BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylski Bartłomiej K. (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Rada pracowników jako próba odpowiedzi na zjawisko desyndykalizacji
The Works Council as a Response to the Phenomenon of Desyndication
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 5, s. 33-48, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Związki zawodowe, Rada pracownicza, Przedstawicielstwo pracowników, Zbiorowe stosunki pracy
Trade unions, Works Councils, Employees representation, Collective labour relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie reprezentacji pracowniczej na szczeblu zakładu pracy. Rozważania koncentrują się na relacjach związkowych i pozazwiązkowych podmiotach przedstawicielstwa pracowniczego, ze szczególnym uwzględnieniem rad pracowników jako nowej pozazwiązkowej reprezentacji pracowniczej. Artykuł zawiera omówienie i krytyczną ocenę ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, zwłaszcza w odniesieniu do zjawiska desyndykalizacji. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the problem of worker representation at the enterprise level. Consideration is focused on relations between trade union and non-union representative entities with special stress on works councils as a new non-union employee representative system. The article includes a discussion and a critical evaluation of legislation governing employee information and consultations, especially in the context of the phenomenon of desyndication. (original abstract0
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran K. (2006), Ochrona trwałości stosunku pracy członków rad pracowników, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 8, Warszawa.
 2. CBOS (2009), Członkostwo w związkach zawodowych. Naruszenia praw pracowniczych i "szara strefa" w zatrudnieniu, Warszawa.
 3. Florek L. (1990), Ochrona praw i interesów pracownika, PWN, Warszawa.
 4. Florek L., Latos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł. (2000), Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, IPiSS, Warszawa.
 5. Gardawski J. (2001), Związki zawodowe na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 6. Gilejko L., Towalski R. (2002), Partnerzy społeczni - konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa.
 7. Gładoch M. (2008), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Goździewicz G. (2001a), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych (ogólna charakterystyka), [w:] Goździewicz G. (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 9. Goździewicz G. (2001b), Wprowadzenie, [w:] Goździewicz G. (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 10. Góralski W. (1987), Związki zawodowe w państwach kapitalistycznych - geneza, organizacja, orientacje polityczne, instytucjonalizacja w ustroju państwowym, Książka i Wiedza, Warszawa.
 11. Hyman R. (1995), Stosunki pracy w Wielkiej Brytanii, [w:] Moerel H. (red.), Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, IFiS PAN, Warszawa.
 12. Kulpińska J. (1984), Samorząd pracowniczy w przedsiębiorstwie a inne formy samorządności i uczestnictwa załogi, [w:] Danecki J. (red.), Ewolucje polskiego systemu pracy w latach 1981-2000, Zakład im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 13. Liszcz T. (2009), Prawo pracy, Lexis Nexis, Warszawa.
 14. Męcina J. (2005), Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 15. Morawski W. (1973), Samorząd robotniczy w gospodarce socjalistycznej, Wydawnictwo CRZZ, Warszawa.
 16. Morawski W. (1984), Samorząd pracowniczy: problemy dnia dzisiejszego i problemy perspektywiczne, [w:] Danecki J. (red.), Ewolucje polskiego systemu pracy w latach 1981-2000, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 17. Murray G., Verge P. (1996), Związki zawodowe jako reprezentacja pracownicza w Kanadzie - stan obecny i perspektywy przyszłości, [w:] Lewandowski H., Hajn Z. (red.), Syndykalizm współczesny i jego przyszłość, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 18. Seweryński M. (1988), Samorząd załogi a inne organizacje pracownicze, [w:] Seweryński M. (red.), Problemy samorządu społecznego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 19. Seweryński M. (1999), Polish Labour Law from Communism to Democracy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 20. Seweryński M. (2001), Załoga zakładu pracy - uwagi de lege ferenda, [w:] Goździewicz G. (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 21. Stelina J., Zieleniecki M. (2007), Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Rola rad pracowników. Praktyczny komentarz do ustawy, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 22. Stollt M., Kluge N. (2006), Partycypacja pracownicza na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem w dziesięciu nowych państwach członkowskich UE. Krótkie raporty krajowe, SDA & ETUI-REHS, Bruksela.
 23. Suzdorf J. (2000), Pozazwiązkowe reprezentacje pracowników, "Służba Pracownicza", nr 8.
 24. Tóth A., Ghellab Y. (2003), Problem reprezentacji w miejscu pracy w krajach przystępujących do UE: Czy tworzenie rad zakładowych, obok związków zawodowych, jest dobrym rozwiązaniem?, OPZZ - Fundacja Porozumienie, Budapeszt.
 25. Walczak K. (2004), Zbiorowe prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa.
 26. Wojewódka M. (2007), Kompetencje rady pracowników a uprawnienia innych reprezentacji pracowników w zakładzie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 10, Warszawa.
 27. Wratny J. (2000), Partycypacja pracownicza w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce, [w:] Goździewicz G. (red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 28. Wratny J. (2006), Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach gospodarczych przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu