BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane zagadnienia integracji nowych państw członkowskich ze strefą euro
Selected Issues Concerning the Integration of the New Member States in the Euro Area
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (2), 2009, nr 72, s. 89-107, tab., bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Optymalny obszar walutowy, Konwergencja gospodarcza, Państwa członkowskie
Economic and political integration of Europe, Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Optimum Currency Areas (OCA), Economic convergence, Member states
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Nowe państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia wspólnej waluty europejskiej. W odróżnieniu od Traktatu z Maastricht, traktaty akcesyjne nie określają ram czasowych procesu ich integracji ze strefą euro. Członkostwo w europejskiej unii walutowej nie jest jednak możliwe bez spełnienia wszystkich warunków ustalonych Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z procesem integracji nowych państw członkowskich ze strefą euro. Dotyczą one nie tylko gospodarczej i prawnej konwergencji wymaganej Traktatem, lecz również istotnych z punktu widzenia kraju przystępującego do strefy euro kryteriów optymalnych obszarów walutowych, takich jak: synchronizacja cykli koniunkturalnych, symetria szoków makroekonomicznych, stopień otwarcia gospodarki, specjalizacja handlu, finansowa integracja i elastyczność rynków pracy. (abstrakt oryginalny)

The new Member States have an obligation to adopt common European currency. In contrast to the Maastricht Treaty, Accession Treaties have not set a time framework for the process of their integration in the euro area. However, the European Monetary Union membership is not possible until all the conditions set in the Treaty establishing the European Community are fulfilled. The aim of the article is to present selected issues related to the process of the integration of the New Member States in the euro area. The issues concern not only the economic and legislative convergence required by the Treaty, but also significant - from the viewpoint of a country joining the euro area - optimal currency criteria, that is: business synchronization, shocks symmetry, level of economy openness, trade specialization, financial integration, and labour market elasticity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P. i in., Volatility and growth: Credit constraints and productivity enhancing investment, „NBER Working Paper" 2006, no. 11349.
 2. Alfonso A., Furceri D., EMU enlargement, stabilization costs and insurance mechanisms, „Journal of International Money and Finance" 2008, vol. 27, no. 1, s. 169-187.
 3. Barro R.J., Determinants of economic growth: A cross-country empirical study, „NBER Working Paper" 1996, no. 5698.
 4. Baxter M, Kouparitsas M., Determinants of business cycle comovement: A robust analysis, „NBER Working Paper" 2004, no. 10725.
 5. Brouwer J., Paap R., Viaenc J.M., The trade and FDI effects of EMU enlargement, „ Journal of International Money and Finance" 2008, vol. 27, no. 1, s. 188-208.
 6. Csajbók A., Csermely A. (red.), Adopting the euro in Hungary: expected costs, benefits timing, „NBH Occasional Papers" 2002, no. 24.
 7. Europejski Bank Centralny, Raport o konwergencji, maj 2008.
 8. European Central Bank, EU banking structures, October 2007, 2008.
 9. European Central Bank, The international role of the euro. Statistical annex, July 2008.
 10. Egert В., Real convergence, price level convergence and inflation differentials in Europe, „ONB Working Paper" 2007, no. 138.
 11. European Commission, Cyclical adjustment of budget balances, Spring 2009.
 12. Eurostat, EU economic data pocketbook 1-2009.
 13. Eurostat, Structural indicators, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 14. Feldstein M., The costs and benefits of going from low inflation to price stability, „NBER Working Paper" 1996, no. 5469.
 15. Fidrmuc J., Korhonen I., Meta-analysis of the business cycle correlation between the euro area and the CEECs, „CESifo Working Paper" 2006, no. 1693.
 16. Fidrmuc J., Korhonen I., The euro goes East. Implications of the 2000-2002 economic slowdown for synchronization of business cycles between the euro area and CEECs, „BOFIT Discussion Papers" 2003, no. 6.
 17. Frenkel M., Nickel C., How symmetric are the shocks and the shocks adjustment dynamic between the Euro area and Central and Eastern European countries?, „IMF Working Paper" 2002, no. 222.
 18. Ghosh A., Phillips S., Inflation, disinflation, and growth, „IMF Working Paper" 1998, no. 68.
 19. Gilson N., How to be well shod to absorb shocks? Shock synchronization and joining the euro zone, „CESifo Working Paper" 2006, no. 1878.
 20. Gudmundsson M., Financial globalization: key trends and implications for the transmission mechanism of monetary policy, „BIS Paper" 2008, no. 39.
 21. Gwartncy J.D., Lawson R.A., Economic Freedom of the World 2006 Annual Report, Fraser Institute, Vancouver 2008.
 22. HM Treasury, EMU and labour market flexibility, London 2003.
 23. Imbs J., Trade, specialization, and synchronization, „The Review Economics and Statistics" 2004, vol. 86 no. 3, s. 723-734.
 24. IMF, Regional Economic Outlook: Europe, October 2009.
 25. Ministry of Finance, Estonia's National Changeover Plan, 31 October 2006.
 26. Mishkin F.S., Globalization, macroeconomics performance, and monetary policy, „NBER Working Paper" 2008, no. 13948.
 27. Mongelli F.P., „New" views on the optimum currency area theory: what is EMU telling us?, „EBC Working Paper Series" 2002, no. 138.
 28. Narodowy Bank Polski, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Warszawa 2004.
 29. Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, Warszawa 2009.
 30. OECD, Employment Outlook 2007.
 31. Oguro Y., Fukao K., Khatri Y., Trade sensitivity to exchange rates in the context of intra-industry trade, „IMF Working Paper" 2008, no. 134.
 32. Ramey G., Ramey V., Cross-country evidence on the link between volatility and growth, „American Economic Review" 1995, vol. 85, no. 5, s. 1138-1151.
 33. Schwab K. (red.), The Global Competitiveness Report 2009/2010, World Economic Forum, Geneva 2009.
 34. Staehr K., Fiscal policies and business cycles in an enlarged euro area, „Economic Systems" 2008, vol. 32, no. l,s.46-69.
 35. Woodford M., Globalization and monetary control, „NBER Working Paper" 2007, no. 13329.
 36. World Bank, International Finance Corporation, Doing business 2009-2010, Washington D.C. 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu