A. Corporation Governance and Chairmanship. A Personal View, Oxford University Press, 2002.
 3. Cadbury Report, The Financial Aspects of Corporate Governance, UK 1992.
 4. Carter C.B., Lorsch J.W., Back to drawing Board, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2004.
 5. Czerniawski R., Rapacka A., Pomiędzy prawem a finansami. Poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 6. Dimma W. A., Excellence in the Boardroom. Best Practices in Corporate Directorship, Institute of Corportae Directors , Wiley, Ontario, Canada 2002.
 7. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobre-praktyki2007.pdf
 8. Higgs D., Review of the role and effectiveness of non-executive directors, UK, January 2003.
 9. Kakabadse A., Kakabadse N. Leading the Board. The Six Disciplines of World Class Chairman, Palgrave Macmillan, New York 2008.
 10. Kakabadse A., An Interview with Bernard Rethore, Emeritus Chairman, Flowserve Corporation, USA, "Journal of Management Development" 2007, vol. 26, no. 7.
 11. Kakabadse A., Kakabadse N., The Return of the Chairman, "Business Strategy Review" 007, Winter.
 12. Kakabadse A., Kakabadse N., Barratt R., Chairman and Chief Executive Officer (CEO); That Sacred and Secret Relationship, "Journal of Management Development" 2006, vol. 25, no. 2.
 13. "The Economist", Where's All the Fun Gone?, 20 March 2004.
 14. Mallin C.A., Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford - New York 2004.
 15. Owen G., Kirchmaier T., The Changing Role of the Chairman: Impact of Corporate Governance Reform in the United Kingdom 1995-2005, "European Business Organization Law Review" 2008, vol. 9.
 16. Rebeiz K.S., Should we combine or dissociate the CEO-Chairmanship Positions?, "International Journal of Business Research" 2008, vol. 8, no. 2.
 17. Roberts J., Building the Complementary Board. The Work of the Plc Chairman, "Long Range Planning" 2002, vol. 35.
 18. Roberts J., Stiles P., The Relationship between Chairmen and Chief Executives: Competitive or Complementary Roles?, "Long Range Planning" 1999, vol. 32, no. 1.
 19. Sebora T.C., Kesner I.E., The CEO Selection Decision Process: Bounded Rationality and Decision Component Ordering, "Journal of Multi- Criteria Decision Analysis" 1996, vol. 5.
 20. Spira L., The Audit Committee - Performing Corporate Governance, Kluwer Academic Publishers 2002.
 21. Tylor В., Leading the Boardroom Revolution, "Corporate Governance. An International Review" 2004, vol.12, no.4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu